Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN bổ sung, thay thế biểu thu thập thông tin và Phụ lục phân loại dư nợ trong Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng kèm theo Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN và Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng bổ sung 1117/2004/QĐ-NHNN,1003/2005/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN quy chế hoạt động thông tin tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng bổ sung 1117/2004/QĐ-NHNN,1003/2005/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 50/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, THAY THẾ BIỂU THU THẬP THÔNG TIN VÀ PHỤ LỤC PHÂN LOẠI DƯ NỢ TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1117/2004/QĐ-NHNN NGÀY 08/9/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1003/2005/QĐ-NHNN NGÀY 08/7/2005 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung, thay thế biểu thu thập thông tin trong Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, như sau:

1. Bổ sung vào Biểu K1A chỉ tiêu số 14 - "là người cư trú hay không cư trú" và "quốc tịch" của doanh nghiệp.

2. Bổ sung vào Biểu K1B chỉ tiêu số 8 - "là người cư trú hay không cư trú" của tư nhân.

3. Thay thế Biểu K4A, Biểu K4B bằng Biểu K4 - Báo cáo tài sản bảo đảm tiền vay ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Bổ sung vào Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo Biểu K3 – Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quyết định số 1003/2005/QĐ-NHNN ngày 08/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, như sau:

STT

Ký hiệu

Phân loại dư nợ

TK hạch toán

VNĐ

Ngoại tệ và vàng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

cho vay ngắn hạn các tổ chức cá nhân nước ngoài

 

 

83

26N1

Dư nợ đủ tiêu chuẩn

2611

2641

84

26N2

Dư nợ cần chú ý

2612

2642

85

26N3

Dư nợ dưới tiêu chuẩn

2613

2643

86

26N4

Dư nợ nghi ngờ

2614

2644

87

26N5

Dư nợ có khả năng mất vốn

2615

2645

 

 

cho vay trung hạn các tổ chức cá nhân nước ngoài

 

 

88

26T1

Dư nợ đủ tiêu chuẩn

2621

2651

89

26T2

Dư nợ cần chú ý

2622

2652

90

26T3

Dư nợ dưới tiêu chuẩn

2623

2653

91

26T4

Dư nợ nghi ngờ

2624

2654

92

26T5

Dư nợ có khả năng mất vốn

2625

2655

 

 

cho vay dài hạn các tổ chức cá nhân nước ngoài

 

 

93

26D1

Dư nợ đủ tiêu chuẩn

2631

2661

94

26D2

Dư nợ cần chú ý

2632

2662

95

26D3

Dư nợ dưới tiêu chuẩn

2633

2663

96

26D4

Dư nợ nghi ngờ

2634

2664

97

26D5

Dư nợ có khả năng mất vốn

2635

2665

 

 

cho vay khác các tổ chức cá nhân nước ngoài

 

 

98

26K1

Dư nợ đủ tiêu chuẩn

2671

2681

99

26K2

Dư nợ cần chú ý

2672

2682

100

26K3

Dư nợ dưới tiêu chuẩn

2673

2683

101

26K4

Dư nợ nghi ngờ

2674

2684

102

26K5

Dư nợ có khả năng mất vốn

2675

2685

Ghi chú: Cột (4) và (5) là tài khoản hạch toán theo Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 về việc Sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD ban hành kèm Quyết định số 479/QĐ/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo NHNN (để báo cáo),
- Văn phòng Chính phủ (2 bản),
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra)
- Như Điều 3(để thực hiện),
- Lưu VP, PC, CIC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

BIỂU: K4

Tổ chức tín dụng (CN TCTD)

...............................................

Số hiệu: .................................

BÁO CÁO TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY

Tên khách hàng:                                                          Mã khách hàng:

Địa chỉ:

STT

Loại tài sản

tài sản

Mô tả

tài sản

Phát sinh

Ngày giải chấp

Ghi chú

 

Giá trị tài sản

Ngày tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........ngày ......... tháng........năm........

Lập biểu Kiểm soát     Tổng Giám đốc (Giám đốc)

Ghi chú: - Đối tượng áp dụng: các TCTD, Sở Giao dịch, chi nhánh TCTD, các đơn vị có hoạt động tín dụng thuộc TCTD

- Thời gian gửi báo cáo: chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ khi khách hàng có phát sinh quan hệ về tài sản bảo đảm tiền vay hoặc khi có các thông tin thay đổi về thế chấp, cầm cố và giải chấp.

(2) Loại tài sản được ghi theo số hiệu như sau:

1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

2: Phương tiện giao thông

3: Giấy tờ có giá (trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, giấy tờ khác trị giá được bằng tiền)

4: Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, nguyên nhiên vật liệu, hàng tiêu dùng, hàng hoá khác, kim khí đá ýquý.

5: Tài sản đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng khác (Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền được nhận bảo hiểm, quyền góp vốn doanh nghiệp, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, quyền tài sản khác, lợi tức và các quyền phát sinh từ tài sản cầm cố)

6: Tài sản khác

(3) Mã tài sản bảo đảm tiền vay do TCTD cấp phải đảm bảo duy nhất, không trùng lắp trong TCTD

(4) Mô tả tài sản: Lấy theo mô tả tài sản bảo đảm được ghi trong tài khoản ngoại bảng của các TCTD

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2006/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2006
Ngày hiệu lực31/10/2006
Ngày công báo16/10/2006
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng bổ sung 1117/2004/QĐ-NHNN,1003/2005/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng bổ sung 1117/2004/QĐ-NHNN,1003/2005/QĐ-NHNN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu50/2006/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýTrần Minh Tuấn
     Ngày ban hành02/10/2006
     Ngày hiệu lực31/10/2006
     Ngày công báo16/10/2006
     Số công báoTừ số 27 đến số 28
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng bổ sung 1117/2004/QĐ-NHNN,1003/2005/QĐ-NHNN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng bổ sung 1117/2004/QĐ-NHNN,1003/2005/QĐ-NHNN