Quyết định 4202/QĐ-UBND

Quyết định 4202/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4202/QĐ-UBND kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Đồng Nai 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4202/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3642/SKHĐT-TH ngày 09/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với tái cấu trúc kinh tế theo hướng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; phát triển văn hóa, con người; Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý Nhà nước; chủ động, tích cực hội nhập Quốc tế; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

a) Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh:

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp và thực sự cần thiết phải điều chỉnh. Không lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện; các quy hoạch sản phẩm, mà cần tập trung xây dựng các công cụ quản lý bằng điều kiện, tiêu chuẩn và định hướng phát triển phù hợp với cơ chế thị trường.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 15/10/2013 về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của tỉnh, đảm bảo tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công của dự án theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Tập trung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, dự án có tác động lớn đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các công trình dự án hạ tầng xã hội và dịch vụ, đặc biệt là các công trình y tế, giáo dục góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Tăng cường thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước, vốn ODA với nhiều hình thức đầu tư, đặc biệt là đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn.

- Phối hợp thực hiện tốt việc chuẩn bị cho triển khai giai đoạn 01 Cảng hàng không Quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

b) Tập trung xây dựng Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Đồng Nai. Tăng cường công tác quản lý xây dựng và thực hiện tốt chương trình phát triển nâng cấp đô thị đã được phê duyệt. Tập trung thực hiện các giải pháp chống ngập úng; tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước tại các đô thị, nạo vét cống rãnh, kênh mương; đồng thời tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án giải quyết ngập cho các điểm ngập lưu vực trung tâm và một số điểm ngập đặc biệt là thành phố Biên Hòa. Chú trọng triển khai công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước và các tuyến kênh, rạch, cửa xả có trọng tâm, trọng điểm, những tuyến thường xuyên bị ngập úng trong mùa mưa.

c) Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành việc chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên mạng Internet và tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; xây dựng năng lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước bảo đảm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Kế hoạch số 6258/KH-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 02 năm 2016 - 2017.

d) Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, quản lý nhập khẩu. Tiếp tục rà soát, đánh giá quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, đề xuất giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, giảm thời gian xuất, nhập khẩu. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu của các mặt hàng, ngành hàng chủ lực. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về các Hiệp định FTA đã ký kết, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định TPP,…

đ) Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế:

- Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường tổ chức đối thoại công khai định kỳ với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016, Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

- Chú trọng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; hoàn chỉnh xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng tiểu thủ công nghiệp khi vào khu, cụm công nghiệp.

- Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối bán lẻ ở thị trường trong nước, chú trọng phát triển thương mại điện tử; triển khai tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức tốt các hoạt động kết nối doanh nghiệp - người tiêu dùng, tạo điều tốt cho doanh nghiệp quảng bá và tiêu thụ hàng hóa, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận kênh phân phối hàng hóa đa dạng, đảm bảo về chất lượng.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch vào một số thị trường chính và một số thị trường tiềm năng. Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu các nhóm hàng, mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu của các mặt hàng chủ lực, bảo đảm chất lượng gắn với xây dựng thương hiệu. Kiểm soát tốt nhập khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu; hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu trong khuôn khổ cam kết Quốc tế về thuế quan và các hàng rào kỹ thuật.

- Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

e) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ, chú trọng tập trung thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ cao sinh học Đồng Nai.

g) Phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân:

- Từng bước khắc phục tình trạng học ca 03 trên địa bàn các địa phương.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả các thiết chế văn hóa; bảo tồn và phát huy các di sản và giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

- Thực hiện tốt các chính sách, nâng cao mức sống cho người có công; các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi, vùng khó khăn. Củng cố, nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội, phát triển các mô hình chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng đồng. Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở xã hội.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch triển khai Đề án cấp nước sạch nông thôn năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh; phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.

- Triển khai tốt mô hình liên kết giữa các trường đại học với các bệnh viện trong tỉnh đào tạo sau đại học; chương trình hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực y tế nhằm trao đổi và học tập kinh nghiệm trong quản lý y tế, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức kinh tế thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, ký cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ việc công bố quy trình, sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức, cơ sở, cá nhân vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách hỗ trợ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; có giải pháp phù hợp để thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân có sự hỗ trợ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

h) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng các dịch vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Chính phủ. Tăng cường đối thoại và tiếp công dân tại cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, hạn chế phát sinh khiếu nại vượt cấp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan và các cấp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, tập trung giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

i) Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

- Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Triển khai có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khai thác thăm dò khoáng sản, kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh. Chú trọng công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; việc khai thác mới tài nguyên, khoáng sản phải thực hiện đấu thầu theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản; giám sát chặt chẽ việc cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản.

- Kiểm soát chặt chẽ khai thác cát lậu, đất san lấp không phép, các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở gây ô nhiễm nặng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu xử lý rác theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu gom, xử lý rác.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, bảo vệ nghiêm diện tích rừng, đặc biệt là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, duy trì và phát triển trồng rừng, ngăn chặn phá rừng, cháy rừng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế xã hội

k) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, Luật Giáo dục quốc phòng an ninh và Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004. Theo đó, chú trọng các biện pháp thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội. Triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; giải quyết kịp thời ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; củng cố xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống.

Điều 2. Về điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh điều hành thu, chi ngân sách năm 2017, tập trung vào các nội dung chính sau đây:

a) Tập trung công tác dự báo tình hình kinh doanh sản xuất để chỉ đạo đôn đốc thu, tăng cường khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Trung ương giao năm 2017. Rà soát thu các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế, các khoản hết được miễn, giảm, giãn theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính để tổ chức thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Triển khai thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo quy định. Định kỳ đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

c) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra thuế. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân để chấn chỉnh và xử lý kịp thời đúng quy định. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá.

d) Tập trung đôn đốc và sử dụng có hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn, khó đòi theo quy định của ngành. Kiên quyết thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế có điều kiện nộp nhưng không thực hiện nghĩa vụ, hoặc kéo dài nộp ngân sách.

đ) Việc điều hành chi phải bám sát dự toán của Hội đồng nhân dân giao, hạn chế tối đa kinh phí phát sinh, bổ sung ngoài dự toán. Sắp xếp nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối của từng cấp ngân sách. Đối với chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết được thực hiện theo tiến độ thu vào ngân sách.

Đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung nguồn lực ngân sách ưu tiên cho nhiệm vụ chi thường xuyên ở các lĩnh vực trọng yếu như đảm bảo xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo.

e) Đối với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đúng thời gian, nội dung theo phân cấp và theo nghị quyết HĐND tỉnh giao; báo cáo nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp theo dõi và báo cáo UBND tỉnh.

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách, trong đó đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

h) Phối hợp Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trong và ngoài nước để chủ động có các giải pháp báo cáo, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh, Bộ Tài chính khi có biến động hoặc xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để điều tiết cung - cầu, bình ổn thị trường. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành thực hiện đăng ký giá, kê khai giá. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá, chú trọng những mặt hàng quan trọng thiết yếu có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

i) Năm 2017 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2017 từ nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang (nếu có).

k) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chủ động bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương trong dự toán chi đầu tư phát triển; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước từ nguồn thu bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung bám sát tình hình thực tế phối hợp thực hiện các chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch năm 2017 của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch 2017 đạt mục tiêu đề ra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và các nội dung thuộc phạm vi ngành, địa phương quản lý và điều hành; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao, định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch và dự toán ngân sách của đơn vị mình, phát hiện và chủ động tìm các biện pháp khắc phục, phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Định kỳ, trước ngày 15 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4202/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4202/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4202/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4202/QĐ-UBND kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Đồng Nai 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4202/QĐ-UBND kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Đồng Nai 2017 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4202/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành09/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4202/QĐ-UBND kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Đồng Nai 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4202/QĐ-UBND kế hoạch kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước Đồng Nai 2017 2016

           • 09/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực