Quyết định 4750/QĐ-UBND

Quyết định 4750/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 1565/QĐ- BNN-TCLN

Nội dung toàn văn Quyết định 4750/QĐ-UBND kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Hồ Chí Minh 1565/QĐ- BNN-TCLN 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4750/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1565/QĐ-BNN-TCLN NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2189/SNN-LN ngày 08 tháng 9 năm 2015 về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- VPUB: các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/T.Lợi) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế ho ạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, góp phần thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

2. Cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Phân công nhiệm vụ, phối hợp giữa các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, nội dung Đề án đến tất cả các Sở ngành liên quan, cơ quan đơn vị và các địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đề án và Kế hoạch của UBND Thành phố đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Hình thức và nội dung tuyên truyền phải phù hợp với thực tiễn địa phương và thu hút, khuyến khích sự tham gia của mọi chủ thể trong xã hội về những lợi ích được thụ hưởng.

2. Nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch.

- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh đô thị; đảm bảo có sự đồng bộ giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch tổng thể phát triển kinh - xã hội của Thành phố; phổ biến công khai, minh bạch và rộng rãi nội dung các loại quy hoạch.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011); trong đó bổ sung nội dung tái cơ cấu ngành và điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất rừng và cây xanh Thành phố; tiếp tục xây dựng và tổ chức kế hoạch, dự án nhằm thực hiện các chương trình quan trọng.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (theo Quyết định số 2838/QĐ -UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

3. Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công và khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân.

Tiếp tục rà soát, phân loại các dự án đầu tư, điều chỉnh phương thức và nguồn đầu tư của các dự án đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, cây xanh đô thị theo các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về đầu tư, các chủ đầu tư nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý, sử dụng đầu tư công từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp tác phát triển; đánh giá mức độ đóng góp của các dự án đầu tư vào thực hiện tái cơ cấu ngành.

- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư để thu hút các nguồn lực xã hội vào lĩnh vực lâm nghiệp nhằm tạo động lực cho quá trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp được triển khai hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý chi tiêu công cho các đơn vị, chính quyền địa phương.

- Về khoa học, công nghệ, đào tạo, phát triển thị trường và khuyến lâm: tăng đầu tư và đổi mới công tác quản lý khoa học công nghệ lâm sinh; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong sản xuất lâm nghiệp, chọn tạo các loài, giống c ây rừng chất lượng tốt và phù hợp với hệ sinh thái đô thị; hỗ trợ tiếp thị, quảng bá, phát triển thị trường và chuyển giao công nghệ về sản xuất, sử dụng sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ; các hoạt động tuyên truyền, đào tạo khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho người lao động; ưu tiên đầu tư các dự án khuyến lâm phát triển các sản phẩm chủ lực phục vụ tái cơ cấu.

- Phân bổ đầu tư công của ngành thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Mục II của Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Cụ thể đối với lĩnh vực lâm nghiệp: Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống nghiên cứu và cung ứng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm lâm, năng lực dự báo và phóng cháy chữa cháy rừng; đầu tư phát triển m ô hình quản lý lâm nghiệp cộng đồng và phát triển dịch vụ m ôi trường rừng.

Ưu tiên đầu tư công cho các Chương trình, đề án đang thực hiện :

+ Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020 (theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012), trong đó cần tập trung điều chỉnh bổ sung kế hoạch cụ thể công tác trồng, chăm sóc rừng-cây xanh giai đoạn 2016-2020.

+ Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 (theo Quyết định số 509/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012), đồng thời chuẩn bị xây dựng chương trình giai đoạn tiếp theo 2016 - 2020 định hướng 2025.

+ Công tác điều tra, kiểm kê tài nguyên rừng trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”.

+ Các đề án, công trình cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới công viên, cây xanh đường phố.

4. Cải cách thể chế

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý nhà nước chuyên ngành lâm nghiệp đảm bảo thông suốt, chủ động và hiệu quả; triệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở, địa phương giải quyết nhanh các yêu cầu, đáp ứng có hiệu quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

- Nâng cao năng lực cho kinh tế hợp tác: tạo cơ hội cho khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các nhóm kinh tế tự nguyện tham gia cung cấp dịch vụ công.

- Phát triển hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp (PPP, PC), các hình thức liên kết giữa nông dân với các thành phần kinh tế khác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước về đầu tư sản xuất lâm nghiệp, cây xanh đô thị.

5. Nâng cao năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng của các cấp và các chủ rừng.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng nhân dân địa phương trong quản lý bảo vệ-phát triển rừng, cây xanh đô thị. Hỗ trợ địa phương và các chủ rừng sử dụng hiệu quả các nguồn thu từ rừng và các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thông qua các chương trình, dự án.

- Tăng cường sự tham gia của các hội ngành, đoàn thể nhất là nhân dân địa phương trong các chương trình phát triển rừng và hệ thống cây xanh đô thị;

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến khuyến khích, thu hút đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ tái cơ cấu ngành.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó đặc biệt các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực Lâm nghiệp, tạo động lực cho quá trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp được triển khai hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện kế hoạch Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trên cơ sở các ban chỉ đạo thực hiện những chương trình, đề án quản lý bảo vệ và phát triển rừng, cây xanh hiện hữu; thủ trưởng các đơn vị thành viên có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trác h nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực.

3. Các Sở ngành có liên quan.

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện kế hoạch này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế ho ạch chi tiết của đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn quản lý.

- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân Thành phố để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để các quận, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

5. Định kỳ hàng năm, các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp về Ban chỉ đạo Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động gửi ý kiến về Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Nhiệm vụ

Thời gian triển khai

Ghi chú

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng, triển khai đề án đổi mới cơ chế và tổ chức quản lý rừng, hệ thống cây xanh đô thị giai đoạn 2015 – 2020.

2015

 

Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025.

2016-2025

 

Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm, năng lực phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2016 – 2020.

2016-2020

 

Chương trình khuyến lâm theo Quyết định 1258/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Chương trình khuyến nông trung ương trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020.

2016-2020

 

Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển giống cây lâm nghiệp và cây xanh thành phố.

2016-2020

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Rà soát các chương trình, dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư; xây dựng kế hoạch và phân bố dự toán ngân sách cho hoạt động thực hiện Đề án.

2015-2017

 

3

Sở Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu các chính sách thúc đẩy công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; các giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khoa học, công nghệ của ngành lâm nghiệp.

2015-2020

 

Chương trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý rừng và hệ thống cây xanh đô thị.

2015-2020

 

4

Sở Công Thương

Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, kinh doanh lâm sản.

2015-2020

 

5

Sở Giao thông vận tải

Chương trình bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới hệ thống công viên, cây xanh đường phố.

2015-2020

 

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

2014-2020

 

7

Sở Du lịch

Chương trình quảng bá, phát triển du lịch gắn với phát triển nền kinh tế sinh thái, việc xây dựng thương hiệu, dán nhãn chất lượng sản phẩm xanh - sạch có xuất xứ từ các khu rừng phòng hộ, đặc dụng.

2015-2020

 

8

Các quận, huyện-ngành khác-đoàn thể xã hội

Tham gia phối hợp thực hiện những nội dung chương trình, đề án có liên quan đến ngành, đoàn thể và địa phương của mình.

2014-2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4750/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4750/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo15/11/2015
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4750/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4750/QĐ-UBND kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Hồ Chí Minh 1565/QĐ- BNN-TCLN 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4750/QĐ-UBND kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Hồ Chí Minh 1565/QĐ- BNN-TCLN 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4750/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo15/11/2015
        Số công báoSố 51
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4750/QĐ-UBND kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Hồ Chí Minh 1565/QĐ- BNN-TCLN 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4750/QĐ-UBND kế hoạch tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Hồ Chí Minh 1565/QĐ- BNN-TCLN 2015

         • 24/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/11/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực