Quyết định 460/QĐ-UBND

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 460/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 74/TTr-STP ngày 17/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

- Các thủ tục hành chính số 04, 05, mục II, phần I tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

- Các thủ tục hành chính số 01,05, mục I, phần A tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT-NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 23 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Luật sư

01

Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

02

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

03

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

04

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

05

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

06

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

07

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

II

Lĩnh vực Công chứng

01

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

02

Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

03

Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên

04

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

05

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

06

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

07

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

08

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

09

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

III

Lĩnh vực Trọng tài thương mại

01

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

02

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

03

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

04

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

05

Thủ tục đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

06

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

07

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 04 TTHC

STT

Số h sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I

Lĩnh vực Luật sư

01

 

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

02

 

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

II

Lĩnh vực Quản tài viên

01

 

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

02

 

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 460/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu460/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2017
Ngày hiệu lực23/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 460/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 460/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 460/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu460/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýLại Xuân Lâm
     Ngày ban hành23/08/2017
     Ngày hiệu lực23/08/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 460/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 460/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp Kon Tum