Quyết định 423/QĐ-UBND

Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2014 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 423/QĐ-UBND nâng cao năng lực thanh tra ngành lao động thương binh xã hội Bắc Ninh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 29/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TBXH (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC THANH TRA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 423 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Đề án);

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020;

UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh các nhiệm vụ được giao trong Đề án.

2. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm việc triển khai thực hiện Đề án được thực hiện thống nhất, đồng bộ.

II. YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Đề án.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ của các hoạt động đã đề ra.

B. NỘI DUNG

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, phát hiện những quy phạm chồng chéo, trùng lặp, những quy phạm không còn phù hợp hoặc những quan hệ mới phát sinh có liên quan, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

+ Thời gian: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh.

b) Cử cán bộ đi tập huấn về quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho công chức, thanh tra viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian: Hàng năm.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

c) Tham gia xây dựng quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

- Thời gian: Hết năm 2015.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

d) Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ Trung ương đến địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

- Thời gian: Hết năm 2015.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

e) Xây dựng Quy tắc ứng xử của công chức, thanh tra viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh.

- Thời gian: hết năm 2015.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh.

2. Kiện toàn tổ chức thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

2.1. Về tổ chức bộ máy, nhân sự:

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc các lĩnh vực: Lao động; việc làm; tiền lương; an toàn lao động; vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; dạy nghề; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội trong phạm vi toàn tỉnh.

Phân công thanh tra viên chuyên trách, phụ trách theo từng lĩnh vực (mỗi thanh tra viên phụ trách tối đa 02 lĩnh vực).

- Thời gian: Hết năm 2017.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

2.2. Về biên chế

a) Mục tiêu:

- Đến năm 2015: Đội ngũ công chức, thanh tra viên của Sở có từ 8 đến 10 biên chế.

- Đến năm 2020: Đội ngũ công chức, thanh tra viên của Sở có từ 12 đến 15 biên chế.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thanh tra.

- Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của thanh tra Sở theo từng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thanh tra viên, công chức thanh tra:

a) Rà soát về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thanh tra viên, công chức thanh tra hiện có.

- Thời gian: Hết năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

b) Tham gia kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hằng năm và 05 năm cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra (đối với đội ngũ thanh tra viên và công chức thanh tra hiện có và số công chức dự kiến tuyển dụng mới) do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

- Thời gian: Hết năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

d) Tham gia xây dựng chương trình, nội dung tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

- Thời gian: Hết năm 2014.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

đ) Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra hàng năm về Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thanh tra Sở).

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1. Phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp; các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

2. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hàng năm, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, lập kế hoạch mua sắm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch được phê duyệt.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

- Ngân sách nhà nước;

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Việc bố trí kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về tình hình, kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 423/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 423/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2014
Ngày hiệu lực 12/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 423/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 423/QĐ-UBND nâng cao năng lực thanh tra ngành lao động thương binh xã hội Bắc Ninh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 423/QĐ-UBND nâng cao năng lực thanh tra ngành lao động thương binh xã hội Bắc Ninh 2014
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 423/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành 12/05/2014
Ngày hiệu lực 12/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 423/QĐ-UBND nâng cao năng lực thanh tra ngành lao động thương binh xã hội Bắc Ninh 2014

Lịch sử hiệu lực Quyết định 423/QĐ-UBND nâng cao năng lực thanh tra ngành lao động thương binh xã hội Bắc Ninh 2014

  • 12/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực