Quyết định 50/2007/QĐ-UBND

Quyết định 50/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2007/QĐ-UBND đơn giá duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 50/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2006 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT–BLĐTBXH-BYT ngày 17/03/1999 và Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT–BLĐTBXH-BYT ngày 12/09/2006 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm;
Căn cứ Công văn số 271/LĐTBXH-BHLĐ ngày 25/01/1996 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn áp dụng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại;
Căn cứ văn bản số 156/BXD-KTTC ngày 23/01/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi phí nhân công của dự toán dịch vụ công ích;
Căn cứ văn bản số 282/BXD-KTTC ngày 08/02/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi phí bồi dưỡng chi phí độc hại bằng hiện vật;
Căn cứ bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 191/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 2 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành định mức duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên sở: Xây dựng, Tài chính, Giao thông công chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất tại tờ trình số 300/TTr-LS ngày 18 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội”.

Đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống Chiếu sáng công cộng Thành phố Hà Nội là cơ sở xác định giá trị dự toán dịch vụ công ích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, là chi phí tối đa để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội đều phải thực hiện theo quyết định này.

Điều 2. Hàng năm Sở Giao thông công chính có trách nhiệm chủ trì tổng kết quá trình áp dụng tập đơn giá này, nếu có đơn giá không phù hợp thì báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện; Các chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT HĐND Thành phố  (để b/c);
- CT UBND Thành phố
- Các PCT UBND Thành phố.
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Các P VP, TH, KT, XD
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2007
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2007/QĐ-UBND đơn giá duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2007/QĐ-UBND đơn giá duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành02/05/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2007/QĐ-UBND đơn giá duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2007/QĐ-UBND đơn giá duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội

            • 02/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực