Quyết định 498/QĐ-UBND

Quyết định 498/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết 104/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dng văn bn quy phm pháp lut ca y ban nhân dân tnh năm 2014 (Ph lc m theo).

Điều 2. T chức thực hin:

- Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan để soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng tiến độ.

- Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này; thẩm định các dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng pháp luật và thời gian quy định.

Điều 3. Kinh phí h trợ công c xây dng văn bn quy phạm pháp lut thực hin theo Thông tư liên tịch s 47/2012/TT - BTC- BTP ngày 16/03/2012 ca B Tài chính - B Tư pháp quy định việc lp d toán, qun lý, s dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nưc bo đm cho công tác xây dng và hoàn thin văn bn quy phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân.

Điều 4. Chánh Văn png y ban nhân dân tỉnh, Gm đốc S Tư pháp; Thtng các S, Ban, ngành; Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành phố; c cơ quan, đơn v có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này.

Quyết đnh có hiu lc thi hành k t ngày ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 498 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Quý I (09 quyết định)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo/trình

Cơ quan/đơn vị soạn thảo

Cơ quan phối hp

Ghi chú

1

Quyết định

Quyết đnh ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng Qun ơn đáp nghĩa" tỉnh Quảng Nam

S Lao động - Thương binh và Xã hội

Do Giám đốc sở phân công

Sở Tài chính, S Tư pháp các đơn vị liên quan

Tháng 02/2014

2

Quyết định

Quyết đnh ban hành Quy định về phòng cháy, cha cháy rng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

SNông nghiệp và PTNT

Chi cục Kim lâm

S pháp, các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Tháng 3/2014

3

Quyết định

Quyết đnh sửa đổi, bổ sung mt số điu của Quy chế quản phát triển chợ kèm theo Quyết định s 34/2005/-UB ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh

SCông thương

Do Giám đốc S phân công

Các Sở, ngành và địa phương

Tháng 3/2014

4

Quyết định

Quyết đnh ban hành Quy định hỗ tr đầu tư xây dng ch, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

SCông thương

SCông thương

S Tài chính, S Kế hoạch và Đầu và các đơn vị liên quan

Tháng 3/2014

5

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại điểm truy cập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh (Thay thế Quyết định số 34/2010/QĐ- UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hết hiệu lực thi hành)

Sở thông tin và Truyn thông

S thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 3/2014

6

Quyết định

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 quy định mức kinh phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng

S Lao động - Thương binh và Xã hội

S Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, S Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 3/2014

7

Quyết định

Quyết định thay thế Quyết đnh số 12/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế khuyến khích đầu vào Khu kinh tế mChu Lai

Ban Quản lý Khu kinh tế m Chu Lai

Do Trưng ban phân công

SNội vụ và các Sở, ngành liên quan

Tháng 3/2014

8

Quyết định

Quyết định về Quản sử dụng kinh phí ngân sách n nưc đm bảo cho công tác điều ưc quốc tế công tác thỏa thuận quốc tế trên địa tỉnh

S Tài chính

S Tài chính

S Kế hoạch và Đầu tư, SNgoại vụ, SCông thương và các ngành liên quan

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

9

Quyết định

Quyết định về Thu hút sinh viên tốt nghip đại học chính quy xếp loại giỏi trở lên và sau đại học trong nưc và nưc ngoài phù hp vi nhu cu sử dụng về làm việc ti tỉnh Quảng Nam

S Nội v

Do Giám đố Sở phân công

Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

II. Quý II (24 quyết định)

Số TT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo/trình

Cơ quan, đơn vị soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

1

Quyết định

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về việc quản lý, sử dụng và quyết toán lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố

Tháng 4/2014

2

Quyết định

Quyết định Sửa đổi bổ sung Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam và tiêu chí xét duyệt công nhận học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 4/2014

3

Quyết định

Về quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Quảng Nam

Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành, hội , đoàn thể, địa phương trong tỉnh

Tháng 5/2014

4

Quyết định

Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động TB&XH, Nông nghiệp & PTNT; BQL Khu KTM Chu Lai; BQL Phát triển Đô thị mới Điện Nam – Điên Ngọc; UBND 18 huyện, thành phố

Tháng 5/2014

5

Quyết định

Quyết định Sửa đổi, bổ sung đơn giá đất năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Tài chính, Tư pháp; UBND 18 huyện, thành phố

Tháng 5/2014

6

Quyết định

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ của người làm công tác lâm nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Kiểm lâm

Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6/2014

7

Quyết định

Quyết định Quy định mức hỗ trợ cho người, phương tiện được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Kiểm lâm

Sở Tài chính, Tư pháp, các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6/2014

8

Quyết định

Quyết định Quy định về điều kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm và quản lý sản xuất, kinh doanh giống, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Thú y

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện thành phố

Tháng 6/2014

9

Quyết định

Quyết định Quy về việc lập dự toán kiên cố hóa kênh định mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thay thế Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 và Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6/2014

10

Quyết định

Quyết định Quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2014

11

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố

Tháng 6/2014

12

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, UBND các huyên,thành phố, các sở ngành liên quan

Tháng 6/2014

13

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan

Các doanh nghiệp viễn thông.

Tháng 6/2014

14

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2014

15

Quyết định

Quyết định Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6/2014

16

Quyết định

Ban hành Quy chế xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các Sở Ban ngành, các tổ chức Hội liên quan và UBND các huyện, thành phố

Tháng 6/2014

17

Quyết định

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012 – 2015

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, Tư pháp; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

Sau khi NQ của HĐND tỉnh sa đổi bổ sung NQ số 57/2012/NQ- HĐND

18

Quyết định

Quyết định Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Tài chính

Sở Tài chính

UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

19

Quyết định

Quyết định Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Sở Tài chính

UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

20

Quyết định

Quyết định Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

21

Quyết định

Quyết định Quy định mức thu, chi và quản lý phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

22

Quyết định

Quyết định Quy định mức thu, chi hoàn thiện phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, bằng nghề

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

23

Quyết định

Quyết định Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Sở Tài chính

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

24

Quyết định

Quyết định Quy định v trí việc làm trong cơ quan nh chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

S Nội v

S Nội v

Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh

III. Quý III (17 quyết định)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan, đơn vị soạn thảo

Cơ quan phối hp

Ghi chú

1

Quyết định

Quyết đnh ban nh Quy chế xử nhà , công trình xây dng vi phm hành lang bảo vệ an toàn lưi điện cao áp trên địa bàn tỉnh

SCông Thương

SCông Thương

Các S, ngành và địa phương; Công ty Điện lc Quảng Nam; Công ty truyền tải điện 2; Chi nhánh điện cao thế Quảng Nam – Đà Nẵng.

Tháng 7/2014

2

Quyết định

Quyết định Sa đi, b sung Quy đnh định mc chi đối vi các đ tài, dự án khoa học- công nghệ sử dụng ngân sách nhà nưc trên địa bàn tỉnh

SKhoa học và Công nghệ

SKhoa học và Công nghệ

Sở Tài chính, SNội vụ, các SBan ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 7/2014

3

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế quản sử dụng chỉ dẫn địa T My cho sản phm quế

SKhoa học và Công nghệ

SKhoa học và Công nghệ

SNi vụ, SNông nghiệp và Phát triển nông thôn, S Công thương, UBND huyện Nam Trà My, UBND huyện Bắc Trà My, UBND huyện Phưc n

Tháng 7/2014

4

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về bổ nhim, bổ nhim li, luân chuyn, từ chc, miễn nhim đối vi công chc viên chc giữ chc vụ Trưng phòng, P trưng phòng và tương đương thuộc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam

S Nội v

S Nội v

Các S Ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 7/2014

5

Quyết định

Quyết định ban nh Bng thi hn bo qun tài liu hình thành trong hot động ca HĐND và UBND các huyện, thành ph

S Nội v

S Nội v

Các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 7/2014

6

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, phm vi hoạt động của xe thô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, các đơn vị liên quan

Tháng 8/2014

7

Quyết định

Quyết định ban nh Quy định mc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập sử dụng Quỹ nhuận bút đối vi các cơ quan báo chí, Đài phát thanh, Truyn thanh, Truyền hình Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Sở Thông tin và Truyn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh

Tháng 8/2014

8

Quyết định

Quyết định ban hành Đ án Đy mnh công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 – 2020

S Ngoại vụ

S Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh

Tháng 8/2014

9

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về công tác cai nghiện quản sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

S Lao động - Thương binh và Xã hội

S Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, các ngành đoàn thể liên quan của tỉnh và các địa phương

Tháng 8/2014

10

Quyết định

Quyết đnh ban hành Quy chế thm định văn bản quy phạm pháp lut của ND, UBND

S pháp

S pháp

Văn phòng UBND; Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Tháng 9/2014

11

Quyết định

Quyết định Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí xây dng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp (Thay thế Quyết định số 03/2010/-UBND ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh Quy định vmc chi công tác xây dng các văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp)

S pháp

S pháp

S Tài chính; UBND các huyện, thành phố

Tháng 9/2014

12

Quyết định

Quyết định Sa đổi, b sung Quyết đnh số 78/2005/QĐ-UBND ngày 25/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác bảo v nguồn li thy sn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

SNông nghiệp và PTNT

SNông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố liên quan

Tháng 9/2014

13

Quyết định

Quyết định Ban hành quy đnh về quản lý tài nguyên nưc trên địa bàn tỉnh

S Tài nguyên và Môi trưng

S Tài nguyên và Môi trưng

Các Sở, Ban, ngành và địa phương có liên quan

Tháng 9/2014

14

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế quản nhà nưc về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và truyn thông

Sở Thông tin và truyền thông

Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Tháng 9/2014

15

Quyết định

Quyết định ban hành Quy trình tiếp công dân, xử đơn, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, t cáo trên đa bàn tỉnh

Thanh tra tnh

Thanh tra tnh

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 9/2014

16

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về việc y quyền giao nhim vụ cho Ban quản Khu kinh tế m Chu Lai (Thay thế Quyết định số 35/2008/-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh)

Ban quản lý Khu kinh tế m Chu Lai

Ban quản Khu kinh tế mChu Lai

Các s, ngành có liên quan

Tháng 9/2014

17

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định cơ chế khuyến khích phát trin ngành chế biến ng sản trên địa bàn tỉnh

SCông Thương

SCông Thương

Các S, ngành và địa phương

Sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh

IV. Quý IV (05 quyết đnh)

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo/trình

Cơ quan, đơn vị soạn thảo

Cơ quan phối hp

Ghi chú

1

Quyết định

Quyết định ban nh Quy định về cấp phép xây dng trên địa bàn tỉnh

S Xây dng

S Xây dng

Sở Tư pháp, UBND các huyn, thành phố

Tháng 11/2014

2

Quyết định

Quyết định ban nh Quy định giá các loi đất theo Lut Đất đai 2013

Sở Tài nguyên và Môi trưng

S Tài nguyên và Môi trưng

Các Sở: Tài chính, Tư pháp; UBND các huyn, thành phố.

Tháng 12/2014

3

Quyết định

Quyết định thành lập Qu Phát triển khoa học công nghệ tnh Quảng Nam

SKhoa học và Công nghệ

SKhoa học và Công nghệ

S Tài chính, SNội vụ, các S, Ban ngành, UBND các huyn, thành phố

Sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh

4

Quyết định

Quyết định ban nh Quy định chc năng, nhim vụ, quyn hạn và cấu tổ chc của S pháp tỉnh Qung Nam

S pháp

S pháp

S Nội v

Sau khi Thông mi đưc ban hành

5

Quyết định

Quyết đnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

S Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trưng

S Tài chính

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện , thành phố

Sau khi có quy định cụ thể của Trung ương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 498/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu498/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 498/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu498/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành13/02/2014
        Ngày hiệu lực13/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 498/QĐ-UBND năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Quảng Nam

         • 13/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực