Quyết định 480/QĐ-UBND

Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 480/QĐ-UBND chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố tại Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 26/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016, gồm 67 văn bản trong chương trình chính thức và 08 văn bản trong chương trình dự kiến (có Chương trình cụ thể kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Việc soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố) và theo đúng Chương trình này.

2. Khi cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình này, các sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Sở Tư pháp, báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp phụ trách ngành lĩnh vực xem xét, quyết định để thực hiện.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình này theo tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho việc xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Sở Tài chính bố trí kinh phí để các sở, ban, ngành thực hiện Chương trình này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đo
àn ĐBQH TP Hải Phòng;
- Như Điều 4;
- Báo HP, Đài PT&THHP, Cổng TTĐTTP;
- Công báo TP;
- CPVP;
- Các CVUBNDTP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

CHƯƠNG TRÌNH

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)

A/ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

1. SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các sở, ban, ngành

- Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 882/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, chi phí lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

3.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hải Phòng

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

4.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Tháng 6

Sở Tư pháp Sở Nội vụ

Tháng 7

Các đơn vị liên quan

5.

Quyết định ban hành quy định về quy trình, thủ tục thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định 200/QĐ-UBND ngày 03/02/2000)

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

6

Quyết định ban hành Quy định về chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

7.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 2224/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi chưa được xây dựng, cải tạo lại trên địa bàn thành phố

Tháng 9

Sở Tài chính Sở Tư pháp

Tháng 9

Các đơn vị liên quan

8.

Quyết định thay thế Quyết định 941/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Ban quản lý khu kinh tế

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

9.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng

Tháng 10

Sở Tư pháp Sở Nội vụ

Tháng 10

- Các đơn vị liên quan

10.

Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 502/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015)

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

11.

Quyết định ban hành Quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 11

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan.

- UBND quận, huyện

12.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý công nghệ khai thác mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tháng 11

Sở Tư pháp

Tháng 12

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và công nghệ, các sở, ngành liên quan.

- UBND quận, huyện liên quan

2. SỞ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền giao của thành phố.

Tháng 2

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế

- UBND quận, huyện có liên quan

- Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện

Tháng 6

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 6

- Các đơn vị liên quan

- UBND quận, huyện

3.

Quyết định ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do UBND thành phố sở hữu 100% vốn điều lệ

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 7

- Sở KHĐT, Sở TC, các sở, ngành liên quan

- Các đơn vị liên quan

4.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (thay thế Quyết định 1194/2012/QĐ-UBND ngày 31/07/2012)

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 9

- Sở KHĐT, Sở TC, các sở, ngành liên quan

- Các đơn vị liên quan

5.

Quyết định ban hành Quy định trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại phục vụ công tác đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định 1488/QĐ-UBND ngày 20/11/2006).

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

6.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

7.

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Hải Phòng

Tháng 12

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 12

Các đơn vị liên quan

8.

Quyết định ban hành định mức phân bổ dự toán ngân sách thường xuyên năm 2017

Tháng 12

Sở Tư pháp

Tháng 12

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

9.

Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

Tháng 12

Sở Tư pháp

Tháng 12

- Các sở, ban, ngành.

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

10.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng của Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng (sửa đổi Quyết định 634/QĐ-UBND ngày 18/3/2014)

Tháng 12

Sở Tư pháp

Tháng 12

- Sở Nội vụ

- Các đơn vị liên quan

3. SỞ NỘI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1377/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND thành phố về việc gửi, nhn văn bản qua hệ thống thư điện tử của thành phố

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 3

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với cán b, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (thay thế Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 16/11/2009)

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

3.

Quyết định ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

4.

Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ thuộc UBND các quận, huyện

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 6

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

5.

Quyết định ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thành phố Hải Phòng

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn

4. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, theo dõi, đánh giá và cung cấp thông tin, báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm trên địa bàn thành phố

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1906/2014/QĐ-UBND ngày 4/9/2014 của UBND thành phố về quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Ban quản lý KKT

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

3.

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 7

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 7

Các đơn vị liên quan

4.

Quyết định ủy quyền cho cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện ký kết và thực hiện hợp đồng theo hình thức đối tác công tư các dự án nhóm B, nhóm C

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

5.

Quyết định quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn do thành phố quản lý

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Sở Tài chính và các sở, ngành

- UBND quận, huyện

5. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất; giao đất; cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và một số thủ tục hành chính khác trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 1609/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010)

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 4

- Các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định ban hành Quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố.

Tháng 3

Sở Tư pháp

Tháng 5

- Sở Tài chính, Cục thuế

- UBND các quận, huyện có liên quan

3.

Quyết định sửa đổi Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 4

Sở Tư pháp

Tháng 6

- Các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

4.

Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác nước, thuế tài nguyên nước, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

5.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn thành phố

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

6.

Quyết định quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tháng 11

Sở Tài chính
Sở Tư pháp

Tháng 11

Các đơn vị liên quan

7.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố

Tháng 12

Sở Tư pháp

Tháng 12

- Các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

6. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Tháng 5

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 5

Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định quy định mức chi phí và hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề thuộc Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 7

Sở Tư pháp

Tháng 7

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan

- UBND quận, huyện

3.

Quyết định ban hành quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 8

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Các sở, ngành, đơn vị liên quan

- UBND quận, huyện

4.

Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tháng 10

Sở Tư pháp

Tháng 10

Các sở, ngành, đơn vị liên quan

- UBND quận, huyện

5.

Quyết định ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định 1403/QĐ-UBND ngày 29/6/2006)

Tháng 10

Sở Tài chính
Sở Tư pháp

Tháng 10

Các đơn vị liên quan

7. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng

Tháng 5

Sở Tài chính
Sở Tư pháp

Tháng 5

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh bão trên địa bàn thành phố

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 6

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 6

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 6

Các đơn vị liên quan

4.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 6

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 6

Các đơn vị liên quan

8. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Tháng 5

Sở Tư pháp

Tháng 6

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng

Tháng 9

Sở Tư pháp

Tháng 10

- Sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn

- Các đơn vị liên quan

3.

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 12

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 12

Các đơn vị liên quan

9. SỞ NGOẠI VỤ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức của thành phố

Tháng 6

Sở Tư pháp

Tháng 8

- Công an thành phố và các sở, ban, ngành

- Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ

Tháng 5

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 9

Các đơn vị liên quan

3.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng

Tháng 7

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 11

Các đơn vị liên quan

10. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay thế Quyết định 184/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009)

Tháng 9

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 10

Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 11

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 12

Các đơn vị liên quan

11. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng

Tháng 5

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 5

Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải

Tháng 7

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 7

Các cơ quan, đơn vị liên quan

12. SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, các đơn vị thuc Sở Công thương.

Tháng 7

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 8

Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương (thay thế Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009).

Tháng 10

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 11

Các đơn vị liên quan

13. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

Tháng 9

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 10

Các đơn vị liên quan

14. SỞ Y TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng

Tháng 10

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 10

Các đơn vị liên quan

15. THANH TRA THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó phòng các phòng thuộc thanh tra thành phố, Chánh, phó Chánh thanh tra các quận, huyện, sở, ngành trên địa bàn thành phố

Tháng 5

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 6

Các đơn vị liên quan

16. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Tháng 02

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 3

Các đơn vị liên quan

17. SỞ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014)

Tháng 8

Hội đồng thẩm định

Tháng 9

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

18. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

THỜI GIAN TRÌNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng

Tháng 5

Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

Tháng 6

Các đơn vị liên quan

2.

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn của Trưởng phòng, Phó trưng phòng và tương đương thuộc Ban quản lý khu kinh tế

Tháng 6

Sở Tư pháp Sở Nội vụ

Tháng 7

Các đơn vị liên quan

B/ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

STT

TÊN VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1.

Quyết định ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

2.

Quyết định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

- Các sở, ngành liên quan

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị liên quan

3.

Quyết định hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình được đấu nối về hệ thống hạ tầng, phù hợp về không gian kiến trúc đối với chung cư được cải tạo, xây dựng lại

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và các sở, ngành liên quan.

4.

Quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Sở Xây dựng

Sở Tài chính
Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành liên quan

- UBND quận, huyện và các đơn vị khác có liên quan

5.

Quyết định về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình Thuộc thẩm quyền

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành có liên quan

- UBND quận, huyện

6.

Quyết định quy định diện tích tối đa của căn hộ đối với nhà ở xã hội

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

7.

Quyết định quy định hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị có liên quan

8.

Quyết định ban hành chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ và trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố

Sở Công thương

Sở Tư pháp

- Các sở, ban, ngành

- UBND quận, huyện

- Các đơn vị có liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 480/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 480/QĐ-UBND chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 480/QĐ-UBND chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu480/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 480/QĐ-UBND chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 480/QĐ-UBND chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng 2016

         • 25/03/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/03/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực