Quyết định 448/QĐ-UBND

Quyết định 448/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 22/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2014 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 448/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Hình thức ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm ban hành

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

1

Quyết định

Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

2

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

3

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

4

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

5

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Thanh tra tỉnh

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

6

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở LĐ,TB&XH

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

7

Quyết định

Ban hành Quy định về chế độ trợ cấp cho các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở LĐ,TB&XH

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

8

Quyết định

Ban hành Quy định mức quà tặng mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở LĐ,TB&XH

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

9

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở LĐ,TB&XH

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

10

Quyết định

Ban hành Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý III/2014

Sở LĐ,TB&XH

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

11

Quyết định

Ban hành mức phụ cấp và kinh phí hoạt động thường xuyên của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã

Quý III/2014

Sở LĐ,TB&XH

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

12

Quyết định

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách của tỉnh Đồng Nai năm 2014

Quý III/2014

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

13

Quyết định

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2015

Quý IV/2014

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

14

Quyết định

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thay thế Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

15

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

16

Quyết định

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi

Quý I/2014

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

17

Quyết định

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

18

Quyết định

Về việc điều chỉnh Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

19

Quyết định

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Công Thương

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

20

Quyết định

Ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2014

Sở Công Thương

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

21

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Đồng Nai thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2014

Sở Công Thương

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

22

Chỉ thị

Về việc tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

Quý I/2014

Sở Công Thương

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

23

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Công Thương

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

24

Quyết định

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ thường xuyên đối với công chức lãnh đạo, viên chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng và thư viện

Quý III/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

25

Quyết định

Ban hành Quy định về khen thưởng đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2014

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

26

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2014

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

27

Quyết định

Ban hành Quy định thẩm quyền và thời hạn phối hợp, thẩm định giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

28

Quyết định

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã

Quý III/2014

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

29

Quyết định

Về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2014

Ban Dân tộc

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

30

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 và Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh

Quý III/2014

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

31

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

32

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

33

Quyết định

Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

34

Quyết định

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

35

Quyết định

Ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Xây dựng

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

36

Quyết định

Ban hành Quy định ủy quyền thẩm định, phê duyệt, chấp thuận dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2014

Sở Xây dựng

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

37

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Xây dựng

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

38

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

Quý I/2014

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

39

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Ngoại vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

40

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý dự án sau khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư; thông báo chấm dứt hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh (ngoài khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

41

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

42

Quyết định

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

43

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

44

Quyết định

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Quý III/2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

45

Quyết định

Về việc Quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

Quý II/2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

46

Quyết định

Ban hành chế độ thu hút đối với sinh viên y dược về công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Y tế

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

47

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Y tế

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

48

Quyết định

Ban hành Quy định về tiêu chí xác định phân loại các đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp ngành và cấp huyện

Quý IV/2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

49

Quyết định

Ban hành Quy định về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

Quý II/2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

50

Quyết định

Ban hành Quy định về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

Quý IV/2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

51

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

52

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

53

Quyết định

Ban hành chính sách đặc thù thu hút các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước làm việc tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học

Quý IV/2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

54

Quyết định

Ban hành chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2014

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

55

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp việc xác định giá thuê đất - ký hợp đồng thuê đất - thu tiền thuê đất

Quý I/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

56

Quyết định

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản trên đất do hạn chế khả năng sử dụng đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên không áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

57

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

58

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

59

Quyết định

Ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quý II/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

60

Quyết định

Ban hành đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai

Quý II/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

61

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thanh, kiểm tra hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý II/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

62

Quyết định

Ban hành đơn giá hoạt động thu và phân tích mẫu nước, không khí xung quanh, khí thải, đất, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

63

Quyết định

Ban hành đơn giá các thông số quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

64

Quyết định

Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Quý III/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

65

Quyết định

Ban hành Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

66

Quyết định

Ban hành bảng quy định giá đất 05 năm (2015 - 2019) tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

67

Quyết định

Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quý III/2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

68

Quyết định

Về việc Quy định mức hỗ trợ cho người bị thương, chết bị thiệt hại tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý I/2014

Công an tỉnh

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 448/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu448/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 448/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu448/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Đồng Nai

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực