Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 46/2018/QĐ-UBND 2019 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai 2018


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thực hiện văn bản số 61/TT-HĐND ngày 26/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh hệ số giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2571A/STC-QLG ngày 25/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng.

- Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai. Các cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 4 Điều 114; Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai 2013 mà thửa đất, khu đất của dự án có giá trị (tính theo bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; các trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối với đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp; đất thương mại - dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại - dịch vụ tại đô thị, nông thôn khu vực I và nông thôn khu vực II (Có phụ lục chi tiết của các huyện, thành phố kèm theo).

2. Đối với đất lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh: Hệ số điều chỉnh giá đất K = 1.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được áp dụng điều chỉnh bảng giá đất tại Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015 – 2019) trên địa bàn tỉnh.

4. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/01/2018 và thay thế Quyết định số 111/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Lào Cai;
- Báo Lào Cai; Công báo tỉnh Lào Cai;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu VT,TNMT1,2, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 09/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai 2018


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai 2018
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 44/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 09/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai 2018

Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Lào Cai 2018