Quyết định 447/QĐ-UBND

Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2011 công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2011 công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền đã được thay thế bởi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND giấy tờ do cơ quan thuộc chế cũ cấp cho người sử dụng đất Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2011 công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC LOẠI GIẤY TỜ DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THUỘC CHẾ ĐỘ CŨ CẤP CHO NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1543/TTr- STNMT ngày 19/7/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất có giá trị như các giấy tờ về quyền sử dụng đất, để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, như sau:

1. Các loại giấy tờ được công nhận bao gồm:

1.1. Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm:

a. Bằng khoán điền thổ;

b. Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ;

c. Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ;

d. Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận;

đ. Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp;

e. Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.

1.2. Ngoài các loại giấy tờ quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều này, UBND tỉnh công nhận thêm các loại giấy tờ sau:

a. Bản trích lục địa bộ;

b. Chứng thư kiến điền;

c. Giấy cho phép tạm sử dụng đất công;

d. Chứng chỉ nghiệp chủ;

đ. Chứng chỉ trạng thái bất động sản;

e. Trích lục địa bộ tạm.

2. Nguyên tắc thực hiện:

Việc sử dụng các loại giấy tờ nêu tại khoản 1 Điều này thực hiện theo nguyên tắc: chỉ công nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định liên tục trước năm 1975 đến nay, được UBND xã, phường, trị trấn xác nhận không có tranh chấp; trường hợp giấy tờ không ghi rõ diện tích đất ở (thổ cư) thì phải xem xét từng trường hợp cụ thể về thời điểm xây dựng nhà ở, các giấy tờ có liên quan và căn cứ vào xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về thời điểm hình thành đất ở (xây dựng nhà ở) để xác định nghĩa vụ tài chính phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 447/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu447/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2011
Ngày hiệu lực08/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 447/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2011 công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2011 công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu447/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành08/09/2011
       Ngày hiệu lực08/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2011 công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2011 công nhận giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền