Quyết định 506/QĐ-UBND

Quyết định 506/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của ngành tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 506/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung bị bãi bỏ Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ v sa đổi, b sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn c Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát th tục hành chính;

Căn c Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai th tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 126/TTr-STP ngày 16/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 36 (ba mươi sáu) thủ tục hành chính của ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo danh mục và nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thay thế các thtục hành chính số 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 khoản III, mục C, phần I, II của Quyết định số 187/QĐ-CT ngày 03/4/2014 của Chtịch UBND tnh Kon Tum về việc công bthủ tục hành chính được giữ nguyên; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế trong bộ thủ tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết ca STư pháp tỉnh Kon Tum.

- Bãi bỏ thủ tục hành chính: số 03 khoản II, mục B phần I, II và số 12 khoản III, mục C, phần I, II của Quyết định s 187/QĐ-CT ngày 03/4/2014 ca Chtịch UBND tnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp) (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT, NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Kon Tum)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mc thủ tc hành chính mới ban hành: 30 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

* Lĩnh vực Công chứng: 09 TTHC

01

Thủ tục bố trí tập sự hành nghề công chứng

02

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

03

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04

Thủ tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

05

Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

06

Thủ tục đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng

07

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

08

Thủ tục đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

09

Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

* Lĩnh vực Luật sư: (21 TTHC)

01

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư

02

Thủ tục chuyển Đoàn luật sư

03

Thủ tục hợp nhất công ty luật

04

Thủ tục sáp nhập công ty luật

05

Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

06

Thủ tục ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

07

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

08

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

09

Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

10

Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

11

Thủ tục báo cáo của Đoàn luật sư

12

Thủ tục gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư

13

Thủ tục thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

14

Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

15

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề luật sư

16

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư này sang tổ chức hành nghề luật sư khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

17

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

18

Thủ tục tạm ngừng việc tập sự hành nghề luật sư

19

Thủ tục báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

20

Thủ tục thay đổi luật sư hướng dẫn

21

Thủ tục báo cáo Sở Tư pháp, Đoàn luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư

II. Danh mục thủ tc nh chính sa đổi, bổ sung: 06 TTHC

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

* Lĩnh vực Luật sư: 06 TTHC

01

 

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

02

 

Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

03

 

Thủ tục giải thể Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

04

 

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

05

 

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

06

 

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

III. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ: 02 TTHC

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

* Lĩnh vực Luật sư: 04 TTHC

01

 

Cho phép thành lập Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

02

 

Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ

Tổng cộng: 36 TTHC

Phần II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Th tục hành chính mới ban hành: (30 thủ tục)

1. Lĩnh vực Công chứng: (09 thủ tục)

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tc bố trí tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp t chi phi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa ch: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiu: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhn hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng (theo mẫu TP-TSCC-02).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn gii quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng

Đi tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

S Tư pháp

Kết quả:

Thông báo bằng văn bản

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, t khai:

Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-02 Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014)

Yêu cầu, điu kiện:

Người muốn tập sự không tự liên hệ tập sự.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dn tập sự hành nghề công chứng.

 

TP-TSCC-02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY Đ NGHỊ B TRÍ TẬP SỰ HÀNH NGH CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………..

Tên tôi là:........................................................................................................................

Sinh ngày:…………………………… Giới tính:...............................................................

Chứng minh nhân dân số:…………………………… Ngày cấp:…./…./……...................

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú (hoặc tạm trú):..........................................................................

........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

........................................................................................................................................

Tôi đã hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số ………… ngày …. tháng …. năm …… do ……………………… cp. Nay tôi có nguyện vọng tập sự nh nghề công chứng, kính đề nghSở Tư pháp bố trí tập sự cho tôi tại một tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh/thành phố……

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề công chứng.

 

 

(Tỉnh, thành phố), ngày …. tháng .... năm .....
Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nh hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý gii quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động hoặc qua đưng bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-03);

- Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng về việc nhận tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông s01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

- Bn sao Giy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 b

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. S Tư pháp ra quyết định về việc đăng ký tp sự hành nghề công chứng.

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định vviệc đăng ký tập sự hành nghề công chứng. Sở Tư pháp gửi quyết định cho tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự, đăng tải danh sách người tập sự trên cng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đng thi gửi Danh sách đó cho Bộ Tư pháp để lập Danh sách người tập sự trong toàn quốc.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết quả:

Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-03 Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014)

Yêu cầu; điu kiện:

- Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng theo quy định tại khoản 1 Điu 16 của Luật công chứng.

- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2014/TT-BTP cụ thể là:

a) Đang là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), squan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; squan, hạ sỹ quan, công nhân trong quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án vtội phạm do c ý;

c) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử vi phạm hành chính;

d) Bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức bị buộc thôi việc;

e) Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, bị tước quyn sử dụng chứng chhành nghề luật sư.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư s 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

 

TP-TSCC-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Sở Tư pháp .........................

Tên tôi là: ................................................................................................................

Sinh ngày: ............................................... Giới tính: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: .................................. Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú (hoặc tạm trú): .................................................................

.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Tôi đã hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số ...................... ngày ..... tháng ..... năm ........ do …………………………… cấp. Tôi đã tự liên hệ tập sự/đã được Sở Tư pháp bố trí tập sự tại Phòng công chứng…………………./ Văn phòng công chứng....................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

.................................................................................................................................

Họ tên công chứng viên hướng dẫn tập sự: ............................................................

Số Thẻ công chứng viên hướng dẫn tập sự: ...........................................................

Thời gian tập sự dự kiến bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm …….

Nay tôi đề nghị Sở Tư pháp ghi tên tôi vào Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp .................................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề công chứng.

 

Xác nhận của
Trưởng Phòng/Trưởng Văn phòng
(nêu rõ việc tiếp nhận tập sự, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

(Tỉnh, thành phố), ngày ... tháng ... năm ...
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30 các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý gii quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hưng dn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo bằng văn bản về việc thay đổi nơi tập sự.

Báo cáo phi có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn tập sự, xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng mà người tập sự đã tập sự và tổ chức hành nghề công chứng mà người tập sự xin chuyển đến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định vviệc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng.

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng. Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi quyết định cho tổ chức hành nghề công chứng mà người tập sự đã tập sự, tổ chức hành nghề công chứng mà người tập sự xin chuyển đến.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết quả:

Quyết định về việc thay đổi nơi tập sự.

Lệ phí:

Không

Tên mu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Người tập sự thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dn tập sự hành nghề công chứng.

 

4. Tên thủ tục hành chính: Th tục thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng ti tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thng bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chnh hồ sơ. Trường hp từ chi phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo. Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thc thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng mà mình chuyển đến, gồm:

+ Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-03);

+ Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng về việc nhận tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng.

- Báo cáo kết qutập sự theo quy định ti khon 2, khoản 3 Điều 13 của Thông tư số 01/2014/TT-BTP.

+ Báo cáo gồm những nội dung chính sau đây:

a) Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự:

b) Số lượng, nội dung, thời gian và địa điểm thực hiện đối với mỗi hồ sơ yêu cầu công chứng được công chứng viên hướng dẫn tập sự phân công, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, cách thức giải quyết hồ sơ;

c) Kiến thức pháp luật, k năng hành nghề công chứng và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình tập sự;

d) Những khó khăn, vướng mc trong quá trình tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.

+ Báo cáo kết qu tp sự hành nghề công chứng của người tập sự phải có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Thông tư số 01/2014/TT-BTP và xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

- Quyết định của Sở Tư pháp nơi người tập sự đã đăng ký trước đó v vic rút tên người đó khi Danh sách người tập sự.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ. Sở Tư pháp nơi người tập sự chuyn đến ra quyết định vviệc đăng ký tập sự hành nghề công chứng và ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng, STư pháp gửi quyết định cho tổ chức hành nghcông chứng nhận tập sự, đăng tải Danh sách người tập sự trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Danh sách đó cho Bộ Tư pháp để lập Danh sách người tập sự trong toàn quốc.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết quả:

- Quyết định của Sở Tư pháp nơi người tập sự đã đăng ký trước đó về việc rút tên người đó khỏi Danh sách người tập sự.

- Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại Sở Tư pháp nơi người tập sự chuyển đến.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Giấy đăng ký tập s hành nghcông chứng (Mẫu TP-TSCC-03 Thông tư s 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014).

Yêu cầu, điều kiện:

Người tập sự thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 ca Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

 

TP-TSCC-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Sở Tư pháp .........................

Tên tôi là: ................................................................................................................

Sinh ngày: ............................................... Giới tính: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: .................................. Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú (hoặc tạm trú): .................................................................

.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Tôi đã hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số ...................... ngày ..... tháng ..... năm ........ do …………………………… cấp. Tôi đã tự liên hệ tập sự/đã được Sở Tư pháp bố trí tập sự tại Phòng công chứng…………………./ Văn phòng công chứng....................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

.................................................................................................................................

Họ tên công chứng viên hướng dẫn tập sự: ............................................................

Số Thẻ công chứng viên hướng dẫn tập sự: ...........................................................

Thời gian tập sự dự kiến bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm …….

Nay tôi đề nghị Sở Tư pháp ghi tên tôi vào Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp .................................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề công chứng.

 

Xác nhận của
Trưởng Phòng/Trưởng Văn phòng
(nêu rõ việc tiếp nhận tập sự, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

(Tỉnh, thành phố), ngày ... tháng ... năm ...
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)

 

5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trn Hưng Đạo. Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dn bsung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phi thông báo bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ. Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tun trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn hồ sơ:

Báo cáo bằng văn bản về việc tạm ngừng tập sự.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Kng quy định

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết qu:

Không

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dn tập sự hành nghề công chứng.

 

6. Tên thủ tục hành chính: Th tục đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tm ngng tập sự quá ba tháng

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thng bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thlý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hưng dn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động

Thành phn, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mu TP-TSCC-03):

+ Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng về việc nhn tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

+ Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng và ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp.

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng, Sở Tư pháp gửi quyết định cho tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự, đăng tải Danh sách người tập sự trên cng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Danh sách đó cho Bộ Tư pháp đlập Danh sách người tập sự trong toàn quốc.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết qu:

Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

L phí:

Không

Tên mu đơn, tờ khai:

Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mu TP-TSCC-03 Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014).

Yêu cầu, điều kiện:

Người tập sự phải đăng ký lại việc tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng mà không có lý do chính đáng.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

 

TP-TSCC-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Sở Tư pháp .........................

Tên tôi là: ................................................................................................................

Sinh ngày: ............................................... Giới tính: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: .................................. Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú (hoặc tạm trú): .................................................................

.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Tôi đã hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số ...................... ngày ..... tháng ..... năm ........ do …………………………… cấp. Tôi đã tự liên hệ tập sự/đã được Sở Tư pháp bố trí tập sự tại Phòng công chứng…………………./ Văn phòng công chứng....................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

.................................................................................................................................

Họ tên công chứng viên hướng dẫn tập sự: ............................................................

Số Thẻ công chứng viên hướng dẫn tập sự: ...........................................................

Thời gian tập sự dự kiến bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm …….

Nay tôi đề nghị Sở Tư pháp ghi tên tôi vào Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp .................................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề công chứng.

 

Xác nhận của
Trưởng Phòng/Trưởng Văn phòng
(nêu rõ việc tiếp nhận tập sự, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

(Tỉnh, thành phố), ngày ... tháng ... năm ...
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)

 

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hsơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả ti S Tư pp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phn hồ sơ:

Không quy định

b) Số lưng hồ : 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức hành nghề công chứng, Sở Tư pháp ra quyết định chấm dứt tập sự, đng thời xóa tên người tập sự khi Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp.

Đi tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

- Cơ quan có thm quyền quyết định: Sở Tư pháp

Kết quả:

Quyết định chấm dứt tập sự.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Người tập sự chấm dứt việc tập sự hành nghề công chứng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tự chấm dứt việc tập sự;

b) Được tuyn dụng là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không còn thường trú tại Việt Nam;

d) Bị kết án và bn án đã có hiệu lực pháp luật;

đ) Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xlý vi phạm hành chính.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

 

8. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thng bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý gii quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp l thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mu TP-TSCC-03);

- Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng về việc nhận tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng;

- Bn sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng.

- Các giấy tờ chứng minh đđiều kiện đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng theo quy định tại Khon 3 Điều 9 Thông tư số 01/2014/TT-BTP.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định về việc đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng và ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp

- 05 ngày làm việc, k tngày ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng, Sở Tư pháp gửi quyết định cho tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự, đăng ti Danh sách người tập sự trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, đồng thời gửi Danh sách đó cho Bộ Tư pháp đlập Danh sách người tập sự trong toàn quốc.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết quả:

Quyết định v vic đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Lệ phí:

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Mu TP-TSCC-03 Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014).

Yêu cầu, điều kiện:

Người tập sự chấm dt việc tập sự hành nghề công chứng được xem xét đăng ký lại việc tập sự khi đủ điều kiện đăng ký tập sự hành nghề công chứng theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTP và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lý do chấm dứt tập sự quy định tại điểm a, điểm b, điếm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2014/TT-BTP không còn;

b) Đã được xóa án tích, trừ trường hp bị kết án vtội phạm do cố ý đối với trường hợp chấm dứt tập sự vì lý do quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông số 01/2014/TT-BTP;

c) Đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp chấm dứt tập sự vì lý do quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2014/TT-BTP.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

 

TP-TSCC-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

GIẤY ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Kính gửi: Sở Tư pháp .........................

Tên tôi là: ................................................................................................................

Sinh ngày: ............................................... Giới tính: ..............................................

Chứng minh nhân dân số: .................................. Ngày cấp:......../........./................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú (hoặc tạm trú): .................................................................

.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Tôi đã hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số ...................... ngày ..... tháng ..... năm ........ do …………………………… cấp. Tôi đã tự liên hệ tập sự/đã được Sở Tư pháp bố trí tập sự tại Phòng công chứng…………………./ Văn phòng công chứng....................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

.................................................................................................................................

Họ tên công chứng viên hướng dẫn tập sự: ............................................................

Số Thẻ công chứng viên hướng dẫn tập sự: ...........................................................

Thời gian tập sự dự kiến bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm …….

Nay tôi đề nghị Sở Tư pháp ghi tên tôi vào Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp .................................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề công chứng.

 

Xác nhận của
Trưởng Phòng/Trưởng Văn phòng
(nêu rõ việc tiếp nhận tập sự, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

(Tỉnh, thành phố), ngày ... tháng ... năm ...
Người đề nghị
(ký và ghi rõ họ tên)

 

9. Tên thủ tục hành chính: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bổ sung hoàn chnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo. Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phn tiếp nhận hồ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo bng văn bản của tổ chức hành nghề công chứng về việc không có công chứng viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự).

- Đề nghị của người tập sự về việc chđịnh tổ chức hành nghề công chứng khác đtập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động)

b) Số lượng hồ : 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Chưa quy định

Đối tượng thực hiện:

+ Tổ chức hành nghề công chứng (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự).

+ Người tập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động hoặc chm dứt hoạt động).

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết quả:

Văn bản chđịnh tổ chức hành nghcông chứng khác ccông chứng viên hướng dẫn tập sự.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

- Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động mà người tập sự không thỏa thuận được việc tập sự với tổ chức hành nghề công chứng khác.

- Nời tập sự có quyền đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng viên hưng dn tập sự không còn đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại Điều 15 của Thông tư 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp;

b) Công chứng viên hướng dn tập sự không thực hiện đy đủ trách nhiệm được quy định tại Điều 16 của Thông tư 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp;

c) Công chứng vn hướng dẫn tập sự chết hoặc vì lý do sức khỏe hoặc các do khách quan khác mà không thtiếp tục hướng dẫn tập sự.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

 

II. Lĩnh vực Luật sư: (21 thủ tục)

01. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục gia nhập đoàn luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Đoàn luật sư hoặc qua hệ thng bưu chính đến Đoàn luật sư.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bsung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Đoàn luật sư hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nht.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Đoàn luật sư hoặc qua hệ thng bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ :

- Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

- Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, ktừ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Đoàn luật sư

Kết quả:

Quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư.

Lệ phí:

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kin:

Không

Căn cứ pháp lý:

Luật s 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

 

02. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển Đoàn luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Đoàn luật sư hoặc qua hệ thống bưu chính đến Đoàn luật sư

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nh hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hưng dẫn bsung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Đoàn luật sư hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Đoàn luật sư hoặc qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị rút tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư.

b) Số lưng hồ sơ: Không quy định

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị

Đi tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư

Kết quả:

Quyết định xóa tên đi với luật sư rút khỏi danh sách luật sư của Đoàn.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điu kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

 

03. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hợp nhất công ty luật

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ca Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật;

- Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và Điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyn, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất;

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất;

- Điều lệ của công ty luật hợp nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Các công ty luật bị hợp nhất

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp.

Kết quả:

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất.

Lệ phí:

Cp Giy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất. Mức thu: 200.000 đồng/1 lần cấp

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Hai hoặc nhiu công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới. Các công ty luật hợp nhất gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động.

Căn c pháp lý:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư ti Việt Nam.

 

04. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sáp nhập công ty luật

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ th7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhn kim tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo. Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật;

- Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong đó phi quy định rõ về thủ tục, thời hạn và Điều kiện sáp nhập: phương án sử dụng lao động: việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị sáp nhập:

- Giy đăng ký hoạt động của c công ty luật bị sáp nhập và công ty luật nhận sáp nhập.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, k tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đi tượng thực hiện:

Các công ty luật bị sáp nhập.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp.

Kết qu:

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nhận sáp nhập.

Lệ phí:

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật nhận sáp nhập. Mc thu: 200.000 đồng/1 ln cấp

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Một hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thsáp nhập vào một công ty luật trách nhiệm hữu hạn khác. Một hoặc nhiu công ty luật hợp danh có thsáp nhập vào một công ty luật hợp danh khác. Các công ty luật bị sáp nhập gi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật nhận sáp nhập đăng ký hoạt động.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 ca Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

 

05. Tên thủ tục hành chính: Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp t chi phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhn kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thi gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận h sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyn đi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của văn phòng luật được chuyn đi;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;

- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư được chuyển đổi;

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chsở hữu; bản sao Thluật sư của luật chsở hữu hoặc các luật sư thành viên của công ty luật chuyển đổi;

- Bn sao giấy tờ chứng minh vtrụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đi tượng thực hiện:

Văn phòng luật sư bị chuyển đổi

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp.

Kết quả:

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi.

Lệ phí:

Cp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi. Mức thu: 200.000 đồng/1 lần cấp

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Văn phòng luật sư có thchuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty luật hợp danh trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư theo quy định của pháp luật. Văn phòng luật sư bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật đăng ký hoạt động.

Căn cpháp lý:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, qun và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật tại Vệt Nam.

 

06. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo. Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo bằng văn bản về việc ký kết hợp đồng lao động;

- Hp đng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp.

Kết quả:

Thông báo bng văn bản về việc ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Tổ chức hành nghề luật sư có thể ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam làm việc cho tổ chức mình. Quyn và nghĩa vụ của luật sư nước ngoài làm thuê cho tổ chức hành nghề luật sư được thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với Luật luật sư, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

07. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề lut sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trn Hưng Đạo. Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tchức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

b) Số lượng hồ sơ: 02 b

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp.

Kết quả:

Thông báo bng văn bn về việc chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Nghđịnh số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

08. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng; 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Không quy định

b) Số lượng hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày chm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp.

Kết qu:

Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư khi tổ chức hành nghề luật sư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 của Luật luật sư;

- Bị xử phạt vi phm hành chính bng hình thức tưc quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật vxử lý vi phạm hành chính;

- Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động;

- Không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 06 tháng liên tục, kể từ ngày được cp Giy đăng ký hoạt động;

- Hết thời hạn tạm ngừng hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 của Luật luật sư mà tổ chức hành nghề luật sư không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngng hoạt động.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

09. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đi hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thi gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiu: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo. Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ;

- Phương án xây dng Ban chnhiệm, Hội đồng khen thưng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

- 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bn của Ban chnhiệm Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm k, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

- 15 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được ý kiến nhất trí của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đng khen thưng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn lut sư.

Đối tượng thực hiện:

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư

Cơ quan thực hin:

- Cơ quan có thm quyn quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết quả:

Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

10. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tchức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thi gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghluật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo kết quả Đại hội;

- Biên bn bầu cử;

- Danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chnhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư;

- Nghị quyết Đại hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả Đại hội.

Đi tượng thực hiện:

Ban chnhiệm Đoàn luật sư

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

Kết qu:

Quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

1. Kết quả bầu cbị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

a) Quy trình, thủ tục bầu cử không bảo đm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Điều lệ Liên Đoàn luật sư Việt Nam;

b) Chức danh lãnh đạo được bầu không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

2. Nghị quyết Đại hội bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

a) Có nội dung trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật. Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

b) Quy trình, thủ tục thông qua Nghị quyết không bo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Điều l Liên đoàn luật sư Việt Nam.

3. Trong thời hạn 60 ngày, ktừ ngày nhận được văn bn thông báo về việc từ chi phê chuẩn kết quả Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phi tổ chức lại Đi hội để thực hiện việc bầu cử, việc thông qua, sửa đổi Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên Đoàn luật sư Việt Nam.

4. Trong trường hợp tổ chức Đại hội để bãi nhiệm và bầu mới hoặc bầu thay thế Chnhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban chnhiệm, Hội đng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư thì Đoàn luật sư thực hiện việc báo cáo kết quả Đại hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

11. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục báo cáo của Đoàn luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo định kỳ về tình hình tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư.

b) Số lưng h sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết:

Thời hạn, kỳ báo cáo thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp.

Đối tượng thực hiện:

Đoàn luật sư.

Cơ quan thực hiện:

y ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp.

Kết quả:

Báo cáo định kỳ vtình hình tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư được gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Đoàn luật sư có trách nhiệm gửi Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam, đồng gi Sở Tư pháp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của Đoàn luật sư. Thời hạn, kỳ báo cáo thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

12. Tên thủ tục hành chính: Th tục gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư

Trình tthực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu cnh nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30. các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn b sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, ktừ ngày ký ban hành các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư

Đối tượng thực hiện:

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hin thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn luật sư Việt Nam

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả:

Các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư được gửi đến Ủy ban nhân n tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cu, điều kiện:

Không

Căn c pháp :

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một sđiều và bin pháp thi hành Luật luật sư.

 

13. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nh hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trhồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Thông báo bằng văn bn về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan thuế của địa phương nơi đặt trụ sở về các nội dung chyếu sau đây:

- Tên gọi, địa chtrụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam;

- Lĩnh vực hành nghề;

- Họ tên của Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài.

b) Số lưng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc, kể t ngày được cp Giấy đăng ký hoạt động.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện:

Cơ quan thuế của địa phương nơi đt trụ sở.

Kết quả:

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.

L phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành Luật luật .

 

14. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại STư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn b sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết qu ti Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30; Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhn hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng h sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đi;

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, k t ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Công ty luật nước ngoài bị chuyển đổi.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết quả:

Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi.

Lệ phí:

Cp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi. Mức thu: 200.000đ/lần cấp.

Tên mu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Tên của công ty luật Việt Nam chuyển đổi phi tuân thquy định tại Khoản 5 Điều 34 của Luật luật sư và không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã chuyển đổi.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghluật sư tại Việt Nam.

 

15. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề luật sư

Trình tthực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật đăng ký hoạt động.

Địa ch: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư;

+ Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự hoặc hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 19/2013/TT-BTP;

+ Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư đối vi các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật luật sư.

Trong trường hợp người tập sự hành nghề luật sư được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 16 của Luật luật sư thì phi gửi kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được gim thời gian tập sự hành nghề luật sư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhn đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hin:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Ban chnhiệm Đoàn luật sư

Kết quả:

Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, t khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được đăng ký tập sự hành nghề luật sư:

- Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vthuộc Quân đội nhân dân; squan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

- Đang bị truy cu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do c ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do c ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, kcả trong trường hợp đã được xóa án tích;

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào sở cai nghiện bt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Mt năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Những người là cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

16. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề luật ttổ chức hành nghề luật sư này sang tổ chức hành nghề luật sư khác trong cùng một tnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn b sung hoàn chnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo bằng văn bản vviệc thay đi, báo cáo phi có nhận xét và chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư mà người tập sự đã tập sự và tổ chức hành nghề luật sư mà người tập sự xin chuyển đến.

b) Số lưng hồ sơ: 01 báo cáo

Thi hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được báo cáo của người tập sự.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Đoàn luật

Kết quả:

Quyết định về việc thay đổi nơi tập sự.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, t khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cpháp lý:

- Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tp sự hành nghề luật sư.

 

17. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư tới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề luật sư tại tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp h sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chnhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụgiải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phi thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết qutại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ rút tên khỏi danh sách Đoàn luật sư nơi đã đăng ký tập sự: văn bản rút tên khỏi danh sách người tập sự.

- Hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư nơi chuyển đến:

+ Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư:

+ Giấy xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự hoặc hợp đng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 19/2013/TT-BTP;

+ Bn sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tchứng minh được min đào tạo nghề luật sư đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật luật sư.

+ Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư theo quy định Điều 11 của Thông tư 19/2013/TT-BTP.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Đoàn luật sư

Kết qu:

Quyết định rút tên khỏi danh sách Đoàn luật sư và Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghluật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

18. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tạm ngừng việc tập sự hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết qutại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo bng văn bản về việc tạm ngừng tập sự cho Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự.

b) Số lượng hồ sơ: 01 báo cáo

Thời hạn giải quyết:

Không quy định

Đối tượng thực hin:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Đoàn lut sư

Kết quả:

Không

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, t khai:

Không

Yêu cu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 ca Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

19. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nh hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo. Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ Thứ 7, ch nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp ti bộ phn tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư gồm những nội dung chính sau đây:

+ Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tập sự;

+ Nội dung, thi gian và địa đim thực hiện đối với mỗi vụ, việc được tham gia theo sự phân công của luật sư hướng dẫn, trong đó nêu rõ về cơ sở pháp lý, cách thức giải quyết vụ việc và kiến thức pháp luật, k năng hành nghề luật sư thu nhận được từ quá trình tham gia giải quyết vụ việc:

+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập sự và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự phải có nhận xét, ch ký của luật sư hướng dẫn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và đánh giá của Đoàn luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân th pháp luật của người tập sự.

b) Số lượng hồ sơ: 01 báo cáo

Thời hạn giải quyết:

Không quy định

Đi tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Đoàn luật sư

Kết qu:

Không

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật

 

20. Tên th tục hành chính: Thủ tục thay đổi luật sư hướng dẫn

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả ti Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thi gian trhồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Thông báo bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư gửi Đoàn luật sư về việc thay đổi luật sư hưng dn.

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định

Thi hạn giải quyết:

Không quy định

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư

Cơ quan thực hiện:

Đoàn luật sư

Kết quả:

Không

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Người tập sự có quyn đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn nếu luật sư hướng dẫn thuộc một trong các trường hp sau đây:

- Luật sư hưng dẫn không còn đủ một trong các điều kiện hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật luật sư và Điều 12 của 19/2013/TT-BTP.

- Luật sư hướng dẫn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 13 của 19/2013/TT-BTP.

- Luật sư hướng dẫn chết hoặc vì lý do sc khoẻ hoặc các lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của BTư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

21. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục báo cáo Sở Tư pháp, Đoàn luật về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự ti tổ chức hành nghề luật sư

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hp lcủa hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chnhật.

ch thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phn, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo việc tập sự hành nghề luật sư của ngưi tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm các nội dung chính sau đây:

+ Số lượng người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư:

+ Đánh giá chất lượng tập sự của người tập sự;

+ Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn và người tập sự theo quy định của Thông tư này;

+ Những khó kn, vướng mc trong quá trình nhận tập sự và đề xuất, kiến nghị.

b) Số lượng hồ sơ: 01 báo cáo

Thời hạn giải quyết:

Không quy định

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn luật sư

Cơ quan thực hiện:

Đoàn lut sư

Kết quả:

Không

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Định kỳ hàng năm, tổ chức hành nghề luật sư báo cáo Sở Tư pháp và Đoàn luật sư nơi có trụ sở về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức mình.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

B. Danh mục thủ tục hành chính sa đi, b sung: (06 thủ tục)

I. Lĩnh vực Luật sư: (06 thủ tục)

01. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chnhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kim tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trhồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư;

- Bn sao Chứng chhành nghề luật sư, bản sao Thluật sư;

- Bn sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức,

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đi tượng thực hiện:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết qu:

Giy đăng ký hành nghề luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

 

02. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ kng hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trhồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phn tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyn, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi;

- Dự tho Điều lệ của công ty luật chuyn đi;

- Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi;

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chsở hữu; bn sao Thluật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chsở hữu của công ty luật chuyn đổi;

- Bn sao giấy tờ chứng minh vtrụ sở trong trường hợp có thay đổi vtrụ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đ hsơ hợp l

Đi tượng thực hiện:

Các công ty luật bị chuyển đổi.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp.

Kết quả:

Giy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyn đổi.

L phí:

Cấp Giy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyn đổi. Mức thu: 200.000 đồng/1 lần cp

n mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyn đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tr lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trlên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hu hạn có th chuyn đi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hu hạn. Các công ty luật bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật chuyển đổi đăng ký hoạt động.

Căn cứ pp lý:

- Nghị định s 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư ti Việt Nam.

 

03. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục gii thể Đoàn luật sư (trong trường hợp Đoàn luật sư không còn đủ ba luật sư thành viên ca Đoàn lut sư)

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thng bưu chính nơi tchức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lcủa hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bphận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Không quy định

b) Số lượng hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:

Không quy định

Đối tượng thực hiện:

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả:

Quyết đnh giải thĐoàn luật sư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Trong trường hợp Đoàn luật sư bị giải th khi không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư thì Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chtịch Liên đoàn luật sư Vit Nam.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định s 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

04. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Trình tự thực hin:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nh hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Bộ Tư pháp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết quả:

Cp lại Giy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Lệ phí:

Cp lại Giy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. Mức thu: 400.000 đ/lần cấp.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Thông tư s 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư ti Việt Nam.

 

05. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trlại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chi phải thông báo bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thi gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Vit Nam;

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Vit Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tư pháp

Kết qu:

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Vit Nam.

Lệ phí:

Cp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Mc thu: 400.000 đ/lần cấp.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật tại Việt Nam.

 

06. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bng văn bn và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cá nhân nhận kết quả tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h-10h30, Chiều: 13h-16h30, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại bộ phn tiếp nhận hồ sơ ca Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo về việc tạm ngừng hoạt động có những nội dung chính sau đây:

- Tên chi nhánh, công ty luật;

- Số, ngày, tháng, năm cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật;

- Địa chỉ trụ sở;

- Thời gian tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động;

- Lý do tạm ngừng hoạt động;

- Báo cáo về việc thanh toán nợ, giải quyết các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng và hợp đồng lao động đã ký với luật sư, người lao động khác của chi nhánh, công ty luật.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết:

Chậm nht là 30 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động.

Đối tượng thực hiện:

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan thực hiện:

Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ quan thuế ở địa phương nơi đăng ký hoạt động.

Kết quả:

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được tạm ngừng hoạt động.

L phí:

Không

Tên mẫu đơn, t khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

- Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ khác, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp có tha thuận khác:

- Đối với hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng nhưng chưa thực hiện xong thì phi thỏa thuận với khách hàng vviệc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đó;

- Trong trường hợp công ty luật nước ngoài tạm ngừng hoạt động thì các chi nhánh của công ty luật đó cũng phải tạm ngừng hoạt động.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính ph quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 506/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu506/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2014
Ngày hiệu lực23/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 506/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 506/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung bị bãi bỏ Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 506/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung bị bãi bỏ Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu506/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýNguyễn Hữu Hải
     Ngày ban hành23/10/2014
     Ngày hiệu lực23/10/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 506/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung bị bãi bỏ Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 506/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi bổ sung bị bãi bỏ Kon Tum