Quyết định 487/QĐ-UBND

Quyết định 487/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 487/QĐ-UBND đầu tư hạ tầng khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG, KHAI THÁC HIỆU QUẢ QUỸ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI (TRỌNG TÂM LÀ 2 BÊN ĐƯỜNG PHÍA NAM), THÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghđịnh số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, htrợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao;

Căn cứ Thông báo số 30-TB/TU ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Tỉnh ủy Cao Bng vthông báo Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 05;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc vay và trả vốn Ngân hàng thương mại đthực hiện thu hồi đất khu đô thị mi (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 460/STNMT-QLĐĐ ngày 08 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới (trọng tâm là 2 bên đường phía Nam), thành phố Cao Bằng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Giao cho các sở, ngành, UBND thành phố Cao Bằng và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Giám đốc các Ban quản lý dự án tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Kho bạc Nhà nước Cao Bằng;
- Cục Thuế tỉnh Cao Bằng;
- VPUBND tỉnh: Các PCVP, phòng KTN, KTTH;
- Trung tâm thông tin-VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NĐ (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

ĐỀ ÁN

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG, KHAI THÁC HIỆU QUẢ QUỸ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ MỚI (TRỌNG TÂM LÀ 2 BÊN ĐƯỜNG PHÍA NAM), THÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶT VẤN Đ

1. Trong các năm vừa qua việc khai thác quỹ đất đ thu tin sử dụng đất góp phần thu ngân sách từ đt đai tuy đã có những kết quả nhất định, song việc tổ chức thực hiện theo hướng tự phát, không có kế hoạch cụ thể theo từng năm, giai đoạn; các cấp, ngành, địa phương chưa định ra được những định hướng có tính bền vững, để từ đó đưa ra những giải pháp về đầu tư phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế - xã hội nói chung;

2. Khu đô thị mới dọc 2 bên đường phía Nam, thành phố Cao Bằng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, quỹ đất rộng gắn kết liền với đô thị hiện hữu Thành phố hiện nay và đô thị mới Đề Thám, theo chức năng quy hoạch được duyệt thì việc tổ chức khai thác quỹ đất tại khu vực này là cần thiết, có tính khả thi cao, thống nhất thực hiện đầu tư, kết hợp tạo ra nguồn thu từ đất đai đtạo nguồn tiền đầu tư toàn bộ hạ tầng của khu vực đô thị trong bối cảnh ngân sách của tỉnh chưa thể đáp ứng được kinh phí đầu tư xây dựng;

3. Cao Bằng là tỉnh nghèo, trong điều kiện nguồn kinh phí đầu tư công hạn hẹp thì việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao đã tạo ra điều kiện, cơ hội xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của tỉnh theo cơ chế dùng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư;

4. Hiện tại, tỉnh đã giao Tổng Công ty XNK - Cty TNHH xây dựng Dự án thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng (sẽ chuyn cho UBND thành phố Cao Bằng thực hiện) và giao Sở Xây dựng xây dựng chương trình phát triển đô thị dọc 2 bên đường phía Nam, do vậy nội dung Đề án này mang tính tổng hp, xác định lộ trình, nguồn vốn đầu tư, đưa ra giải pháp, kế hoạch cụ thể giai đoạn từ 2016 - 2020 làm cơ sở các ngành, địa phương thực hiện, khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, (điều này vốn là sức ép trong những năm qua, làm giảm môi trường đu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh), góp phần thúc đy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và thành phố Cao Bằng nói riêng.

II. HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG

1. Hiện trạng:

1.1. Quy hoạch chi tiết hai bên đưng phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng: Ngày 19 tháng 8 năm 2014 UBND tỉnh đã có quyết định (số 1182/QĐ-UBND) phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng với tổng diện tích 205,12 ha (không kể phần diện tích đưng phía Nam, rộng 58m) thuộc địa bàn phường Sông Hiến, phường Đề Thám và xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng và được chia thành 4 khu chức năng:

- Khu I: Từ điểm đầu giao với Quốc lộ 3 (đầu đường đi Nguyên Bình) đến đim giao trục đường phía Tây khu Trung tâm hành chính tỉnh với diện tích 84,18 ha;

- Khu II: Từ khu Trung tâm hành chính tỉnh đến đường 27m phía Tây khu đô thị Sông Hiến (đường khu tái định cư) với diện tích 36,09 ha;

- Khu III: Từ nút giao đường tái định cư đến đường nối Quốc lộ 3-4 Trung tâm khu đô thị mới Sông Hiến với diện tích 51,08 ha;

- Khu IV: Từ đường nối Quốc lộ 3-4 Trung tâm khu đô thị mới Sông Hiến ti đầu cầu Sông Hiến (cả diện tích đường 58m) với diện tích 67,95 ha;

1.2. Hiện trạng sử dụng đất hai bên đường phía Nam (theo ranh gii của Quy hoạch chi tiết 1/500):

- Về đất đai: Số liệu chi tiết như sau:

STT

Loại đất

Din tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất trng lúa

18,38

7,35

2

Đất nương ry, trng cây hàng năm

54,35

21,73

3

Đất trng cây lâu năm

45,02

18,00

4

Đất nghĩa địa

1,33

0,53

5

Đất mặt nước NTTS

1,15

0,46

6

Đất rừng sản xuất

111,00

44,38

7

Đất thủy lợi

1,00

0,40

8

Đất giao thông, công trình công cộng

9,05

3,62

9

Đất ở

8,84

3,53

 

TNG CNG

250,12

100,00

- Về cây cối, hoa màu: Chủ yếu là đất rừng sản xuất với các loại cây như thông, xa mộc, keo, bạch đàn và một số loại cây rng lấy gỗ khác. Đất canh tác gồm: lúa, ngô, sắn, cỏ voi... và một số loại rau màu. Cây lâu năm đưc trồng chủ yếu là cây ăn quả, (vải, nhãn, na, mận, dứa, cam, quýt, ổi, bưởi...). Hiện nay, một số hộ gia đình có trồng các loại cây lâu năm theo mô hình chuyên canh song không nhiều;

- Nhà và các công trình kiến trúc: Trong phạm vi quy hoạch, nhà ở tập trung ở khu vực đầu cầu sông Hiến và khu vực ngã ba giao với Quốc lộ 3; khu vực Khau Xả, Khau Cút phường Đề Thám; xóm Nam Phong xã Hưng Đạo. Công trình chủ yếu là nhà kiên cố và bán kiên cố cao từ 2-5 tầng, mật độ xây dựng tương đối cao. Các khu vực còn lại, nhà thưa tht và phân bố rải rác dọc theo các trục đường liên khu, chủ yếu là nhà tạm hoặc bán kiên cố 1-2 tầng. Tổng số nhà trong khu vực dự án là 1.044 nhà. Trong đó: có 250 nhà ở kiên ctừ 2 tầng trở lên; 524 nhà xây 1 tầng; 270 nhà tạm, nhà khác. Hầu hết các công trình nhà ở đưc xây dựng tự phát nên lộn xộn, manh mún, nhỏ lẻ cần được cải tạo hoặc di dời cho phù hợp với quy hoạch mới;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Hệ thống điện: Khu vực dự án có đường dây điện cao thế 35 kV và mạng lưới hệ thống đường dây hạ thế 0,4 kV chạy song song với các trục giao thông chính;

+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt: đã được đầu tư xây dựng đến hầu hết các khu dân cư trong vùng dự án;

+ Hệ thống thủy lợi: trong phạm vi dự án có các hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ cho tưới tiêu các cánh đồng trồng lúa;

+ Hệ thống giao thông: trong khu vực nghiên cứu dự án có các tuyến đường QL3, đường nối QL3 với QL4, đường phía Nam khu đô thị mới (đang thi công) và các đường nhánh trong khu vực dân cư. Như vậy, khi thu hồi đất sẽ phải tháo dỡ, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, tính toán bồi thưng và đầu tư hoàn trả lại các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

1.3. Các số liệu liên quan khác khu đô thị dọc 2 bên đường phía Nam, chi tiết như biểu sau:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tng

1

Tng shộ bị thu hi đất:

hộ

974

 

- Shộ thu hồi đất

hộ

774

 

- Shộ thu hi 100% DT đất ở

hộ

701

 

- Shộ thu hi 1 phn DT đất ở

hộ

73

2

Shộ phải tháo dỡ nhà ở:

hộ

774

 

- Tng shộ cn tái định cư

hộ

671

 

- Shộ TĐC n định tại ch

hộ

130

 

- Shộ TĐC nơi ở mới

hộ

541

3

Tng shộ bị thu hồi đất nông nghiệp:

hộ

524

 

- Shộ bị thu hồi >70% din tích

hộ

327

 

- S hộ bị thu hồi 50%-70% din tích

hộ

116

 

- Shộ bị thu hồi 30%-50% diện tích

hộ

52

 

- Shộ bthu hồi <30% din tích

hộ

29

4

Tng shộ gia đình chính sách:

hộ

27

 

- Shộ nghèo

hộ

18

 

- Các đi tượng khác

hộ

9

2. Các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư trong khu vực:

- Tổng Công ty Đầu tư và XNK Cao Bằng - Công ty TNHH được UBND tỉnh giao (tại Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 23/10/2012) làm chủ đầu tư dự án thành phần GPMB tại Km0-Km5+896,52 đường phía Nam, hiện đã thực hiện thu hồi xong và bàn giao cho đổ đất thải tại Bãi thải số 01 thuộc phường Đề Thám (diện tích 20,2 ha); giải phóng mặt bằng xong và bàn giao cho đđất thải tại Bãi thải số 02 thuộc phường Sông Hiến (diện tích 2,2ha); Thực hiện thu hồi hai bên đường phía Nam (mỗi bên 150m), đoạn thuộc phường Đề Thám và xã Hưng Đạo được khoảng 5ha/ 60ha; rải rác một số diện tích khe ruộng trũng phục vụ đổ thải trong quá trình thi công đường phía Nam và 1,0 ha khu đất sau Trường Quân sự. Tổng diện tích đất đã thu hồi đưc khoảng 28,40 ha, đạt 7,1% diện tích cần thu hồi của dự án;

- Ngày 24/4/2015 UBND tỉnh có văn bản số 899/UBND-NĐ chủ trương điều chỉnh dự án thu hồi đất theo quy hoạch dọc hai bên đường phía Nam khu đô thị mi từ Km0-Km5+896,52 và quy hoạch phân khu đô thị mi Sông Hiến - TPCB. Hiện nay Tổng Công ty đã lập xong Dự án và trình UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan thm định phê duyệt;

- Một số chủ trương đã cấp cho các nhà đầu tư: Văn bản số: 214, 215/UBND-TH ngày 25/1/2014 của UBND tỉnh chủ trương cho Công ty TNHH Nga Hải và Công ty TNHH Cao Minh; Khu tái định cư mỏ sắt Nà Rụa quy mô 14,0 ha, chủ đầu tư là Công ty CP Gang thép Cao Bằng, tuy nhiên hầu hết các chủ trương trên chưa hoặc đang được được các nhà đầu tư chuẩn bị triển khai thực hiện.

3. Tiềm năng khai thác:

- Khu đô thị dọc 2 bên đường phía Nam theo Quy hoạch chi tiết 1/500 hai bên đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng đưc chia ra 4 phân khu chức năng, đây là khu đô thị mới có tính gắn kết với đô thị hiện hữu, hạ tầng cơ bản đã có, việc mở rộng và khai thác từ nguồn thu đất đai của tỉnh có thể tính khả thi cao, khả năng tạo nguồn vốn từ quỹ đất đtái tạo lại việc xây dựng các hạ tầng cơ sở khác đáp ứng được kinh phí trong khi ngân sách tỉnh chưa đủ đđáp ứng được trong đầu tư xây dựng mới giai đoạn từ năm 2016-2020;

- Theo hồ đề xuất phát triển đô thị hai bên đường phía Nam (Khu A) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 thì khu vực quy hoạch bao gồm 12 dự án thành phn, gồm:

+ Dự án phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là PTĐT) 1 có diện tích 18,1 ha, trong đó đất dịch vụ thương mại 1,42 ha;

+ Dự án PTĐT 2 có diện tích 7,8 ha, trong đó: nhà chia lô: 1,71 ha; nhà ở xây dựng theo dự án 4,06 ha;

+ Dự án PTĐT 3: có diện tích 18,4 ha, trong đó: nhà ở xây dựng theo dự án 10,6 ha; Trung tâm thương mại-dịch vụ 0,94 ha;

+ Dự án PTĐT 4: có diện tích 13,3 ha, trong đó: Trung tâm thương mại 1,28 ha; Nhà chia lô 2,11 ha; Nhà ở biệt thự: 3,38 ha; Trung tâm dịch vụ thương mại hỗn hợp 0,8 ha;

+ Dự án PTĐT 5: có diện tích 5,4 ha, trong đó: Đất dịch vụ thương mại kết hợp văn phòng 4,52 ha;

+ Dự án PTĐT 6: có diện tích 20,8 ha, trong đó: Dịch vụ thương mại 1,32 ha; Đất nhà chia lô: 1,3 ha; Đất nhà ở biệt thự: 10,3 ha; Dịch vụ thương mại - văn phòng: 1,3 ha; Dịch vụ khu ở: 1,28 ha;

+ Dự án PTĐT 7: có diện tích 17,96 ha, trong đó: Nhà ở biệt thự: 2,06 ha; Dịch vụ thương mại tng hp: 1,1 ha; Nhà ở chia lô: 4,4 ha;

+ Dự án PTĐT 8: có diện tích 5,6 ha, trong đó: Nhà ở biệt thự: 1,49 ha; Dịch vụ và khu ở: 0,87 ha; Dịch vụ thương mại tổng hợp: 0,86 ha; Nhà ở chia lô: 0,79 ha;

+ Dự án PTĐT 9: có diện tích 19,5 ha, trong đó: Nhà ở biệt thự: 6,28 ha; Dịch vụ thương mại tổng hợp: 1,26 ha; Nhà ở chia lô: 3,81 ha; Nhà hàng: 1,28 ha; Tòa nhà văn phòng và dịch vụ thương mại: 2,11 ha;

+ Dự án PTĐT 10: có diện tích 18,4 ha, trong đó: Tòa nhà văn phòng và dịch vụ thương mại: 1,36 ha; Nhà hàng: 3,43 ha; Nhà chia lô: 2,59 ha; Nhà biệt thự: 6,53 ha;

+ Dự án PTĐT 11: có diện tích 14,5 ha, trong đó: Nhà ở chia lô: 11,9 ha;

+ Dự án PTĐT 12: có diện tích 15,0 ha, trong đó: Nhà ở chia lô: 11,0 ha;

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Đất đai s 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009;

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đi tác công tư;

Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao;

Các Thông tư, hướng dẫn có liên quan khác;

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 19/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng;

Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Thành phCao Bằng giai đoạn 2015-2030;

IV. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Xác định lộ trình, nguồn vốn đầu tư, đưa ra giải pháp, kế hoạch cụ thể giai đoạn từ 2016-2020 làm cơ sở các ngành, địa phương thực hiện, khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu đất của người dân, các đối tượng có thu nhập thấp, mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp;

2. Xây dựng kế hoạch phát triển, phát huy những lợi thế sẵn có phù hợp với các Quy hoạch được duyệt. Tạo ra hệ thống hạ tầng đồng bộ, bộ mặt đô thị, tạo ra các khu thương mại, nhà ở xã hội, sắp xếp lại dân cư. Khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, tạo ra môi trường sống chất lượng tốt cho cư dân đô thị, đảm bảo lợi ích cộng đồng;

3. Góp phần đẩy nhanh việc thông tuyến công trình đường phía Nam, khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị dọc hai bên đường phía Nam, phường sông Hiến, thành phố Cao Bằng để đóng góp phần thu từ sử dụng đất vào ngân sách và tạo vốn đầu tư hạ tầng lại khu đô thị;

4. Huy động mọi nguồn lực các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư theo quy hoạch đô thị, thông qua các hình thức công tư.

V. KHÁI TOÁN KHỐI LƯỢNG VÀ KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Về khối lượng và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng:

Tổng số diện tích: 250,12 ha. Trong đó, tập trung thực hiện 12 Dự án thành phần của khu vực phát triển đô thị là 174,76 ha;

Khái toán tổng chi phí cho việc bồi thường giải phóng mặt bng, htrợ tái định cư toàn bộ 12 Dự án thành phần theo quy hoạch: 997.366.968.000 đồng.

(đã bao gồm cả lãi sut), chi tiết như biu sau:

TT

Nội dung chi phí

Số tiền (đồng)

1

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC

785,849,797,887

2

Chi phí phục vụ công tác bồi thường GPMB

15,716,995,960

3

Chi phí bồi thường hệ thống công trình: Đường điện, cấp nước sinh hoạt, công trình thủy lợi

18,000,000,000

4

Chi phí xây dựng khu TĐC dự án

46,667,493,540

5

Chi phí cắm cọc mốc, đo đạc bản đồ phục vụ GPMB

2,894,116,111

6

Chi phí tư vấn lập dự án

859,319,000

7

Chi phí dự phòng

38,775,531,285

8

Chi phí lãi vay ngân hàng

88,603,714,531

 

Tổng cộng (Làm tròn):

997,366,968,000

2. Kinh phí đầu tư hạ tầng (Không tính phần kinh phí đầu tư hạ tầng xã hội): Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng của 12 Dự án thành phần phát triển đô thị 2015-2020 (diện tích 174,76 ha): 861.000.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí san gạt mặt bằng).

VI. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nguồn vốn đầu tư và kế hoạch thực hiện được khái quát như sau: Vốn cho giải phóng mặt bằng 1.000 tỷ đồng (số làm tròn), sử dụng vốn vay thương mại, thực hiện GPMB toàn bộ 250,12 ha trong 3 năm 2016-2018; Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật 12 dự án phát triển đô thị (Dự án PTĐT 1-12) thực hiện theo cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao; phần đất được đầu tư hạ tầng còn lại sau khi đã trả cho nhà đầu tư (gồm đất ở, đất kinh doanh dịch vụ thương mại) sẽ được tổ chức bán đấu giá thu ngân sách để trả nợ vay và đầu tư hạ tầng các khu vực khác.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 (Điều 85) thì: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất” Do đó, việc xây dựng khu tái định cư phải được đưa vào xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn đầu của dự án (năm 2016), trước khi nhà nước quyết định thu hồi đất, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khoảng 286 tỷ đồng, nguồn vốn từ tiền bán đấu giá một scơ sở nhà đất (trụ sở cơ quan) và lô số 15- quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh hoặc vốn vay thương mại (sau đó sử dụng tiền bán đấu giá các trụ sở để trả). Cụ thể nguồn vốn đầu tư và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 250,12 ha

- Tổng kinh phí bồi thường: 1.000 tỷ đồng;

- Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác (năm 2016 vay 360 tỷ đồng, năm 2017 vay 440 tỷ đồng, năm 2018 vay 200 tỷ đồng);

- Thời gian thực hiện thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng cho toàn bộ diện tích 250,12 ha của khu đô thị (trong đó có 12 Dự án thành phần PTĐT): năm 2016-2018, cụ thể như sau:

+ Năm 2016: Thu hồi, giải phóng mặt bằng các khu vực đất gồm Dự án PTĐT số: 9, 10, 8, 7 có tổng diện tích thu hồi đất 81,41 ha (trong đó thực hiện dự án PTĐT là 61,46 ha) với giá trị bồi thường khoảng 324.581.670.000 đồng;

+ Năm 2017: Thu hồi, giải phóng mặt bằng các khu vực đất gồm Dự án PTĐT số: 6, 11, 5, 4, 3 có tổng diện tích thu hồi đất 93,37 ha (trong đó thực hiện dự án PTĐT là 72,9 ha) với giá trị bồi thường khoảng 372.266.190.000 đồng;

+ Năm 2018: Thu hồi, giải phóng mặt bằng các khu vực đất gồm Dự án PTĐT số: 2, 1 có tổng diện tích thu hồi đất 70,24 ha (trong đó thực hiện dự án PTĐT là 25,9 ha) với giá trị bồi thường khoảng 280.046.880 đồng;

2. Nguồn vốn đầu tư hạ tầng:

Thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức xây dựng - chuyển giao theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao;

2.1. Giai đoạn 1 (năm 2017-2018):

+ Dự án PTĐT 11: diện tích 14,5 ha, khu tái định cư 2 bên đường phía Nam tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 174 tỷ đồng, diện tích nhà ở 11,9 ha, bố trí được khoảng 700 lô đất ở (trung bình mỗi lô có diện tích 80-100 m2); giao cho UBND thành phố chủ đầu tư dự án, nguồn vốn bố trí từ nguồn: vay thương mại hoặc thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất các trụ s và lô s15 khu Trung tâm hành chính tỉnh. Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư khoảng 174 tỷ đồng;

+ Dự án PTĐT 7: diện tích 18,1 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 112 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, thanh toán bằng đất phn diện tích tương đương với kinh phí doanh nghiệp đầu tư diện tích 17.600 m2 đất Dịch vụ thương mại tổng hợp, thời hạn 50 năm. Phần diện tích Nhà biệt thự: 2,06 ha, Nhà ở chia lô: 4,4 ha, tỉnh sẽ đấu giá với giá trị khoảng 458 tỷ đồng;

+ Dự án PTĐT 8: diện tích 5,6 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 31 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, thanh toán bằng đất phần diện tích tương đương với kinh phí doanh nghiệp đầu tư diện tích 8.600 m2 đất Dịch vụ thương mại tổng hợp, thời hạn 50 năm. Phần diện tích Nhà ở biệt thự: 1,49 ha, Nhà ở chia lô: 0,79 ha, tỉnh đấu giá với giá trị khoảng 173 tỷ đồng;

+ Dự án PTĐT 9: diện tích 19,5 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 60 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, thanh toán bằng đất phần diện tích tương đương với kinh phí doanh nghiệp đầu tư diện tích 12.600 m2 đất Dịch vụ thương mại, thời hạn 50 năm. Phần diện tích Nhà biệt thự: 6,28 ha, Nhà ở chia lô: 3,81 ha, thuê đất nhà hàng 1,28 ha, dịch vụ thương mại 2,11 ha, tỉnh đấu giá với giá trị khoảng 903 tỷ đồng;

+ Dự án PTĐT 10: diện tích 18,4 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 82 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, thanh toán bằng đất phần diện tích tương đương 13.600 m2 đất Tòa nhà văn phòng và Dịch vụ thương mại, thời hạn 50 năm. Phần diện tích Nhà ở biệt thự: 6,53 ha, Nhà ở chia lô: 2,59 ha, thuê đất nhà hàng 3,43 ha, tổ chức đấu giá với giá trị khoảng 878,5 tỷ đồng;

+ Dự án PTĐT 12: diện tích 10,0 ha, khu tái định cư dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 120 tỷ đồng, diện tích nhà ở 6,0 ha, giao cho Công ty CP gang thép Cao Bằng chủ đầu tư. Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư và trừ đi chi phí xây dựng hạ tầng khoảng 100 tỷ đồng.

* Tổng kinh phí thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I (2017 - 2018): 364 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán cho nhà đầu tư bng đất với diện tích 5,24 ha với giá trị tương đương 364 tỷ đồng. Phần thu của tỉnh từ tiền sử dụng đất (bán đấu giá) khoảng 2.536,5 tỷ đồng ưu tiên trả nợ vay thương mại.

2.2. Giai đoạn 2 (năm 2019-2020):

+ Dự án PTĐT 1: diện tích 18,1 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 97 tỷ đồng, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và tỉnh thanh toán bằng đất phần diện tích tương đương với kinh phí đầu tư hạ tầng với diện tích 1,0 ha/1,42 ha đất dịch vụ thương mại. Phần diện tích còn lại 4.200 m2 đất thương mại dịch vụ với giá trị khoảng 42 tỷ đồng, sẽ tổ chức bán đấu giá;

+ Dự án PTĐT 2: diện tích 7,8 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 30 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thanh toán bằng kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất ở (Nhà chia lô: 1,71 ha; Nhà xây dựng theo dự án: 4,06 ha) dự kiến thu được 420 tỷ đồng (chưa trừ phần diện tích, kinh phí trả cho nhà đầu tư);

+ Dự án PTĐT 3: diện tích 18,1 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 67 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, thanh toán bằng đất phần diện tích tương đương với kinh phí doanh nghiệp đầu tư diện tích 9.400 m2 đất trung tâm thương mại - dịch vụ. Phần diện tích còn lại (Nhà ở xây dựng theo dự án) 10,6 ha với giá trị khoảng 84,8 tỷ đồng;

+ Dự án PTĐT 5: diện tích 5,4 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 17 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư hạ tng, thanh toán bằng đất phần diện tích tương đương với kinh phí doanh nghiệp đầu tư diện tích 3.000 m2 đất Dịch vụ thương mại kết hợp văn phòng, thời hạn 50 năm. Phần diện tích còn lại đối với Đất dịch vụ thương mại kết hợp văn phòng: 4,22 ha thông qua đấu giá quyền thuê đất nộp tiền 1 lần hoặc thuê đất hàng năm dự kiến thu khoảng trên 150 tỷ đồng;

* Tổng kinh phí thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II: 497 tỷ đồng, trong đó thanh toán cho Nhà đầu tư bằng đất với diện tích khoảng 2,24 ha với giá trị tương đương 211 tỷ đồng. Phần thu của tỉnh từ tiền sử dụng đất (bán đấu giá) khoảng 696,8 tỷ đồng.

VII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả kinh tế:

1.1. Giai đoạn năm 2017 đến năm 2018: Thu tiền sử dụng đất ở, cho thuê đất đối với khu thương mại dịch vụ (Dự án PTĐT 11, 7, 8, 9, 10, 12) gồm:

- Đất dịch vụ thương mại: 6,82 ha đấu giá quyền thuê đất với thời gian thuê 50 năm nộp tiền 1 lần cho cả thời gian thuê, thu khoảng: 600 tỷ đồng;

- Đất nhà ở theo dự án, tái định cư: 34,55 ha, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất thu tiền sử dụng đất thu khoảng 2.536,5 tỷ đồng.

1.2. Giai đoạn từ năm 2019-2020:

- Đất dịch vụ thương mại: 4,64 ha đấu giá cho thuê đất với thi gian thuê 50 năm nộp tiền 1 lần cho cả thời gian thuê, thu khoảng: 200 tỷ đồng;

- Đất nhà ở theo dự án, biệt thự, tái định cư: 17,67 ha, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất thu tiền sử dụng đất thu khoảng 686,8 tỷ đồng.

Dự kiến tổng số tiền thu từ đất: 3.469,3 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn năm 2017-2018 được 2.536,5 tỷ đồng; năm 2019-2020 được 686,8 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh tế: 3.223,3 tỷ đồng - 997,36 tỷ - 200 tỷ (xây trụ sở mới Trin lãm tnh + Chi cục thú y & Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm) = 2.025,94 tỷ đồng.

2. Hiệu quả xã hội:

- Việc đầu tư, thực hiện dự án có được cơ sở hạ tầng, tạo ra bộ mặt đô thị mới xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã hội;

- Khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn cung, giải quyết đưc nhu cầu về đất và đất kinh doanh thương mại dịch vụ cho người dân và Doanh nghiệp, góp phần ổn định trật tự xã hội. Phát triển đô thị bền vững theo định hướng chung của thành phố;

- Sắp xếp lại dân cư, tạo việc làm mới, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, trong đó Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban, Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố là thành viên. Ban chỉ đạo quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc;

- Trình HĐND tỉnh thông qua, có Nghị quyết phê chun làm cơ sở tổ chức thực hiện Đề án (hoặc thông qua, có nghị quyết về vay vốn thương mại, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

2. Các sở, ngành có liên quan: Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành cần thực hiện các nội dung công việc như sau:

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành ph:

- Tổng hợp, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (6/2016);

- Xây dựng Kế hoạch, dự toán, thuê Tư vấn định giá (đất đai, tài sản) của các vị trí đấu giá đất, các vị trí thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất;

- Hướng dẫn về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tham mưu, giải quyết kịp thời về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trong quá trình triển khai thực hiện Đề án;

- Thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho các nhà đầu tư đưc thanh toán bằng quỹ đất;

- Xây dựng khung, mức giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức tự xây dựng nhà ở, trình thm định, phê duyệt;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, nhất là các đơn vị được giao, cho thuê đất nhưng sử dụng không có hiệu quả thu hồi để bán đấu giá đất hoặc đbố trí địa đim cho các cơ quan.

2.2. Sở Tài chính:

- Chủ trì việc lập, xác định cơ snhà đất thuộc shữu Nhà nước theo Quyết định số 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở đã nêu tại Đề án để thanh toán cho Nhà đầu tư đã đầu tư hạ tầng khu đô thị bằng quỹ đất;

- Hướng dẫn và bố trí kinh phí cho việc thuê tư vấn định giá các cơ sở nhà đất bán đấu giá (nếu có) và các vị trí đất sử dụng thanh toán cho nhà đầu tư;

- Tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tài chính có liên quan nêu trong Đề án.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan

- Xây dựng cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyn giao;

- Cung cấp thông tin Dự án (BT) trong năm 2016-2020 của Đề án;

- Bố trí vốn các chương trình lồng ghép để tham gia xây dựng hạ tầng dọc theo hai bên đường phía Nam.

2.4. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các quan liên quan:

- Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, thực hiện kế hoạch chi tiết các Dự án phát triển đô thị Thành phố Cao Bằng giai đoạn 2015-2020;

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt lộ trình sắp xếp, di dời các quan đang sử dụng đất tại phường Hp Giang-TPCB khi dùng các cơ sở này đthanh toán cho nhà đầu tư hoặc đi đất lấy kinh phí đầu tư tại khu đô thị dọc hai bên đường phía Nam (trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu trong năm 2016);

2.5. SNội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn để xét giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức tự xây dựng nhà ở, trình HĐND, UBND tỉnh thông qua, phê duyệt;

2.6. Các Ban quản lý dự án của tỉnh:

Làm chủ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố Cao Bằng theo chức năng, nhiệm vụ từng Ban;

- Lập danh mục, tổ chức thẩm định các dự án, báo cáo đề xuất đầu tư. Xây dựng kế hoạch chi tiết thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) đối với khu đất thương mại - dịch vụ xây dựng của khu đô thị.

3. UBND Thành ph

- Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến về Quy hoạch chi tiết đô thị mới dọc 2 bên đường phía Nam và nội dung Đề án;

- Làm chủ đầu tư dự án xây dựng các khu tái định cư và một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật có tính chất hoàn trả khi phải giải phóng mặt bằng, các dự án hạ tầng xã hội phục vụ tiểu khu; Chủ đầu tư các Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng;

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng là đơn vị đứng ra vay vốn thương mại phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 487/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu487/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 487/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 487/QĐ-UBND đầu tư hạ tầng khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 487/QĐ-UBND đầu tư hạ tầng khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu487/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 487/QĐ-UBND đầu tư hạ tầng khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 487/QĐ-UBND đầu tư hạ tầng khai thác hiệu quả quỹ đất khu đô thị mới Cao Bằng 2016 2020

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực