Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN

Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động thông tin tín dụng đã được thay thế bởi Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN quy chế hoạt động thông tin tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động thông tin tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 1117/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 08  tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005 và thay thế Quyết định số 415/1999/QĐ-NHNN23 ngày 18/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng trong ngành ngân hàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT/THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, tổ chức khác nhằm góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, phục vụ công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước, phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng và phát triển kinh tế xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (sau đây viết tắt là CIC).

b) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (sau đây viết tắt là chi nhánh NHNN).

c) Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

2. Các tổ chức tín dụng (sau đây viết tắt là TCTD), chi nhánh TCTD.

3. Các tổ chức khác và cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thông tin tín dụng là thông tin liên quan đến khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, gồm: thông tin về hồ sơ pháp lý, thông tin về tài chính, dư nợ tín dụng, bảo lãnh, bảo đảm tiền vay và tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng.

2. Hoạt động thông tin tín dụng là việc thu thập, xử lý, phân tích, xếp loại, trao đổi, dịch vụ cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tín dụng.

3. Trao đổi thông tin tín dụng là việc truyền, gửi các thông tin về cảnh báo rủi ro tín dụng giữa CIC, chi nhánh NHNN và các TCTD, chi nhánh TCTD.

4. Dịch vụ thông tin tín dụng là việc cung cấp các sản phẩm thông tin tín dụng; hỗ trợ giải pháp quản trị thông tin tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng; hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao công nghệ về phần mềm quản trị thông tin tín dụng; tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm thông tin tín dụng.

5. Khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng:

a) Khách hàng doanh nghiệp gồm: doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác có đủ điều kiện theo qui định của Bộ Luật Dân sự (trừ các TCTD).

Tổng công ty, công ty mẹ, các đơn vị thành viên trực thuộc hạch toán độc lập được xác định là một khách hàng.

b) Khách hàng tư nhân gồm: cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.

Điều 4. Các báo cáo thông tin tín dụng bắt buộc

Các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo thông tin tín dụng bắt buộc cho CIC các thông tin sau:

1. Thông tin về hồ sơ pháp lý của khách hàng vay

a) Đối với khách hàng doanh nghiệp quy định tại mục a, khoản 5, Điều 3 được báo cáo theo mẫu K1A.

b) Đối với khách hàng tư nhân qui định tại mục b, khoản 5, Điều 3 được báo cáo theo mẫu K1B.

2. Thông tin về tài chính của khách hàng vay

Thông tin về tài chính của khách hàng vay được báo cáo theo các chỉ tiêu thông tin hiện có mà các TCTD thu thập được.

Trong trường hợp cần thiết khi CIC có yêu cầu báo cáo thì TCTD, chi nhánh TCTD phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin tài chính theo các báo cáo tài chính hàng năm của khách hàng vay (nội dung thông tin theo các mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp do Bộ Tài chính qui định).

3. Thông tin về dư nợ tín dụng của khách hàng báo cáo theo mẫu K3.

4. Thông tin về tài sản đảm bảo tiền vay của khách hàng báo cáo theo mẫu K4A và mẫu K4B.

5. Thông tin về bảo lãnh cho khách hàng báo cáo theo mẫu K6.

6. Thông tin về khách hàng vay có tổng dư nợ bằng hoặc hơn 5% vốn tự có của TCTD được báo cáo theo mẫu K8.

7. Trong trường hợp cần thiết, khi CIC có yêu cầu thì TCTD phải báo cáo thông tin về nợ quá hạn theo mẫu K9 và thông tin về các khoản TCTD bảo lãnh trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán theo mẫu K7.

Hệ thống các mẫu biểu báo cáo thông tin tín dụng bắt buộc gồm K1A, K1B, K3, K4A, K4B, K6, K7, K8, K9 được ban hành kèm theo Quyết định này.

Trên cơ sở các mẫu biểu báo cáo này Giám đốc CIC có trách nhiệm chuyển đổi thành mẫu file báo cáo điện tử và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong hoạt động thông tin tín dụng.

Điều 5. Phương thức báo cáo

TCTD có trách nhiệm báo cáo thông tin tín dụng cho CIC dưới dạng file điện tử, những đơn vị chưa có đủ điều kiện thì báo cáo bằng văn bản.

Việc báo cáo bằng file điện tử đối với các báo cáo nói trên có giá trị  như báo cáo bằng văn bản.

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

Điều 6. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với CIC triển khai thực hiện hoạt động thông tin tín dụng; cung cấp các thông tin tín dụng cho CIC để xây dựng kho dữ liệu thông tin theo quy định.

2. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có quyền khai thác, sử dụng thông tin tín dụng để phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

3. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành Quy chế này.

Điều 7. Trung tâm Thông tin tín dụng

1. Trách nhiệm:

a) Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng đối với các đối tượng qui định tại Điều 2 theo thẩm quyền.

b) Hướng dẫn việc xây dựng quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống mã số và các chuẩn chung liên quan đến hoạt động thông tin tín dụng cho các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng.

c) Thu nhận, xử lý thông tin tín dụng và tổ chức, xây dựng, quản lý kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia.

d) Báo cáo thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước.

e) Làm dịch vụ thông tin tín dụng (trừ những thông tin thuộc bí mật Nhà nước) cho các tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân quy định tại Điều 2.

f) Trao đổi thông tin tín dụng với các chi nhánh NHNN, TCTD, chi nhánh TCTD.

g) Hỗ trợ các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng trong việc khai thác, sử dụng thông tin.

h) Hỗ trợ đào tạo cán bộ nghiệp vụ cho các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng khi có yêu cầu.

i) Hàng quí, báo cáo Thống đốc NHNN về kết quả hoạt động thông tin tín dụng.

2. Quyền hạn:

a) Yêu cầu các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin quy định tại Điều 4 Quy chế này.

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD trong việc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng.

c) Được thu tiền dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

d) Được từ chối cung cấp thông tin tín dụng, làm dịch vụ thông tin tín dụng đối với những đối tượng không chấp hành đúng các quy định của Quy chế này.

Điều 8. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước

1. Trách nhiệm

a) Bố trí tổ chức, nhân sự và các điều kiện liên quan để thực hiện nghiệp vụ thông tin tín dụng tại chi nhánh.

b) Phối hợp với CIC để đôn đốc, kiểm tra các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện Quy chế này.

c) Trao đổi thông tin tín dụng với CIC.

2. Quyền hạn

a) Được khai thác, sử dụng thông tin tín dụng để phục vụ nhiệm vụ quản lý của NHNN trên địa bàn .

b) Được CIC hỗ trợ đào tạo cán bộ làm nghiệp vụ thông tin tín dụng.

c) Được tổ chức cung cấp thông tin tín dụng từ CIC cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Điều 9. Tổ chức tín dụng

1. Trách nhiệm

a) Xây dựng chương trình phần mềm thông tin tín dụng, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng tới các sở giao dịch, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc.

b) Phải thu thập, tập hợp, kiểm soát thông tin tín dụng từ các sở giao dịch, chi nhánh, đơn vị trực thuộc và báo cáo đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn cho CIC. Nội dung và phương thức báo cáo thông tin tín dụng cho CIC theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quy chế này.

c) Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng; phải khai thác, sử dụng thông tin tín dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng.

d) Xây dựng quy trình kỹ thuật, bảo mật, mã số khách hàng, tuân thủ các chuẩn chung liên quan đến hoạt động thông tin tín dụng do CIC hướng dẫn để thực hiện thống nhất, an toàn.

e) Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, đúng hạn của thông tin tín dụng đã báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

f) Trao đổi thông tin tín dụng với CIC.

2. Quyền hạn

a) Được quyền khai thác sử dụng thông tin tín dụng.

b) Được quyền đề nghị CIC kiểm tra về tính chính xác, kịp thời của thông tin tín dụng do CIC cung cấp.

c) Được CIC hỗ trợ về đào tạo, hướng dẫn cán bộ làm nghiệp vụ thông tin tín dụng.

Điều 10. Tổ chức khác và cá nhân

Tổ chức khác và cá nhân quy định tại khoản 3, Điều 2 có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin tín dụng phải gửi yêu cầu khai thác, sử dụng thông tin tín dụng tới CIC,  tự nguyện tham gia hoạt động thông tin tín dụng theo các quy định tại Quy chế này và được khai thác sử dụng thông tin tín dụng từ CIC.

Điều 11. Quy định về sử dụng thông tin tín dụng

Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác sử dụng thông tin tín dụng phải tuân thủ quy định sau:

1. Sử dụng thông tin đúng mục đích phục vụ cho công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước, phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh  và phát triển kinh tế xã hội, không được gây phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

2. Không sửa đổi, sử dụng thông tin tín dụng của CIC để cung cấp lại cho đơn vị, cá nhân khác.

Điều 12. Thu tiền dịch vụ thông tin tín dụng

Các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin tín dụng phải trả tiền dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chương 3:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

Hàng năm, CIC báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kết quả hoạt động thông tin tín dụng để xem xét khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động thông tin tín dụng.

Điều 14. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng có trách nhiệm quy định các bảng mã, các file báo cáo điện tử và hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./.

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD) ................................. BIỂU: K1A 

...............................................

Số hiệu: .................................

 

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

(Đối với khách hàng doanh nghiệp)

 

1-  Tên khách hàng: .............................................. Mã khách hàng:

- Tên đối ngoại:

- Tên viết tắt:

2-  Địa chỉ trụ sở chính: Mã trụ sở chính:

................Số điện thoại:....................................... Số Fax:

Địa chỉ trang Web:......................... E-mail:

3-  Mã số thuế:

4-  Quyết định thành lập số: ........................ Ngày cấp: ...................... Cơ quan cấp:

5-  Cơ quan quản lý trực tiếp:

6-  Loại hình kinh tế của khách hàng:

7-  Ngành kinh tế:

8-  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:................................................. Ngày cấp:

9-  Ngành nghề kinh doanh:

 

 

10- Tên, chức danh của thành viên HĐQT, sáng lập viên:

-

-

-

11-Tổng giám đốc (Giám đốc):

12-Tổng số lao động hiện có:

13-Vốn điều lệ: ...................... triệu VND  hoặc ..................... USD

............................. ngày ........ tháng ....... năm.....

........... Lập biểu ............... Kiểm soát.................... Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

 

 Ghi chú:

- Đối tượng áp dụng: Các TCTD, Sở giao dịch, chi nhánh TCTD, các đơn vị có hoạt động tín dụng thuộc TCTD.

- Thời gian gửi báo cáo: Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu hoặc khi có các thông tin thay đổi.  

 

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)

...............................................

Số hiệu: ................................

 

BIỂU: K1B

 

 

HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

(Đối với khách hàng tư nhân)

 

1-  Tên khách hàng:........................ Mã khách hàng:

Ngày, tháng, năm sinh:  ............................. Quốc tịch:

2-  Số chứng minh thư: Ngày cấp:  ...................Nơi cấp:

3-  Địa chỉ:

4-  Số điện thoại: .......................  Số Fax:

5-  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................Ngày cấp: ...............

6-  Ngành nghề kinh doanh:

7- Họ tên vợ hoặc chồng:......................... ..... ngày ........ tháng ....... năm.....

 

Lập biểu ............Kiểm soát .............  Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

 

 Ghi chú:

- Đối tượng áp dụng: Các TCTD, Sở giao dịch, chi nhánh TCTD, các đơn vị có hoạt động tín dụng thuộc TCTD

- Thời gian gửi báo cáo: Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu hoặc khi có các thông tin thay đổi.

 

 

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)

...............................................

Số hiệu:..................................

 

BIỂU: K3

 

 

BÁO CÁO DƯ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

(Số liệu đến ngày ........ tháng ......... năm.............)

 

Đơn vị tính: 1 triệu VNĐ, 1 USD

STT

Tên khách hàng

Mã khách hàng

Ký hiệu phân loại dư nợ

Số tiền

VNĐ

Ngoại tệ và vàng qui đổi (USD)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

........ngày.........tháng ........năm.............

Lập biểu............... Kiểm soát ................. Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

Ghi chú:

-    Biểu này áp dụng chung cho cả khách hàng  doanh nghiệp và tư nhân.

-    Định kỳ gửi báo cáo: 3 ngày một lần.

-    Cột (4) ghi ký hiệu phân loại dư nợ qui định tại cột (2) phụ lục phân loại dư nợ đính kèm.

Cột (5) và cột (6) số tiền ứng với số dư các tài khoản tại cột (4) và cột (5) tài khoản hạch toán qui định tại phụ lục phân loại dư nợ đính kèm.

 

PHỤ LỤC PHÂN LOẠI DƯ NỢ

(Kèm theo biểu K3 – Báo cáo dư nợ của khách hàng)

STT

Ký hiệu

Phân loại dư nợ

TK hạch toán

VNĐ

Ngoại tệ và vàng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

DƯ NỢ CHO VAY NGẮN HẠN

 

 

01

21N1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2111

2141

02

21N2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2112

2142

03

21N3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2113

2143

04

21N8

Dư nợ khó đòi

2118

2148

 

 

DƯ NỢ CHO VAY TRUNG HẠN

 

 

05

21T1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2121

2151

06

21T2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2122

2152

07

21T3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2123

2153

08

21T8

Dư nợ khó đòi

2128

2158

 

 

DƯ NỢ CHO VAY DÀI HẠN

 

 

09

21D1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2131

2151

10

21D2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2132

2152

11

21D3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2133

2153

12

21D8

Dư nợ khó đòi

2138

2158

 

 

DƯ NỢ CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU VÀ CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

 

13

2201

Dư nợ trong hạn

2211

2221

14

2208

Dư nợ quá hạn

2218

2228

 

 

DƯ NỢ CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

 

15

2301

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2311

2321

16

2302

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2312

2322

17

2303

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2313

2323

18

2308

Dư nợ khó đòi

2318

2328

 

 

DƯ NỢ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ THAY KHÁCH HÀNG

 

 

19

2401

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2411

2421

20

2402

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2412

2422

21

2403

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2413

2423

22

2408

Dư nợ khó đòi

2418

2428

 

 

DƯ NỢ CHO VAY VỐN NHẬN TRỰC TIẾP TỪ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

 

 

23

25A1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2511

2541

24

25A2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2512

2542

25

25A3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2513

2543

26

25A8

Dư nợ khó đòi

2518

2548

 

 

DƯ NỢ CHO VAY VỐN TIẾP NHẬN CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

27

25B1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2521

2551

28

25B2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2522

2552

29

25B3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2523

2553

30

25B8

Dư nợ khó đòi

2528

2558

 

 

DƯ NỢ CHO VAY VỐN CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 

 

31

25C1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2531

2561

32

25C2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2532

2562

33

25C3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2533

2563

34

25C8

Dư nợ khó đòi

2538

2568

 

 

DƯ NỢ CHO VAY VỐN ĐẶC BIỆT

 

 

35

27A1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2711

 

36

27A2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2712

 

37

27A3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2713

 

38

27A8

Dư nợ khó đòi

2718

 

 

 

DƯ NỢ CHO VAY THANH TOÁN CÔNG NỢ

 

 

39

27B1

Dư nợ trong hạn và đã được gia hạn nợ

2721

 

40

27B2

Dư nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2722

 

41

27B3

Dư nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2723

 

42

27B8

Dư nợ khó đòi

2728

 

43

2801

Dư nợ chờ xử lý có tài sản xiết nợ, gán nợ

281

 

44

2802

Dư nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án chờ xét xử

282

 

45

2803

Dư nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo

283

 

46

2804

Dư nợ tồn đọng không có TSĐB và không còn đối tượng để thu hồi

284

 

47

2805

Dư nợ tồn đọng không có TSĐB nhưng con nợ đang tồn tại và hoạt động

285

 

48

2901

Dư nợ cho vay ngắn hạn được khoanh

291

 

49

2902

Dư nợ cho vay trung hạn được khoanh

292

 

50

2903

Dư nợ cho vay dài hạn được khoanh

293

 

 

Ghi chú: Cột (4) và (5) là tài khoản hạch toán theo Hệ thống tài khoản kế toán kế toán của các TCTD do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004.

 

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)......

........... Số hiệu: ...............................

Biểu: K4A

 

 

 

1.1. Tên khách hàng:................... Mã khách hàng:

- Địa chỉ:

- Giấy tờ liên quan số:......... cơ quan cấp: ...........ngày:

- Số điện thoại:................. Fax:

- Dùng tài sản sau làm đảm bảo cho khoản tiền vay tại hợp đồng tín dụng số:             ngày..............  với giá trị hạn mức tín dụng là:

2. Loại tài sản đảm bảo tiền vay

.Quyền sử dụng .................phương tiện giao thông cơ giới

.Tài sản gắn liền với đất ................. Tài sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khác

. Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất............. Tài sản khác

3. Mô tả tài sản đảm bảo tiền vay:

3.1. Quyền sử dụng đất:

3.1.1. Tên chủ sở hữu quyền sử dụng đất:

3.1.2. Địa chỉ nơi có đất:....... m2)

3.1.4. Thửa đất số:................ Tờ bản đồ  ............  Loại đất

3.1.5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  ............  cơ quan cấp  ...............  ngày

3.2. Tài sản gắn liền với đất

3.2.1. Loại tài sản (Nhà ở, công trình xây dựng, Vườn cây lâu năm, rừng cây…)

3.2.2. Mô tả tài sản (địa chỉ nơi có tài sản, diện tích, số giấy chứng nhận quyền sở hữu, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp…):

3.3. Phương tiện giao thông cơ giới

3.3.1. Tên chủ sở hữu phương tiện:

3.3.2. Tên phương tiện: ....................   Nhãn hiệu:

3.3.3. Chất lượng phương tiện:.............  Mới 100% .................  Đã sử dụng:      %

3.3.4. Nhận dạng phương tiện (Biển kiểm soát, số khung, số máy…)

3.4. Tài sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng khác

3.4.1. Tên chủ sở hữu tài sản:

3.4.2. Tên tài sản:

3.4.3. Số đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng ..........   cơ quan cấp ................ ngày

3.5. Tài sản khác (Mô tả rõ tên chủ sở hữu tài sản, tên tài sản, chất lượng, số lương, nhãn hiệu và chủng loại tài sản..)

4. Phương thức nhận kết quả đăng ký với CIC

Nhận trực tiếp ............  Qua đường bưu điện .................. Trên Web-CIC

 

...........ngày ......... tháng........năm........

Lập biểu...........  Kiểm soát ............ Tổng Giám đốc (Giám đốc)

    

PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA CIC

Mã số đăng ký:............. Thời điểm đăng ký:  …. giờ  ….  phút

Tên cán bộ xử lý:  .................. 

 

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)

...............................................

Số hiệu: .................................

 

BIỂU K4B

 

 

 

 

1. Tên khách hàng: ..................  Mã khách hàng:

2. Địa chỉ :

3. Giấy tờ liên quan số:   ......... cơ quan cấp.................ngày:

4. Số điện thoại: ...............  Fax:

5. Tên chủ sở hữu tài sản:

6. Tài sản này đã đăng ký tại CIC số:

Thời điểm đăng ký:    giờ    t, ngày  ...  năm

7. Lý do xoá đăng ký

 .......................................................................................................................................  .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

8. Thời điểm  tài sản đảm bảo tiền vay hết hiệu lực: ngày      tháng       năm         

9. Phương thức nhận kết quả yêu cầu xoá đăng ký với CIC

.......... Nhận trực tiếp ............Qua đường bưu điện ............. Trên Web-CIC

 

..........ngày.......... .......... tháng........năm..............

Lập biểu.. Kiểm soát .............  Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

PHẦN XÁC NHẬN XOÁ ĐĂNG KÝ CỦA CIC

Mã số đăng ký: ...  Thời điểm đăng ký:..   giờ  ... phút

Tên cán bộ xử lý: ... 

 

 TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)

...................................................

Số hiệu: ................................. 

 

BIỂU: K7

 

 

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ THAY KHÁCH HÀNG KHI VI PHẠM BẢO LÃNH

(Số liệu đến ngày…….tháng………năm………)

Đơn vị tính: 1 triệu VND, 1 USD

STT

Tên khách hàng

 khách hàng

Dư nợ

Ngày phát sinh nợ

Lý do

VND

USD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày……….tháng……..năm……...

Lập biểu

Kiểm soát

Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

 

 Ghi chú:

- Đối tượng áp dụng: các TCTD, Sở giao dịch, chi nhánh TCTD, các đơn vị có  hoạt động tín dụng thuộc TCTD

- Ngoại tệ khác quy đổi USD theo tỷ giá tính chéo tại thời điểm báo cáo

- Thời gian gửi báo cáo: khi CIC có yêu cầu.       

 

 

 TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)

 ..............................................

Số hiệu: ................................. 

 BIỂU: K9

 

KHÁCH HÀNG CÓ NỢ QUÁ HẠN

(Số liệu đến ngày……tháng………năm………)

Đơn vị tính: 1 triệu VND, 1 USD

            STT

 

Tên khách hàng

 khách hàng

Số tiền nợ quá hạn

Ngày phát sinh nợ quá hạn

Ghi chú

VND

USD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..ngày……….tháng……..năm……...

           

Lập biểu

Kiểm soát

     Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

 

 Ghi chú:

- Đối tượng áp dụng: các TCTD, Sở giao dịch, chi nhánh TCTD, các đơn vị có

 hoạt động tín dụng thuộc TCTD

 - Ngoại tệ khác quy đổi USD theo tỷ giá tính chéo tại thời điểm báo cáo

- Thời gian gửi báo cáo: khi CIC có yêu cầu.       

 


TỔ CHỨC TÍN DỤNG  (CN TCTD)

................................................

Số hiệu: ..................................    

 

 

Thời gian gửi báo cáo:

Báo cáo số liệu Bảo lãnh đến cuối tháng,

 chậm nhất ngày 10 tháng sau.

 

BIỂU: K6

 

 

 

BÁO CÁO BẢO LÃNH VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

(Số liệu đến ngày      tháng     năm      ) 

 

Đơn vị tính: 1 triệu VNĐ, 1

USD

STT

Tên doanh nghiệp

Mã khách hàng

Địa chỉ trụ sở chính

Số đăng ký kinh doanh

Ngày phát sinh bảo lãnh

Ngày đến hạn bảo lãnh

Số tiền

VNĐ

Ngoại tệ quy đổi USD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

I. Trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

...........ngày...........tháng.......... năm.......          

Lập biểu                                                             Kiểm soát                                                    Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

 

     

 

 

 

Thời gian báo cáo:

Định kỳ 5 ngày làm việc một lần

 

BIỂU: K8

 

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)

...............................................

Số hiệu: .................................

 

 

 

 

 


BÁO CÁO KHÁCH HÀNG CÓ TỔNG DƯ NỢ LỚN

(Tổng dư nợ ≥ 5% vốn tự có của TCTD)

(Số liệu đến ngày      tháng     năm              )

Đơn vị tính: 1 triệu VNé

STT

Tên khách hàng

Địa chỉ trụ sở chính

Tổng dư nợ (quy  Ngoại tệ và vàng ra VNĐ)

Ngày biến động dư nợ gần nhất

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

...........ngày..........        tháng.........năm........    

Lập biểu…….  Kiểm soát ……………… Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 

Ghi chú: Những khoản cho vay đồng tài trợ TCTD chỉ báo cáo phần mà TCTD mình tham gia, không báo cáo những khoản của TCTD khác. Cột ghi chú ghi rõ những khoản vay Chính phủ chỉ định, uỷ thác đầu tư…

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1117/2004/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1117/2004/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2004
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo17/09/2004
Số công báoTừ số 20 đến số 23
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1117/2004/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động thông tin tín dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động thông tin tín dụng
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu1117/2004/QĐ-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýNguyễn Thị Kim Phụng
    Ngày ban hành08/09/2004
    Ngày hiệu lực01/01/2005
    Ngày công báo17/09/2004
    Số công báoTừ số 20 đến số 23
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động thông tin tín dụng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN Quy chế hoạt động thông tin tín dụng