Quyết định 4674/QĐ-UBND

Quyết định 4674/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường bờ trái sông Lừ (đoạn qua khu vực đền Đầm Sen), tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II. Địa điểm: quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4674/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4674/QĐ-UBND

Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG BỜ TRÁI SÔNG LỪ (ĐOẠN QUA KHU VỰC ĐỀN ĐẦM SEN), TỶ LỆ 1/500 THUỘC DỰ ÁN THOÁT NƯỚC NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - DỰ ÁN II. ĐỊA ĐIỂM: QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1964-QĐ/VH ngày 27/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc công nhận Di tích lịch sử và Kiến trúc - nghệ thuật Đình Đền - Chùa Định Công Hạ, xã Định Công, huyện Thanh Trì, Hà Nội (Đền Đầm Sen);

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-UB ngày 15/10/1997 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu xây dựng mới Đại Kim-Định Công, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-UB ngày 13/5/2005 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ đường hai bên sông Lừ (đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch), tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 88/2005/QĐ-UB ngày 17/6/2005 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Thông báo: số 317-TB/TU ngày 13/11/2012 và số 337-TB/TU ngày 26/12/2012 của Thành ủy Hà Nội thông báo ý kiến kết luận của đng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy về công tác triển khai thực hiện Dự án thoát nưc (Dự án II) nhằm cải thiện môi trường thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 99/TB-VP ngày 02/6/2014 của Văn phòng UBND Thành phố về việc đôn đốc tiến độ GPMB và thi công 03 dự án: Tuyến đường sắt đô th s3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Ni vay vốn Ngân hàng Thế giới và Dự án thoát nước nhm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 3466/TTr-QHKT-P7 ngày 10/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường bờ trái sông Lừ (đoạn qua khu vực đền Đầm Sen), tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí: quận Hoàng Mai.

2. Hướng tuyến, tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

Hướng tuyến đường bờ trái sông Lừ (đoạn qua khu vực đn Đm Sen) theo bản vẽ Ch gii đường đỏ đường hai bên sông Lừ (đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch) tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định s71/2005/QĐ-UB ngày 13/5/2005 được xác định thông qua các đim tọa độ tim đưng: 51’-53-55-57-59-59’-61-61’-63, bề rộng mặt cắt ngang đin hình B = 8,5m ¸ 11,5m.

Nay điều chỉnh cục bộ như sau:

- Đon qua khu vực đền Đầm Sen từ điểm 51’-53-55-57-59-59’-61-4-2 (điểm 4 trùng điểm 61’): điều chỉnh thành đường nội bộ phục vụ cho bản thân khu di tích và khu vực công viên cây xanh mặt nước liền k, không thuộc dự án thoát nước. Phương án hưng tuyến, vị trí tuyến đường cụ thsẽ được xem xét trong hồ sơ điều chỉnh cục bQuy hoạch chi tiết mở rộng phía Bc và Tây Bc khu đô thị mới Đại Kim-Định Công tỷ lệ 1/500 (đoạn qua khu vực đn Đm Sen) được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đường bờ trái sông Lừ điều chỉnh được xác định thông qua các điểm tọa độ tim đưng: 3-2-1-đưng Hồng Quang hiện có-51’ (điểm 3 trùng đim 63), trong đó:

+ Đon từ điểm 3 đến điểm 2: Giữ nguyên hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang theo bản vẽ Chỉ giới đường đỏ đường hai bên sông Lừ đoạn từ đê La Thành đến sông Tô Lịch, tỷ lệ 1/500 được duyệt, đã xây dựng cơ bản hoàn chỉnh.

+ Đon từ điểm 2 đến điểm 1: Xây dựng mới, vị trí phía Nam đn Đm Sen, quy mô mặt cắt ngang đường rộng B=11,5m (gm: lòng đường xe chạy rộng 5,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x3,0m=6,0m); cấp đường nội bộ. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp trên bản vẽ.

+ Đoạn từ đường Hồng Quang hiện có đến điểm 51’ (thuộc Quy hoạch chi tiết khu đô thị Đại Kim-Định Công đã được UBND Thành phphê duyệt): Đã xây dựng cơ bản hoàn chỉnh.

(Chi tiết cụ thể xác định tại bản vẽ được duyệt kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao UBND quận Hoàng Mai chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội - Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phi hợp Công ty cổ phần kinh doanh phát trin nhà và đô thị Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 khu vực đền Đầm Sen.

Giao Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội - Sở Xây dựng căn cứ hsơ Chỉ giới đưng đỏ đoạn điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định này, điu chỉnh hsơ thiết kế dự án và mốc giới của gói thầu 5.1- Dự án thoát nước nhm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II.

Chủ tch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND các phường: Đại Kim, Đnh Công chịu trách nhiệm quản lý các công trình xây dựng tuân thủ theo h sơ chgiới đường đỏ. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thm quyn và qui định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dng, Tài chính, Văn hóa và Thể thao; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND các phường: Đại Kim, Đnh Công; Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội; Thủ trưởng Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Chủ tịch UBND TP (để b/c);
-
Các PCT UBND TP;
-
VPUBTP: các PCVP, các phòng CV;
-
Lưu VT (38 bản), QHA2.
24178

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4674/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4674/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4674/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4674/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4674/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4674/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4674/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4674/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội

            • 17/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực