Quyết định 4319/QĐ-UBND

Quyết định 4319/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4319/QĐ-UBND duyệt phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu trợ giúp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4319/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT NGƯỜI BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020);

Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đ án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thn, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đng trên địa bàn thành ph Nội đến năm 2020 và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 8/4 /2015 ca UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đ án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người ri nhiễu tâm trí dựa vào cộng đng trên địa bàn thành phHà Nội năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2312/TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTHXH (để
b/c);
- Đ/c Chủ tch UBND TP (để b/c);
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Su;
- VP UB: Đ/c PCVP Đ.Đ.Hng, phòng VX, TH;
-
Lưu: VT, VX(Ngọc) .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHƯƠNG ÁN

KHẢO SÁT NGƯỜT BỊ RỐI LOẠN TÂM THẦN CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kem theo Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 ca y ban nhân dân thành ph Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đ án trợ giúp xã hội và phục hồi chc năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020; Thông tư liên tịch s 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của liên Bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hi chức năng cho người tâm thần, người ri nhiu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011- 2020 và công văn số 349/BTXH-CTXH ngày 30/5/2013 của Cục Bo trợ xã hội về việc ban hành biểu mẫu điều tra người tâm thần, người ri nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, UBND Thành ph ban hành Phương án kho sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành ph Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khảo sát thu thập các thông tin đặc trưng về người bị rối loạn tâm thần, gia đình có người bị rối loạn tâm thần; tình trạng sức khỏe của người bị rối loạn tâm thần; công tác chăm sóc, điều trị bệnh cho người bị ri loạn tâm thần tại gia đình, cộng đồng và nhu cầu cần được trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng của người bị rối loạn tâm thần trên địa bàn Thành ph.

- Kết quả khảo sát làm cơ s để tham mưu, thực hiện các chính sách đi với người bị rối loạn tâm thần tại cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết, không để sót đi tượng, đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định, đáp ứng được mục đích của cuộc khảo sát.

- Tng hợp báo cáo thực trạng về ngưi bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố năm 2015.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI ĐIỂM KHẢO SÁT

1. Đi tượng khảo sát

- Đi tượng thuộc diện khảo sát: là người bị rối loạn tâm thần, có hộ khẩu thường trú (diện KT1, KT2) trên địa bàn Thành phố.

- Đối tượng cung cấp thông tin: Đại diện gia đình có người b rối loạn tâm thần hoặc người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người bị rối loạn tâm thần.

2. Phạm vi

Tại 584 xã, phường thị trấn thuộc 30 quận, huyện, th xã trên địa bàn Thành phố.

3. Thi điểm tiến hành khảo sát: từ ngày 25/9/2015

III. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Những thông tin cơ bn về gia đình có người bị rối lon tâm thần và người bị rối loạn tâm thần

- Thông tin chung v gia đình có người b rối loạn tâm thần: họ tên chủ hộ địa chỉ, hoàn cảnh gia đình (thuộc diện chính sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo, diện khác); s nhân khẩu trong hộ; số người bị rối loạn tâm thần trong hộ.

- Thông tin về người bị rối loạn tâm thần: Họ tên, gii tính, năm sinh, dân tc, tình trạng hôn nhân, trình độ văn hóa; thuộc diện đối tượng (tr em dưi 16 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi, người cao tui, người có công vi cách mạng, thân nhân người có công vi cách mạng, bộ đội xut ngũ, người khuyết tật, đi tượng khác);

2. Thông tin về tình trng sức khỏe của người bị rối lon tâm thần

- Những biểu hiện của người bệnh trong thời gian gần đây; Thời gian bt đầu bị bnh tâm thần; Dạng tâm thần (tâm thần phân liệt, ri loạn m thn, tâm thn nặng chưa xác định dạng bệnh, dạng tâm thần khác);

- Thông tin về việc khám chữa bệnh, điu trị đi với người bị rối loạn tâm thần;

3. Thông tin về công tác chăm sóc, điều trị bệnh cho người bị ri loạn tâm thn tại gia đình, cộng đồng

- Việc tiếp cận các thông tin v bệnh rối loạn tâm thần;

- Trợ cp xã hội hàng tháng đi vi người bị rối loạn tâm thần

- Công tác tư vấn điều tr bnh cho người bri loạn m thần;

- Tình trạng ngưi bị rối loạn tâm thần đưc chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm bo trợ xã hội và đã trở v gia đình.

4. Thông tin về nhu cu ca người bị ri loạn tâm thần và gia đình có người bị ri loạn tâm thần

- Nhu cầu của người bị rối loạn m thần về khám sàng lọc; tư vấn điu trị tâm lý; khám chữa bệnh đnh kỳ; cp thuốc định kỳ; tập hun, đào tạo các kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày; dạy nghề, tạo việc làm đ hòa nhập cộng đồng; can thiệp điều trị phục hi chức năng về mặt y tế.

- Nhu cu của gia đình có người bị rối loạn tâm thần về trợ cấp xã hội hàng tháng; tiếp cận các thông tin về bệnh tâm thần; kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người b rối loạn tâm thần ti gia đình; đưa người bị ri loạn tâm thần vào nuôi dưng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; được tư vấn, hưng dẫn v khám, chữa bệnh và chăm sóc người bị rối loạn tâm thần.

IV. PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VÀ CÁC BIỂU TỔNG HỢP SỬ DỤNG CHO CUỘC KHẢO SÁT

1. Phiếu thu thập thông tin về người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Khảo sát viên phỏng vấn người cung cp thông tin lần lượt theo các nội dung trong phiếu. Trường hợp hộ gia đình có từ 2 người bị rối loạn tâm thần tr lên thì khảo sát viên ch ghi một lần thông tin mục A, phần I trong phiếu. Các nội dung còn li trong phiếu ghi cho từng người bị rối loạn tâm thần được khảo sát.

2. Biểu tng hp: có 03 biểu tng hp kết quả khảo sát người bị rối loạn tâm thn có nhu cu trợ giúp xã hội và phục hồi chc năng dựa vào cộng đồng:

- Biểu tổng hợp cấp xã, phường, thị trấn (Mu TH số 1),

- Biểu tổng hp cp quận, huyện, thị xã (Mu TH s 2)

- Biểu tổng hợp cấp thành ph (Mu TH số 3).

V. QUY TRÌNH KHẢO SÁT

1. Chọn cử khảo sát viên

Khảo sát viên là t trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn và cán bộ các hội đoàn thể nhân dân phối hợp với cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ trạm y tế cấp xã tiến hành khảo sát.

2. Tập huấn nghiệp vụ kho sát

Sở Lao động Thương binh và Xã hi phi hợp với UBND quận, huyện, th xã tổ chc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho khảo sát viên, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp xã, cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung phương pháp ghi phiếu khảo sát trên cơ sở Phương án khảo sát của UBND Thành ph.

3. Lập danh sách đi tượng khảo sát

Cán b Lao động Thương binh và Xã hội phi hp với cán bộ trạm y tế cấp xã căn cứ danh sách người bị ri loạn tâm thần đang được quản lý tại địa phương, lập danh sách người bị rối loạn tâm thần thuộc đối tượng khảo sát.

4. Thu thập thông tin

Trên cơ sở danh sách người bị rối loạn tâm thn trên địa bàn, khảo sát viên phối hợp vi cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội và cán bộ trạm y tế cấp xã trực tiếp đến từng hộ gia đình có người bị rối loạn tâm thần phỏng vấn để thu thập thông tin theo phiếu thu thập thông tin, đảm bo đầy đủ, không ghi sai hoặc bỏ sót.

5. Kiểm tra công tác khảo sát, tng hợp và báo cáo s liệu

a) Kiểm tra công tác khảo sát

- Cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp xã kiểm tra toàn bộ thông tin trong phiếu khảo sát đã hoàn thành của các khảo sát viên thuộc địa bàn khảo sát để yêu cầu chnh sửa (nếu phát hiện có sai sót hoặc ghi thông tin không đầy đủ);

- Giám sát vn quận, huyện, th: Là cán bộ của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, có nhiệm vụ kiểm tra quá trình khảo sát trên địa bàn; Hướng dẫn, gii quyết, báo cáo lãnh đạo những vướng mắc trong quá trình khảo sát;

b) Tổng hợp và báo cáo số liệu

- Đối vi UBND cấp xã, phường, thị trấn: Sau khi công việc khảo sát tại địa bàn kết thúc, công chức cp xã phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra phiếu khảo sát, tổng hp kết quả của từng địa bàn (theo mẫu TH số 1), hoàn thành trước ngày 7/11/2015 và bàn giao toàn bộ phiếu khảo sát và biểu tổng hợp cho UBND cp huyện (qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội).

- Đối với cp quận, huyện, thị xã: kiểm tra phiếu khảo sát, tiến hành tổng hợp kết quả chung toàn huyện (theo biểu mẫu TH s 02) trên cơ sở kết quả tng hợp của các xã, phường, thị trấn báo cáo UBND Thành ph (qua S Lao động Thương binh và Xã hội) trước ngày 18/11/2015.

- S Lao động Thương binh và Xã hội: kiểm tra, tổng hợp số liệu (theo mu TH s 03) báo cáo UBND Thành ph và Bộ Lao động Thương binh và xã hội trưc ngày 30/11/2015.

VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định ti Thông tư liên tịch s 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của liên Bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội quy định về qun lý v sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hi chức năng cho người tâm thn, ngưi rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đng giai đoạn 2011 - 2020.

- Đối vi các nhiệm vụ giao Sở Lao động Thương binh và xã hội thực hiện: cân đi trong dự toán ngân sách Thành phố năm 2015 đã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Đối với các nhim vụ giao y ban nhân dân quận, huyện, thị xã: cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách năm 2015 của qun, huyn, thị xã.

VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. S Lao động Thương binh và Xã hội

- Là quan thường trực, thực hiện Phương án khảo sát người b rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đng; chtrì, phối hợp vi Sở Y tế và các s, ngành liên quan hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và t chức triển khai khảo sát.

- Tổ chức hội ngh tp huấn cho khảo sát viên, cán bộ Lao động Thương binh và xã hội cp xã, cán bộ Phòng Lao động Thương binh hội vnội dung, phương pháp ghi phiếu, thu thập thông; Tổ chức in Phiếu khảo sát và các tài liệu liên quan;

- Đôn đốc, theo dõi, tổ chức giám sát, kim tra quá trình khảo sát trên địa bàn Thành phố;

- Phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí được cp theo đúng quy định;

- Tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định;

2. S Y tế: Phi hợp vi S Lao động Thương binh và hội tổ chức khảo sát v người b rối loạn tâm thần có nhu cầu cn được trợ giúp xã hội và phục hi chức năng dựa vào cộng đồng; Ch đạo trm y tế xã, phường, th trấn cung cp danh sách ngưi b rối loạn tâm thần tn địa bàn phục vụ công tác khảo sát; cử cán bộ phi hợp vi kho sát viên và công chức cp xã phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội trong quá trình khảo sát.

3. S Tài chính: B trí, hướng dẫn kinh phí phục vụ công c khảo sát trong dự toán chi ngân sách năm 2015 của các s, ngành và y ban nhân dân quận, huyện, th xã;

4. y ban nhân dân qun, huyện, th xã.

- Trin khai Phương án kho sát đến các xã, phường, thị trn;

- B trí kinh phí h trợ công tác khảo sát cho các xã, phường, thị trấn (chi cho người cung cp thông tin, tng hợp s liệu, văn phòng phẩm, đi lại, chi khác) thực hiện theo quy định tại Thông tự liên tịch s 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ca Liên Bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quản lý và sdụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người ri nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.

- Chịu trách nhiệm về kết qu khảo sát trên địa bàn quản lý;

- Giao Phòng Lao động Thương binh và hội ch trì:

+ Hưng dn các xã, phường, thị trấn tiến hành kho sát;

+ Phân công cán bộ đến làm việc với khảo sát viên đ hướng dẫn việc ghi phiếu; kiểm tra, gii quyết kịp thời vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện kho sát;

+ Lưu giữ và bảo quản Phiếu khảo sát trên địa bàn;

+ Tổng hp số liệu khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân Thành ph (qua S Lao động Thương binh và Xã hội).

5. UBND , phường, th trn

- Ch đạo, phân công công chức cp xã phụ trách Lao động Thương binh và Xã hội, cán btrm y tế xã phối hp với tổ trưởng, t phó t dân ph, trưởng thôn, phó trưng thôn và đại diện các hội đoàn thể nhân dân lập danh sách người tâm thần thuộc đối tượng khảo sát tại địa phương; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin; kiểm tra toàn bộ các thông tin ghi trên phiếu đảm bảo không ghi sai hoặc bỏ sót các thông tin cần thu thp;

- Tập hợp phiếu thu thập thông tin, tng hợp kết qu khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (qua Phòng Lao động Thương binh và hội).

6. Hộ gia đình có người bị rối loạn tâm thần có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo nội dung trong Phiếu thu thập thông tin cho khảo sát viên.

Trên đây là Phương án kho sát người bị rối loạn m thần có nhu cầu cần được trợ giúp hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên đa bàn thành phố. UBND Thành phố yêu cầu các s, ban, ngành, UBND quận, huyn, thị xãcác đơn vị liên quan nghiêm túc trin khai thc hiện Phương án khảo sát này./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4319/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4319/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4319/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4319/QĐ-UBND duyệt phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu trợ giúp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4319/QĐ-UBND duyệt phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu trợ giúp Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4319/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4319/QĐ-UBND duyệt phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu trợ giúp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4319/QĐ-UBND duyệt phương án khảo sát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu trợ giúp Hà Nội

            • 28/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực