Quyết định 538/QĐ-UBND

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP , ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP , ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP , ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND , ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 48/TTr-STP ngày 20 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum (có Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính số 1, 2, 6, 7 khoản II, mục C, phần I và II Quyết định số 187/QĐ- CT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính được giữ nguyên; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; Thủ tục hành chính số 09, 10 (lĩnh vực luật sư) mục I, phần I và II Quyết định số 506/QĐ- UBND, ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của Ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thủ tục hành chính số 01, 02, 05 khoản III, mục A, phần I và II Quyết định số 460/QĐ-UBND , ngày 23 tháng 8 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTHCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  538 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 08 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý: 08 TTHC

01

Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

02

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

03

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

04

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

05

Thủ tục Châm dưt đăng ký tham gia trơ giup phap ly

06

Thủ tục Yêu cầu trợ giúp pháp lý

07

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

08

Thủ tục Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 09 TTHC

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Luật Sư: 02 TTHC

 

01

 

Thủ tục Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban  chủ  nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

02

 

Thủ tục Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

II

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý: 04 TTHC

 

01

 

Thủ tục Cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP

ngày 15/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày  15/11/2017 của Bộ Tư pháp.

02

 

Thủ tục Cấp lai Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

03

 

Thủ tục Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

04

 

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

III

Lĩnh vực Trọng tài Thương mại: 03 TTHC

 

01

 

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 của Chính phủ;

02

 

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

03

 

Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 538/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu538/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 538/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu538/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýNguyễn Văn Hòa
     Ngày ban hành17/07/2019
     Ngày hiệu lực17/07/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

         • 17/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực