Quyết định 4571/QĐ-UBND

Quyết định 4571/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y Hà Nội) để phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2013 dự toán chi ngân sách chống dịch tai xanh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4571/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 GIAO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI) ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH TAI XANH VÀ TRIỂN KHAI THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/11/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11;

Căn cứ Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND Thành phố ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND Thành phố;

Căn cứ Công văn số 1377/BNN-TY ngày 24/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1249/SNN-TCKT ngày 25/6/2013 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 3689/TTr-STC ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trích 10.156.000.000 đồng (Mười tỷ một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn) từ nguồn dự phòng ngân sách Thành phố năm 2013, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y Hà Nội) để thực hiện công tác phòng, chống dịch tai xanh và mua hóa chất triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Chi tiết theo biểu phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Quyết định giao bổ sung dự toán cho Chi cục Thú y Hà Nội số tiền ghi tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức công tác phòng chống dịch tai xanh và mua hóa chất triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo các quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra Chi cục Thú y Hà Nội tổ chức mua sắm, quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư, hóa chất bảo đảm đúng mục đích, chế độ và quyết toán theo quy định.

2. Chi cục Thú y Hà Nội có trách nhiệm:

- Tổ chức mua sắm, quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư, hóa chất bảo đảm đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành.

- Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn triển khai công tác phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn Thành phố theo quy định.

3. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thú y Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện công khai chính sách của Thành phố: số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng tiêu độc đã sử dụng trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Trần Xuân Việt;
- PVPL.V Giao, PVPN.N.Sơn, KT, NNNT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH TAI XANH VÀ MUA HÓA CHẤT TRIỂN KHAI THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nội dung

Thành tiền

I

VẮC XIN, HÓA CHẤT

10 145

1

Vắc xin

1 389

 

Vắc xin phòng bệnh tai xanh ở lợn

1 389

2

Thuốc diệt ruồi

8 756

 

Thuốc diệt ruồi Hantox 200

8 756

II

KHÁC

11

 

Chi thẩm định giá, đấu thầu ...

11

 

Tổng cộng

10 156

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4571/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4571/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4571/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2013 dự toán chi ngân sách chống dịch tai xanh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2013 dự toán chi ngân sách chống dịch tai xanh Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4571/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành01/08/2013
        Ngày hiệu lực01/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2013 dự toán chi ngân sách chống dịch tai xanh Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4571/QĐ-UBND năm 2013 dự toán chi ngân sách chống dịch tai xanh Hà Nội

            • 01/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực