Quyết định 48/2018/QĐ-UBND

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2018/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 1006/TTr-STNMT ngày 19 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi tsố lượng khoáng sản thành phẩm ra slượng khoáng sản nguyên khai để áp dụng thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La với nhng nội dung như sau:

1. Đối tượng phải quy đổi ra số lượng khoáng sản nguyên khai là tất cả các loại khoáng sản thành phẩm (kim loại và không kim loại) thu được trong quá trình sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra.

2. Các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản (kim loại và không kim loại) hp pháp trên địa bàn tỉnh Sơn La có sản phẩm cuối cùng không phải là khoáng sản nguyên khai phải thực hiện việc quy đổi và khai báo số lượng quặng nguyên khai được quy đổi từ khoáng sản thành phẩm.

3. Tỷ lệ quy đổi được quy định cụ thể như sau:

Số TT

Loại khoáng sản nguyên khai

Quy cách, chất lượng thành phẩm

Tỷ lệ quy đi

1

Quặng nikel

Tinh quặng nikel ≥ 9,5 %

4,1 tấn/1,0 tấn

2

Quặng đồng có hàm lượng Cu trung bình 1,0%

Đồng thương phẩm ≥ 99,9 %

111,0 tấn/1,0 tấn

3

Quặng đồng có hàm lượng Cu trung bình 2,5%

Đồng thương phẩm ≥ 99,9 %

45,0 tấn/1,0 tấn

4

Quặng Talcl

Đã qua chế biến

2,34 tấn/1,0 tấn

5

Quặng Magnezit

Bột Magnezit cỡ hạt ≤ 1mm MgO khoảng 30 %

1,7 tấn/1,0 tn

6

Quặng antimon

Quặng thành phẩm antimon hàm lượng 45%

12,64 tn/1,0 tấn

7

Đá xây dựng

Sản phẩm đá nghiền kích cỡ 0,5 cm đến 6cm

1,0m3/1,2 m3

8

Đá vôi (xi măng)

Đá vôi có hàm lượng CaO> 52%

1,0 tấn/1,0 tấn

9

Đá sét (xi măng)

Đá sét có hàm lượng SiO2> 60%

1,0 tấn/1,0 tấn

10

Quặng sắt làm phụ gia xi măng (mỏ Tu Rúc)

Quặng st có hàm lượng st 27 - 35%

1,0 tấn/1,0 tn

11

Đá phiến sét

Đá thành phẩm

1,0 m3/4,256 m2

12

Đất sét sản xuất gạch, ngói

- Sản xuất gạch 2 lỗ

1,0 m3/800 viên

- Sản xuất gạch 4 lỗ

1,0 m3/600 viên

- Sản xuất gạch 6 lỗ

1,0 m3/400 viên

- Sản xuất gạch bát tràng

1,0 m3/400 viên

- Sản xuất gạch đặc loại nhỏ

1,0 m3/400 viên

13

Cát xây dựng

- Cát đen dùng trong xây dựng

1,0m3/1,0 m3

- Cát vàng dùng trong xây dựng

1,0m3/1,0 m3

- Cát trát

1,0m3/1,0 m3

- Cát nghiền

1,0m3/1,2 m3

14

Cuội, sỏi, sạn

Cuội, sỏi, sạn dùng trong xây dựng

1,0m3/1,0 m3

4. Cách quy đổi từ số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai được tính theo công thức sau:

Slượng khoáng sản nguyên khai = Số lượng quặng thành phẩm x Tỷ lệ quy đổi.

Điều 2. Cục trưng Cục thuế tnh Sơn La căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định nhà nước hiện hành có liên quan thông báo và hướng dẫn cụ thể về tính phí bảo vệ môi trường để Chi cục thuế các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Trong quá trình triển khai, thực hiện quyết định này có nhng vướng mắc, khó khăn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh và các sở, ngành và đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng quặng nguyên khai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT tnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
-
Chtịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
Như Điều 3;
- Trung tâm thông tin t
nh Sơn La;
- C
ng thông tin điện t tỉnh Sơn La;
- Lưu
: VT - Hiệu 35 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành03/12/2018
       Ngày hiệu lực20/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai Sơn La

           • 03/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực