Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN 2018 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4268/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin;

- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 5134/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

- Căn cứ Quyết định số 4332/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phiên bản 1.0” và Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0;

- Căn cứ công văn số 3405/BTTTT-THH ngày 08/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, cụ thể:

1. Tăng cường ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ nhằm tăng hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động.

2. Từng bước xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ liên thông với nhau, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, với các Bộ, cơ quan ngành Bộ và các cơ quan.

3. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

4. Đẩy mạnh tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, văn bản điện tử; Mở rộng kết nối liên thông việc gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ, trên hệ thống VPĐT với trục liên thông văn bản quốc gia và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

- Nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng phạm vi kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ (văn phòng điện tử) tới các Viện trực thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và PTNT đảm bảo thông suốt để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin qua môi trường mạng; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, tài chính, pháp chế, khoa học công nghệ và môi trường, thư viện điện tử, hệ thống thống kê ngành, an toàn thực phẩm...

- Mở rộng các hệ thống báo cáo trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT: ưu tiên cho các lĩnh vực chưa có hệ thống báo cáo trực tuyến như chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật.

- Tăng cường trao đổi văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ dưới dạng điện tử, văn bản điện tử; ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có Cổng/Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin (theo Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin), duy trì cập nhật, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tìm hiểu trình tự, tải về biểu mẫu của các thủ tục hành chính.

- Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4) phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả (tiết kiệm thời gian, chi phí,...), tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu 40% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 3, 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 4.

- Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công cấp Bộ và các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết nối mạng thông tin phục vụ công việc này theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Xây dựng các hướng dẫn thực hiện các giao dịch qua mạng điện tử đối với các DVCTT và Cơ chế hải quan một cửa tại Bộ.

3. Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin (HTTT), cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

- Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 khi được ban hành; Cụ thể hóa các nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ khi cập nhật mới.

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, các CSDL ngành, lĩnh vực và các hệ thống thông tin cốt lõi tạo nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử; tập trung triển khai các CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; các HTTT, CSDL chuyên ngành trên quy mô toàn quốc. Xây dựng CSDL bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ đã ban hành và theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu với các CSDL quốc gia và danh mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương do các Bộ, ngành triển khai đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ và của Cục Tin học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 để tránh đầu tư trùng lặp.

- Xây dựng các phần mềm quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều hành sản xuất của Bộ, các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ.

4. Phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo, tập huấn về xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ;

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các HTTT;

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT các nội dung chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống; triển khai văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng; dịch vụ công trực tuyến và cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ; an toàn, an ninh thông tin, ...

5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ thống mạng LAN cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và kết nối WAN giữa cụm các đơn vị tại số 2 Ngọc Hà, 10 Nguyễn Công Hoan và 16 Thụy khuê, tận dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc kết nối các mạng LAN của các Cục chuyên ngành trên địa bàn Hà Nội, các Sở Nông nghiệp và PTNT tạo thành mạng WAN thống nhất của Bộ làm nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng CNTT của Bộ được thống nhất, thông suốt, đảm bảo tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đều có thể truy cập, kết nối, chia sẻ thông tin, giao dịch thư điện tử công vụ, tra cứu thông tin và khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ triển khai cơ chế hải quan một của quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, dịch vụ công trực tuyến đặt tại Trung tâm Tin học và Thống kê.

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật kết nối, trục liên thông giữa hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ với trục liên thông văn bản quốc gia, trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ và trục liên thông văn bản với các địa phương.

6. Bảo đảm an toàn thông tin

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường trang thiết bị cho hệ thống an toàn an ninh thông tin mạng chung của Bộ, trang bị phần mềm rà soát, giám sát bảo mật, hệ thống sao lưu dữ liệu cho hạ tầng mạng chung của Bộ đảm bảo cho tất cả các giao dịch trên mạng của Bộ được diễn ra an toàn.

- Đề ra các giải pháp tăng cường triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống, phần mềm, hạ tầng ứng dụng CNTT.

- Các cơ quan, đơn vị kiện toàn, bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị.

- Tiếp tục duy trì sự phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông, A68 - Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong việc diễn tập, phòng, chống và khắc phục những hậu quả do việc mất an toàn an ninh gây ra nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị nhà nước trực thuộc Bộ được diễn ra an toàn, hiệu quả và thông suốt.

- Thực hiện theo các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp môi trường chính sách

- Tăng cường chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và chất lượng; gắn mức độ hoàn thành nhiệm vụ ứng dụng CNTT với việc xét thi đua, khen thưởng đối với Thủ trưởng, tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị.

- Rà soát, ban hành các quy định, quy chế về ứng dụng CNTT gắn với việc cải cách hành chính nhằm quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin chuyên ngành trên môi trường mạng phục vụ quản lý, điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trong việc khai thác và sử dụng các phần mềm chuyên ngành. Xây dựng, ban hành các chính sách, quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ việc phát triển và ứng dụng CNTT của Bộ như thực hiện chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; ban hành các chuẩn thông tin; Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT của Bộ.

- Việc xây dựng, xét duyệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án ứng dụng CNTT phải đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính phủ của Bộ, đáp ứng nội dung của Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ giai đoạn 2016-2020 và phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đảm bảo kế thừa được kết quả của các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được triển khai trước đó để đảm bảo sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng CNTT, tương thích về công nghệ phát triển, tránh tình trạng phân tán, xung đột về thông tin, dữ liệu.

2. Giải pháp tài chính

Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước như: Đầu tư phát triển trung hạn 2016-2020, Chính phủ điện tử, Chương trình Mục tiêu quốc gia về CNTT, nguồn kinh phí sự nghiệp chi thường xuyên, sự nghiệp khoa học công nghệ, cải cách hành chính.

3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

- Thực hiện Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 (Văn bản số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ); Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020 (Văn bản số 4631/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện các nội dung khác để gắn kết chặt chẽ các hoạt động ứng dụng CNTT với hoạt động cải cách hành chính.

4. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ và các giải pháp khác

Căn cứ thực tế, tình hình triển khai để thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử như Điện toán đám mây (Cloud Computing), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT), Dữ liệu lớn (Bigdata), phát triển ứng dụng trên các nền tảng di động (mobility),...

V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN

(Chi tiết xem tại Phụ lục)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

- Đầu mối, tham mưu, hướng dẫn, theo dõi tổng hợp, đôn đốc triển khai, kiểm tra việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của Bộ và các đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch trong xây dựng kế hoạch, thẩm định và bố trí nguồn vốn cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT.

2. Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính:

- Đầu mối, tham mưu, hướng dẫn bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, dự án CNTT được phê duyệt theo quy định.

- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm định các dự án theo chức năng được giao.

3. Trung tâm Tin học và Thng kê:

Tham mưu, xây dựng và triển khai về mặt kỹ thuật các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong Kế hoạch ứng dụng CNTT để đảm bảo sự thống nhất, tránh xung đột và đạt hiệu quả cao.

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

- Căn cứ Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2019, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung/nhiệm vụ kế hoạch ứng dụng CNTT được giao.

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của đơn vị, xây dựng các đề án, dự án (nếu có) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo báo cáo định kỳ ứng dụng CNTT hoặc đột xuất (nếu có) về Bộ (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ủy ban QG về ứng dụng CNTT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (KTD., 50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 4268/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: triệu đồng

TT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì triển khai

Lĩnh vực ứng dụng

Dự án chuyển tiếp hay mới

Mục tiêu đầu tư

Quy mô nội dung đầu tư

Phạm vi đầu tư

Thời gian triển khai

Nội dung đầu tư năm 2019

Tổng mức đầu tư dự kiến

Nguồn vốn

Kinh phí đầu tư năm 2019

I

Mục 1. Ứng dụng CNTT trong ni bộ cơ quan nhà nước

21.600

 

11.000

1

Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trung tâm Tin học và Thống kê và các đơn vị liên quan

CNTT

Chuyển tiếp

- Xây dựng, nâng cấp hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin và các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

- Xây dựng Hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu về khung kiến trúc Chính phủ điện tử; đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin và phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ;

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phổ biến của Bộ mức độ 3,4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức giao dịch với Bộ trên môi trường mạng;

- Mở rộng hệ thống văn phòng điện tử để triển khai tới các đơn vị thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp&PTNT các tỉnh/thành phố;

- Công tác điều hành sản xuất của ngành Nông nghiệp và PTNT được tin học hóa, giảm thời gian thu thập và xử lý thông tin.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

2018-2020

- Xây dựng Hệ thống hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu về khung kiến trúc Chính phủ điện tử; đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin và phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ;

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phổ biến của Bộ mức độ 3,4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức giao dịch với Bộ trên môi trường mạng;

- Mở rộng hệ thống văn phòng điện tử để triển khai tới các đơn vị thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp&PTNT các tỉnh/ thành phố;

- Công tác điều hành sản xuất của ngành Nông nghiệp và PTNT được tin học hóa, giảm thời gian thu thập và xử lý thông tin.

20.600

Ngân sách nhà nước (Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Công nghệ thông tin)

10.000

2

Duy trì VPĐT dùng chung của Bộ NN&PTNT và tích hợp sử dụng chữ ký số

Văn phòng Bộ

CNTT

Mới

Duy trì phần mềm VPĐT hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trên hệ thống Triển khai ký số văn bản trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ

- Duy trì phần mềm VPĐT dùng chung thông suốt

- Hoàn thiện chức năng ký số, tích hợp ứng dụng quản lý văn bản đi (phát hành)

Các đơn vị khối cơ quan Bộ

2019

- Duy trì phần mềm VPĐT dùng chung thông suốt

- Hoàn thiện chức năng ký số, tích hợp ứng dụng quản lý văn bản đi (phát hành)

300

Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp)

300

3

Thu thập và đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Trung tâm Tin học và Thống kê

CNTT

Chuyển tiếp

- Giúp cho cơ quan quản lý nhìn nhận chính xác hơn về khả năng và điều kiện ứng dụng phát triển CNTT của các đơn vị và từ đó có kế hoạch tăng cường năng lực CNTT cho các đơn vị trong Bộ;

- Xây dựng đề cương và tổ chức phê duyệt đề cương.

- Xây dựng các bộ phiếu đánh giá ICT Index phù hợp các từng khối đơn vị, lựa chọn phương pháp sử dụng để phân tích đánh giá xếp hạng điều tra.

- Tổ chức điều tra thử và hoàn thiện bộ phiếu điều tra.

- Tiến hành điều tra và đi kiểm tra, đánh giá thực địa tại nơi điều tra.

- Xử lý phiếu điều tra, cập nhật số liệu điều tra trên máy tính, phân tích và đánh giá xếp hạng

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

2019

- Xây dựng đề cương và tổ chức phê duyệt đề cương.

- Xây dựng các bộ phiếu đánh giá ICT Index phù hợp các từng khối đơn vị, lựa chọn phương pháp sử dụng để phân tích đánh giá xếp hạng điều tra.

- Tổ chức điều tra thử và hoàn thiện bộ phiếu điều tra.

- Tiến hành điều tra và đi kiểm tra, đánh giá thực địa tại nơi điều tra.

- Xử lý phiếu điều tra, cập nhật số liệu điều

200

Ngân sánh nhà nước (Sự nghiệp Khoa học)

200

 

……….. trung tâm điều hành và thu thập, cập nhật CSDL các hồ chứa thủy lợi

lợi

lợi

 

điều hành và thu thập, cập nhật CSDL các hồ chứa thủy lợi

điều hành hồ chứa

có hồ chứa thủy lợi

2020

điều hành

 

Bank 8

 

8

Hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch ngành trồng trọt

Cục Trồng trọt

Trồng trọt

Mới

Giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch ngành trồng trọt với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Hệ thống CSDL giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch ngành trồng trọt

Các tnh

2019-2020

Hệ thống CSDL giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch ngành trồng trọt

2.000

Ngân sách nhà nước (kinh phí thường xuyên của các đơn vị)

1.000

9

Hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng đất nông nghiệp

Cục Trồng trọt

Trồng trọt

Mới

Hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng đất nông nghiệp phục vụ quản lý, điều hành sản xuất

- Hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng đất nông nghiệp;

- Thu thập số liệu;

- Thiết bị

Các tnh

2019-2020

- Hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng đất nông nghiệp;

- Thu thập số liệu;

- Thiết bị

2.000

Ngân sách nhà nước (kinh phí thường xuyên của các đơn vị)

1.000

10

CSDL theo dõi đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT

Vụ Kế hoạch

 

Chuyển tiếp

Xây dựng biểu mẫu, quy chế và xây dựng CSDL báo cáo trực tuyến

Xây dựng biểu mẫu, quy chế và xây dựng CSDL báo cáo trực tuyến

Bộ và các địa phương

2018-2019

Xây dựng biểu mẫu; quy chế và xây dựng CSDL báo cáo trực tuyến

3.000

Vốn ODA không hoàn lại

3.000

11

Xây dựng cơ sở dữ liệu về viễn thám

Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai

Thiên tai

Mới

Xây dựng cơ sở dữ liệu về viễn thám, phục vụ công tác phòng chống thiên tai

- Cơ sở dữ liệu viễn thám;

- Phần mềm; trang Web

- Thiết bị.

 

2018-2019

- Cơ sở dữ liệu viễn thám;

- Phần mềm; trang Web;

- Thiết bị.

600

Từ các dự án, vốn thường xuyên hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác

400

12

Tiếp tục rà soát nâng cấp, bổ sung một số tính năng và phần mềm quản lý CSDL quản lý ngân sách nhà nước (kể cả nguồn thường xuyên và đầu tư) theo nhu cầu thực tế

Trung tâm Tin học và Thống kê

CSDL

Mới

Nâng cấp được phần mềm quản lý CSDL quản lý ngân sách nhà nước

Nâng cấp, bổ sung một số tính năng và phần mềm quản lý CSDL quản lý ngân sách nhà nước (kể cả nguồn thường xuyên và đầu tư) theo nhu cầu thực tế

Vụ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ NN&PT NT

2019

Nâng cấp, bổ sung một số tính năng và phần mềm quản lý CSDL quản lý ngân sách nhà nước (kể cả nguồn thường xuyên và đầu tư) theo nhu cầu thực tế

1.500

Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp)

1.500

13

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý diện tích vùng nuôi thủy sản

Trung tâm Thông tin Thủy sản - Tổng cục Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Mới

Xây dựng được hệ thống CSDL quản lý diện tích vùng nuôi thủy sản trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và phát triển của ngành thủy sản

- Xây dựng được hệ thống CSDL quản lý diện tích vùng nuôi thủy sản

- Tích hợp các nguồn CSDL có sẵn và vận hành phần mềm quản lý diện tích vùng nuôi nhằm hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch và quản lý nhà nước của ngành thủy sản

Tng cục Thủy sản

2019

- Xây dựng được hệ thống CSDL quản lý diện tích vùng nuôi thủy sản

- Tích hợp các nguồn CSDL có sẵn và vận hành phần mềm quản lý diện tích vùng nuôi nhằm hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch và quản lý nhà nước của ngành thủy sản

300

Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp)

300

14

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy

Trung tâm Thông tin thủy sản

Các đơn vị thuộc Tổng cục

Mới

Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản phục vụ công tác quản lý ngành thủy sản

Hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản phục vụ công tác quản lý ngành thủy sản

Các đơn vị thuộc Tổng cục

2019-2020

Xây dựng một số module chính cho phần mềm

1.200

Ngân sách Nhà nước (Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp)

500

15

Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ nông nghiệp

Trung tâm Tin học và Thống kê

CNTT

Chuyển tiếp

Xây dựng được phần mềm quản lý CSDL về khoa học công nghệ (KHCN) nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về KHCN của ngành nông nghiệp một cách chủ động và hiệu quả.

- 01 hệ thống phần mềm quản lý, quản trị dữ liệu về KHCN cấp Bộ, cấp Nhà nước, dự án khuyến nông, nhiệm vụ môi trường, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, gồm:

+ Phân hệ quản trị, cập nhật, xử lý và trích xuất dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước: nhiệm vụ KHCN, khuyến nông, môi trường, nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia; tiêu chuẩn, quy chuẩn; đánh giá, chỉ định phòng thử nghiệm, phòng kiểm nghiệm và tổ chức chứng nhận hợp qui.

+ Phân hệ tổng hợp, trích xuất dữ liệu lên trang tin điện tử của Vụ KHCNMT.

+ Đảm bảo tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số.

+ Phiên bản sử dụng cho các thiết bị di động.

Vụ KHCNMT và các đơn vị liên quan

2019

+ Phân hệ quản trị, cập nhật, xử lý và trích xuất dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước: khuyến nông, môi trường; đánh giá, chỉ định phòng thử nghiệm, phòng kiểm nghiệm và tổ chức chứng nhận hợp qui.

+ Phân hệ tổng hợp, trích xuất dữ liệu lên trang tin điện tử của Vụ KHCNMT.

+ Đảm bảo tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số.

+ Phiên bản sử dụng cho các thiết bị di động.

800

Ngân sách Nhà nước (sự nghiệp khoa học)

800

16

Xây dựng CSDL Việt số hóa

Trung tâm Tin học và Thống kê

CNTT

Mới

Xây dựng được một Hệ tri thức tổng hợp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp

- Hệ thống CSDL ngành nông nghiệp;

- Số hóa các số liệu;

- Hệ thống Web.

Các đơn vị thuộc Bộ

2019

- Hệ thống CSDL ngành nông nghiệp;

- Số hóa các số liệu;

- Hệ thống Web.

 

Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp Khoa học và Sự nghiệp thường xuyên của các đơn vị)

700

IV

Mục 4. Phát triển nguồn nhân lực

3,000

 

3,000

17

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; Đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; Đào tạo, tập huấn kỹ năng biên tập tin bài và quản trị website

Các đơn vị thuộc Bộ

CNTT

Thường xuyên

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT của NN&PTNT

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho CBCC của Bộ NN&PTNT

Các đơn vị thuộc Bộ

2019

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho CBCC của Bộ NN&PTNT

3.000

Ngân sách nhà nước (kinh phí thường xuyên của các đơn vị)

3.000

V

Mục 5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

193.500

 

70.800

18

Xây dựng, nâng cấp hạ tầng mạng LAN, trang thiết bị CNTT, phần mềm thương mại của các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

CNTT

Mới

Nâng cấp hạ tầng CNTT cho các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT

Nâng cấp hạ tầng CNTT cho các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT

Các đơn vị thuộc Bộ

2019

Nâng cấp hạ tầng CNTT cho các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT

1.500

Ngân sách nhà nước (Kinh phí thường xuyên các đơn vị)

1.500

19

Nâng cấp hệ thống thư điện tử của Bộ NN&PTNT

Trung tâm Tin học và Thống kê

CNTT

Chuyn tiếp

- Trang bị phần mềm bản quyền quản lý thư điện tử, Hệ điều hành cho máy chủ Thư điện tử, Phần mềm backup Thư điện tử;

- Chi phí triển khai chuyển toàn bộ dữ liệu của hệ thống thư điện tử cũ sang hệ thống mới, hướng dẫn và chuyển giao.

Trang bị phần mềm bản quyền quản lý thư điện tử, Hệ điều hành cho máy chủ Thư điện tử, Phần mềm backup Thư điện tử;

- Chi phí triển khai chuyển toàn bộ dữ liệu của hệ thống thư điện tử cũ sang hệ thống mới, hướng dẫn và chuyển giao

Các đơn vị thuộc Bộ

2019

Trang bị phần mềm bản quyền quản lý thư điện tử, Hệ điều hành cho máy chủ Thư điện tử, Phần mềm backup Thư điện tử;

- Chi phí triển khai chuyển toàn bộ dữ liệu của hệ thống thư điện tử cũ sang hệ thống mới, hướng dẫn và chuyển giao

1.000

Ngân sách nhà nước (sự nghiệp kinh tế nông nghiệp)

1.000

20

Xây dựng LGSP của Bộ NN&PTNT

Trung tâm Tin học và Thống kê

Chính phủ điện tử

Mới

Xây dựng mới trục tích hợp, liên thông (LGSP) của Bộ NN&PTNT nhằm tạo nền tảng liên thông nghiệp vụ, chia sẻ và tích hợp dữ liệu; Quản lý an toàn thông tin

- Xây dựng các dịch vụ quy trình, các dịch vụ đối tác, các dịch vụ tương tác dùng chung;

- Xây dựng các dịch vụ ứng dụng nghiệp vụ theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

- Giải pháp cung cấp các dịch vụ truy nhập, các dịch vụ điều phối;

- Tích hợp các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ nhiều đối tượng;

- Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin.

Các đơn vị thuộc Bộ

2019

- Xây dựng các dịch vụ quy trình, các dịch vụ đối tác, các dịch vụ tương tác dùng chung;

- Xây dựng các dịch vụ ứng dụng nghiệp vụ theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

- Giải pháp cung cấp các dịch vụ truy nhập, các dịch vụ điều phối;

- Tích hợp các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ nhiều đối tượng;

- Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin.

10.000

Ngân sách nhà nước (sự nghiệp đầu tư)

3.000

21

Xây dựng hệ thống trực canh cảnh báo thiên tai đa mục tiêu (giai đoạn 1)

Tổng cục PCTT

Hệ thống thông tin

Chuyển tiếp

- Đảm bảo thông tin nhanh nhất kịp thời, chính thống qua hệ thống các trạm trực canh tới người dân.

- Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với sóng thần, bão, áp, thấp nhiệt đới, lũ và các loại hình thiên tai khác

- Xây dựng lắp đặt 52 trạm trực canh cảnh báo sóng thần tại 02 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam

- Xây dựng hệ thống trung tâm và điều khiển chỉ huy tại Trung ương và 02 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

Tại cơ quan Trung ương và các địa phương

 

- Xây dựng lắp đặt 52 trạm trực canh cảnh báo sóng thần tại 02 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam

- Xây dựng hệ thống trung tâm và điều khiển chỉ huy tại Trung ương và 02 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng

181.000

Ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp

65.300

VI

Mục 6. Bảo đm an toàn thông tin

800

 

800

22

Xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó An toàn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trung tâm Tin học và Thống kê

ATTT

Mới

Xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ứng phó trước nguy cơ tấn công An toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, các Cổng/Trang TTĐT trên hệ thống CNTT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

2019

Xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ứng phó trước nguy cơ tấn công An toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, các Cổng/Trang TTĐT trên hệ thống CNTT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

800

Ngân sách nhà nước (sự nghiệp đầu tư và kinh phí thường xuyên của các đơn vị)

800

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

302.250

 

127.750

(Bằng chữ: Một trăm hai bảy tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4268/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4268/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2018
Ngày hiệu lực30/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4268/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN 2018 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN 2018 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4268/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành30/10/2018
        Ngày hiệu lực30/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN 2018 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN 2018 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin

         • 30/10/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/10/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực