Quyết định 454/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 454/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 454/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 lập đoàn kiểm tra công tác an toàn hồ chứa nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 454/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC HỒ CHỨA NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000; Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước tại các địa phương như sau:

1. Thành phần: Tổng cục Thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi.

(Thành phần cụ thể như phụ lục kèm theo)

2. Nội dung: Họp và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/CT-TTg; Công văn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 4658/BNN-TCTL và số 277/BNN-TCTL cụ thể:

- Điều kiện năng lực của chủ đập theo quy định tại Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011; số hồ được các chủ đập lập tờ khai quản lý an toàn đập (đã cập nhật số liệu mới nhất) và gửi các đơn vị liên quan theo quy định;

- Công tác kiểm định an toàn đập quy định tại Điều 17 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Công tác lập phương án phòng chống lụt bão; lập phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập cho các hồ thủy lợi trên địa bàn quy định tại Điều 22 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư 72/2007/NĐ-CP">33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Số lượng hồ chứa được lập quy trình vận hành, rà soát sứ phù hợp của quy trình với thực tế đời sống sản xuất và dân sinh vùng hạ du đập;

- Tình hình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8414:2010 của các chủ đập và cơ quan quản lý nhà nước địa phương (số hồ có hệ thống thông tin liên lạc, lắp đặt thiết bị giám sát, đo đạc các số liệu khí tượng, thủy văn, thấm, chuyển vị,...);

- Công tác quản lý dự án, chất lượng, tiến độ thiết kế, thi công các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa thuộc tất cả các nguồn vốn trên địa bàn, đặc biệt các hồ đã được thông báo vốn sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013 tại công văn số 1383/TTg-KTTH ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, chủ đập hoặc chủ đầu tư về công tác quản lý an toàn đập.

3. Kinh phí: Các đơn vị tự túc kinh phí ăn ở, đi lại.

4. Nhiệm vụ: Các đoàn công tác có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ tình hình quản lý đảm bảo, an toàn hồ chứa của các địa phương sau 5 ngày kết thúc đợt kiểm tra và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan (các tỉnh theo danh sách kèm theo) chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên để họp và làm việc với đoàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Viện KHTL Việt Nam;
- Trường Đại học Thủy lợi;
- Các Sở NN&PTNT các tỉnh;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC:

THÀNH PHẦN CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC
(Kèm theo Quyết định số 454/QĐ-BNN-TCTL ngày 14 tháng 3 năm 2014)

TT

Đoàn công tác

Thành phần

Thời gian

1

Đoàn 1: Họp và kiểm tra tại Bắc Bộ (19 tỉnh). Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình.

- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Thành phần: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Viện Khoa học Thủy lợi.

Tháng 3/2014

2

Đoàn 2: Họp và kiểm tra tại Bắc Trung Bộ (6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Trưởng đoàn: Ông Hoàng Văn Thắng - Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

- Thành phần: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Viện Khoa học Thủy lợi.

Tháng 3/2014

3

Đoàn 3: Họp và kiểm tra tại Nam Trung Bộ (8 tỉnh): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Xuân Diệu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

- Thành phần: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Trường Đại học Thủy lợi.

Tháng 3/2014

4

Đoàn 4: Họp và kiểm tra tại Tây Nguyên và Nam Bộ (12 tỉnh): Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, An Giang và Kiên Giang.

- Trưởng đoàn: Ông Vũ Văn Thặng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

- Thành phần: Vụ Quản lý CTTL; Vụ Quản lý XDCB, Trường Đại học Thủy lợi.

Tháng 3/2014

(Các đoàn công tác thông báo lịch làm việc cụ thể với các địa phương)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 454/QĐ-BNN-TCTL

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 454/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/03/2014
Ngày hiệu lực 14/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 454/QĐ-BNN-TCTL

Lược đồ Quyết định 454/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 lập đoàn kiểm tra công tác an toàn hồ chứa nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 454/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 lập đoàn kiểm tra công tác an toàn hồ chứa nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 454/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành 14/03/2014
Ngày hiệu lực 14/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 454/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 lập đoàn kiểm tra công tác an toàn hồ chứa nước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 454/QĐ-BNN-TCTL năm 2014 lập đoàn kiểm tra công tác an toàn hồ chứa nước

  • 14/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực