Quyết định 4385/QĐ-BCT

Quyết định 4385/QĐ-BCT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4385/QĐ-BCT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4385/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2012

1. Thông tư

STT

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

1.

19/12/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Thay thế bởi Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

 

2.

25/02/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.

Thay thế bởi Thông tư 42/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

 

3.

31/12/2010

Thông tư 45/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011.

Thay thế bởi Thông tư 02/2012/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.

 

4.

28/12/2010

Thông tư 42/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Được quy định hết hiệu lực tại văn bản (ngày 31 tháng 12 năm 2011).

 

5.

02/12/2010

Thông tư 38/2010/TT-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng có xuất xứ từ Lào.

Thay thế bởi Thông tư 44/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

 

6.

02/12/2010

Thông tư 37/2010/TT-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011 với thuế suất thuế  nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.

Thay thế bởi Thông tư 05/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

 

7.

27/7/2010

Thông tư 31/2010/TT-BCT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc bổ sung mặt hàng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Hết hiệu lực cùng với Thông tư 42/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

8.

20/5/2010

Thông tư 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Hết hiệu lực cùng với Thông tư 42/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương gia hạn việc áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép theo quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 và Thông tư số 31/2010/TT-BCT ngày 27/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

9.

17/5/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thay thế bởi Thông tư 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 

10.

25/8/2009

Thông tư số 25/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

Thay thế bởi Thông tư 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

 

2. Thông tư liên tịch

1.

11/7/2005

Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ Công Thương và Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

 

2.

31/8/2007

Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BYT-BTC-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn việc thực hiện quản lý giá thuốc dùng cho người.

Thay thế bởi Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4385/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4385/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoTừ số 493 đến số 494
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4385/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4385/QĐ-BCT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4385/QĐ-BCT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4385/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Thành Biên
       Ngày ban hành01/08/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo15/08/2012
       Số công báoTừ số 493 đến số 494
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4385/QĐ-BCT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4385/QĐ-BCT năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 01/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực