Quyết định 43/2006/QĐ-UBND

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 08/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2006/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 10 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;
Căn cứ Công văn số 1517/BXD-KTTC ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Bộ Xây dựng V/v xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình và giá ca máy của tỉnh, thành phố trên cơ sở hệ thống định mức dự toán;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đính kèm Bộ đơn giá).

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng là cơ sở để lập dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh Hậu Giang.

Trong trường hợp những loại công tác xây dựng chưa có trong đơn giá hoặc khác với quy định trong bộ đơn giá này thì Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị nhận thầu xây dựng có yêu cầu sẽ áp dụng theo các đơn giá chuyên ngành đã được thông qua Bộ Xây dựng hoặc các đơn vị lập đơn giá thích hợp trình cơ quan chức năng thẩm định và cấp thẩm quyền phê duyệt.

Khi thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành, các cơ quan chức năng căn cứ vào định mức dự toán, giá cả từng loại vật liệu xây dựng được thông báo hàng tháng, những thay đổi về giá ca máy hoặc tiền lương của thời điểm đó (nếu có) nhằm xác định đơn giá xây dựng để thanh, quyết toán.

Giám đốc Sở xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính theo dõi sự biến động của giá cả từng loại vật liệu xây dựng, tiền lương trong từng thời điểm, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản kịp thời về giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thì tập hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản, BTP;
- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- Như Điều 4;
- UBMTTQ, các đoàn thể;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT, STP;
- Lưu VT, NCTH (1) HT
E\QDPQ\ban hành XD

TM.UBND TỈNH HẬU GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Lập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2006
Ngày hiệu lực20/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Thành Lập
        Ngày ban hành10/11/2006
        Ngày hiệu lực20/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng