Quyết định 50/2016/QĐ-UBND

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý Khu công nghiệp Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU và các Ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.VM
Dm\2016\QĐQP\quy che BQLLCN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Văn Hùng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong việc áp dụng thủ tục hành chính và một số quy định có liên quan trên các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, môi trường, thuế… trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung (gọi tắt là khu công nghiệp) trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), UBND cấp xã, cơ quan đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Điều 3. Công tác phối hợp

1. Thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho Doanh nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý) giữ vai trò đầu mối. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan giữ vai trò phối hợp theo quy định tại Chương II của Quy chế này; từng cơ quan có phân công người cụ thể, đủ thẩm quyền gửi Ban Quản lý (nêu rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) để cùng phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu quản lý khu công nghiệp.

2. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đầu tư, triển khai dự án và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời tuân thủ thực hiện theo nguyên tắc quản lý nhà nước trong khu công nghiệp. Các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp gửi Ban Quản lý và các cơ quan chức năng phải được phối hợp phúc đáp đúng thời gian quy định.

3. Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện đúng theo Luật Thanh tra, Nghị định, Thông tư và các văn bản hiện hành có liên quan. Ban Quản lý là đầu mối chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện kế hoạch.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

1. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp.

a) Về quản lý đầu tư

- Tiếp nhận, cấp, cấp lại, bổ sung, gia hạn thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp; định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp đến Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

- Đối với trường hợp UBND tỉnh cho thuê đất: giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối tất cả các nhiệm vụ bao gồm cả đất đai (chủ trương, ký hợp đồng thuê đất…) trong phạm vi khu công nghiệp.

- Đối với trường hợp UBND tỉnh cho Công ty Phát triển Hạ tầng thuê đất để cho thuê lại: Ban Quản lý quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận kế hoạch đầu tư cho nhà đầu tư thuê lại đất thực hiện dự án tại khu công nghiệp theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư, kiểm tra thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

b) Về quản lý môi trường

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường, các nội dung về bảo vệ môi trường được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Quản lý, theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành việc thực hiện các công trình, biện pháp phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan;

- Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp theo Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp; giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp với chủ đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân bên ngoài;

- Thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của các khu công nghiệp;

- Chủ trì việc huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong khu công nghiệp. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý.

c) Quản lý tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước

- Tiếp nhận đề nghị, báo cáo và văn bản có liên quan của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trình UBND tỉnh quyết định;

- Tiếp nhận các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép về tài nguyên nước của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Triển khai cho doanh nghiệp đến đầu tư về việc hạn chế khai thác nước dưới đất trong khu công nghiệp theo chủ trương của UBND tỉnh.

d) Về quản lý quy hoạch và xây dựng

- Đề xuất chủ trương cho UBND tỉnh và Chính phủ thành lập, bổ sung, mở rộng, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp theo quy định;

- Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp;

- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp, gắn với nhiệm vụ hậu kiểm tra sau khi cấp phép, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ;

- Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong khu công nghiệp theo quy định pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp;

- Chủ động, phối hợp Sở Xây dựng (khi có yêu cầu) kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình cấp III, cấp IV thuộc dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

- Phối hợp với UBND cấp huyện thông qua các đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án của nhà đầu tư trong khu công nghiệp theo quy định.

đ) Về quản lý lao động

- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày;

- Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp;

- Giám sát và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp bao gồm: Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ lao động đối với người lao động trong khu công nghiệp;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

e) Về quản lý thương mại

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

- Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp (theo hướng dẫn tại Công văn số 9645/BCT-KH ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương);

- Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp (theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương tại Thông tư số 24/2012/TT-BCT ngày 17 tháng 9 năm 2012);

- Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan.

g) Về quản lý đất đai, bất động sản

- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất, phí hạ tầng khu công nghiệp và các phí dịch vụ có liên quan của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các ngành chức năng có liên quan trong công tác định giá đất và thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất và giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án;

h) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ trong khu công nghiệp theo thẩm quyền, hướng dẫn và ủy quyền của các Bộ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

i) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các ngành chức năng có liên quan thực hiện trình tự thủ tục kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trong khu công nghiệp.

k) Quản lý dự án đầu tư công

- Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, đầu tư và quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật;

- Đối với nguồn vốn huy động đầu tư khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao để đầu tư phát triển khu công nghiệp đúng theo quy hoạch được duyệt;

- Định kỳ 2 tuần báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư hàng tháng, quý, năm theo quy định hiện hành.

l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

- Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, môi trường, lao động, thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý; tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin về khu công nghiệp và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp;

- Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các hộ dân còn lại trong khu công nghiệp ổn định cuộc sống và sản xuất khi chưa thu hồi đất.

3. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 5. Văn phòng UBND tỉnh

1. Tham mưu, xử lý trình UBND tỉnh các văn bản của Ban Quản lý và các sở, ban, ngành liên quan đến khu công nghiệp theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

2. Tham mưu, xử lý trình UBND tỉnh về quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư vào khu công nghiệp và ý kiến về việc sử dụng lao động nước ngoài đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (Thực hiện theo văn bản Ủy quyền ngày 09 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang).

3. Phối hợp với Ban Quản lý cung cấp thông tin, đề xuất ý kiến giải quyết các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp cho Thường trực UBND tỉnh.

4. Tham mưu, phối hợp với Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Điều 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì tổ chức công tác xúc tiến đầu tư.

2. Tham mưu UBND tỉnh các danh mục đầu tư công trung hạn và hàng năm do Ban Quản lý làm chủ đầu tư.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể khu công nghiệp trên địa bàn để UBND trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Phối hợp với Sở Tài chính cùng các ngành có liên quan thực hiện ghi thu, ghi chi cho các nhà đầu tư để thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

5. Phối hợp các sở, ngành có liên quan đề xuất UBND tỉnh về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, các loại ngành nghề, dự án khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp.

6. Có ý kiến thẩm định hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý.

Điều 7. Sở Công Thương

1. Chủ trì việc đầu tư phát triển và kinh doanh chợ, thương mại phục vụ trong các khu công nghiệp.

2. Phối hợp các sở, ngành có liên quan đề xuất UBND tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, các loại ngành nghề, dự án khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào từng khu công nghiệp; giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Sở Công Thương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

4. Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên cơ sở thông tin do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cung cấp.

5. Chủ trì, tổ chức đăng ký sử dụng máy móc, thiết bị và hóa chất độc hại có yêu cầu đặc thù chuyên ngành công nghiệp; quản lý nhà nước về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

6. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục:

a) Hỗ trợ từ Quỹ khuyến công (vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ kiểm toán năng lượng, hỗ trợ đào tạo).

b) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.

c) Cấp các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

d) Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể khu công nghiệp trên địa bàn để UBND trình Thủ tướng Chính phủ.

8. Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

9. Có văn bản thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án thuộc chức năng quản lý.

Điều 8. Sở Tài chính

1. Phối hợp với Ban Quản lý xác nhận nghĩa vụ tài chính cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Chủ trì xây dựng quy định thu, quản lý và sử dụng tiền giao đất, cho thuê đất đối với các nhà đầu tư trong khu công nghiệp trình cấp thẩm quyền.

3. Hướng dẫn và quyết toán các dự án đầu tư đối với nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác do nhà nước phân cấp quản lý.

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành có liên quan thực hiện ghi thu, ghi chi cho các nhà đầu tư để thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể khu công nghiệp trên địa bàn để UBND trình Thủ tướng Chính phủ.

6. Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Điều 9. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Về quản lý đầu tư

Có ý kiến thẩm định sự phù hợp về nhu cầu sử dụng đất, đánh giá các vấn đề về môi trường của dự án đầu tư.

2. Về quản lý đất đai

a) Phối hợp với Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất.

b) Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp UBND tỉnh thu hồi đất theo Luật Đất đai hoặc bị thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước thời hạn.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác định giá thu tiền sử dụng đất, xây dựng đơn giá cho thuê đất, mức miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghiệp khi có đề nghị phối hợp của Ban Quản lý.

d) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm trong khu công nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3. Về quản lý môi trường

a) Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp.

b) Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định pháp luật;

c) Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

d) Phối hợp Ban Quản lý xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên quan đến việc thực hiện nội dung biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành việc thực hiện các công trình, biện pháp phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

e) Thực hiện cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

g) Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thẩm định, cấp các loại hồ sơ pháp lý khác về môi trường ngoài thẩm quyền của Ban Quản lý cho các dự án của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dự án của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp.

h) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, thực hiện các nội dung theo Quyết định phê duyệt và nội dung báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được xác nhận.

i) Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý, Công an tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các các hành vi vi phạm theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.

k) Phối hợp với Ban Quản lý giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường trong khu công nghiệp trong phạm vi quyền hạn được giao.

l) Giám sát việc thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của các khu công nghiệp.

m) Phối hợp với Ban Quản lý trong việc huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong khu công nghiệp.

4. Quản lý tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý trong việc xem xét, trình UBND tỉnh (đối với giấy phép thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cấp) cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và giấy phép của cấp thẩm quyền đã cấp; giải quyết tranh chấp, kiến nghị về xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo thẩm quyền.

5. Bồi thường, giải phóng mặt bằng

a) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác đo đạc, thẩm định hồ sơ lược đồ thửa đất phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, trình UBND tỉnh quyết định.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Điều 10. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn và kiểm soát bức xạ theo quy định pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp tổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp theo thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối hợp tổ chức thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền.

4. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục cấp phép an toàn bức xạ.

5. Có ý kiến thẩm định hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý.

Điều 11. Sở Xây dựng

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể khu công nghiệp trên địa bàn, làm cơ sở để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Có ý kiến thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý theo quy định.

3. Có văn bản tham gia ý kiến thỏa thuận quy hoạch chi tiết xây dựng của nhà đầu tư trong khu công nghiệp theo quy định.

4. Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các văn bản có liên quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

6. Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng và an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động của các dự án trong khu công nghiệp theo kế hoạch kiểm tra được duyệt.

Điều 12. Sở Giao thông vận tải

1. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể về giao thông khu công nghiệp trên địa bàn để trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Có ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở; thẩm định hồ sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý.

3. Phối hợp với Ban Quản lý về quy hoạch hệ thống giao thông như: Các vị trí đấu nối, giới hạn hành lang an toàn đường bộ đối với công trình giao thông (lộ giới), công trình xây dựng... để Ban Quản lý lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch chung.

4. Tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch giao thông trong khu công nghiệp, đề xuất UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình giao thông có liên quan đến việc phục vụ phát triển các khu công nghiệp.

5. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn các đơn vị, cá nhân lập các thủ tục xin chấp thuận xây dựng Bến thủy nội địa, cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho các đơn vị, cá nhân khi có nhu cầu.

Điều 13. Cục Thuế tỉnh

1. Có ý kiến thẩm định nội dung ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

2. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thuế các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về thuế thuộc phạm vi, nhiệm vụ của ngành Thuế trên địa bàn tỉnh và xử phạt các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính như: Kê khai nộp các loại thuế, phí, lệ phí, kê khai nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các chính sách ưu đãi đầu tư được các cấp có thẩm quyền quyết định theo cơ chế một cửa liên thông.

4. Theo dõi, đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật đối với Nhà nước.

5. Hỗ trợ giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về các chính sách thuế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Điều 14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với Ban Quản lý nắm tình hình sử dụng lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để phối hợp với các ngành chức năng định hướng cho công tác đào tạo nghề cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với doanh nghiệp và người lao động.

2. Phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan giải quyết các kiến nghị hoặc các tranh chấp lao động trong khu công nghiệp theo thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các ngành liên quan hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn doanh nghiệp khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan điều tra các vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện điều tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về tai nạn lao động.

6. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp.

7. Hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp theo ủy quyền.

8. Chủ trì cung ứng lao động Việt Nam đối với vị trí công việc theo yêu cầu của các nhà thầu trong khu công nghiệp.

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý cùng các ngành liên quan cung cấp đủ số lượng, chất lượng các dịch vụ về thông tin truyền thông liên lạc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; đảm bảo quản lý và quy hoạch an toàn thông tin liên lạc. Thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, cung cấp công khai, minh bạch thông tin địa phương đến người dân và doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Điều 16. Sở Y tế

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng và Ban Quản lý kiểm tra, thanh tra vệ sinh lao động, môi trường lao động và vệ sinh, chất lượng an toàn thực phẩm.

2. Thường xuyên giám sát môi trường lao động, phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sức khỏe nghề nghiệp, kịp thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe để cảnh báo chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện các biện pháp cải tiến để phòng ngừa bệnh.

Điều 17. Công an tỉnh

1. Tiến hành thẩm tra, phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy (PCCC) các dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng; tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về công tác PCCC; hướng dẫn các doanh nghiệp lập phương án và thực tập phương án PCCC.

2. Tổ chức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an cấp huyện nơi có khu công nghiệp phối hợp với Ban Quản lý và Công ty phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế và đảm bảo về an ninh trật tự trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự trong các khu công nghiệp.

4. Hướng dẫn và phối hợp Ban Quản lý tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; tạm trú, tạm vắng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

5. Chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh của các doanh nghiệp và người nước ngoài đến làm việc, đi lại, cư trú tại các khu công nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý quản lý người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp.

6. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

7. Tiếp nhận, xử lý những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; phối hợp Ban Quản lý định kỳ sơ kết, tổng kết quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự trong các khu công nghiệp.

8. Phối hợp kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về đảm bảo môi trường.

Điều 18. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các trường hợp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm, an toàn lao động.

2. Hướng dẫn, đề nghị và kiểm tra các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến chức năng quyền hạn của tổ chức công đoàn.

3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật cho công nhân, viên chức, người lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, cơ quan quản lý lao động địa phương trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đơn khiếu nại của công nhân, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động.

5. Chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng quy chế lao động, thành lập hội đồng hòa giải lao động cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

6. Chỉ đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh triển khai đến Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động.

7. Kiến nghị các cấp quản lý, cơ quan chức năng xử lý những vi phạm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng hòa giải, giải quyết các trường hợp tranh chấp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm trong khu công nghiệp.

Điều 19. Điện lực Hậu Giang

1. Có trách nhiệm cung cấp đủ về số lượng và chất lượng điện tới hàng rào nhà máy của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu của doanh nghiệp theo hợp đồng và cho các dự án, công trình phục vụ khu công nghiệp.

2. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp điện và cung cấp điện cho nhà đầu tư đúng quy định.

Điều 20. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang hoặc chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoặc kinh doanh liên kết với các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật, để cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt, tới hàng rào nhà máy của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp theo hợp đồng.

Điều 21. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp với Ban Quản lý và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể khu công nghiệp trên địa bàn để UBND trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Phối hợp với Ban Quản lý, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện quản lý hành chính, an ninh, trật tự công cộng, bảo vệ môi trường trong và xung quanh các khu công nghiệp theo thẩm quyền.

3. Cấp phép xây dựng theo quy định đối với các khu dân cư - tái định cư phục vụ khu công nghiệp.

4. Chịu trách nhiệm cùng Ban Quản lý trong việc quản lý quy hoạch chung và quy hoạch xây dựng của các dự án đã và đang thực hiện công tác bồi thưng, hỗ trợ, tái định cư và hành lang lộ giới; tổ chức tuyên truyền, triển khai các quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.

5. Chủ trì tổ chức thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án của nhà đầu tư trong khu công nghiệp theo quy định.

6. Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các khiếu nại những trường hợp xây dựng không phép, trái phép và cố tình vi phạm quy hoạch, buộc khôi phục lại hiện trạng theo quy hoạch.

7. Phối hợp với Ban Quản lý tiến hành kiểm tra quy hoạch, xây dựng các dự án trong khu công nghiệp.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng đất, đề xuất đơn giá bồi thường đất, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

9. Phối hợp Ban Quản lý thực hiện tuyên truyền, giải thích chủ trương, quyết định, thu hồi đất, thông báo thu hồi đất, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng trong khu công nghiệp.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại, cưỡng chế thu hồi đất các trường hợp hộ dân không thực hiện di dời đúng quy định pháp luật.

11. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong các khu tái định cư trên địa bàn quản lý.

12. Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

13. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết các trường hợp tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.

14. Là đầu mối, đại diện cho nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp.

15. Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý thực hiện việc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

16. Thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo thẩm quyền.

17. Phối hợp Ban Quản lý, các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp.

18. Hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường trong khu công nghiệp.

Điều 22. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ động phối hợp với Ban Quản lý, cùng các ngành liên quan thực hiện quản lý an ninh trật tự công cộng, bảo vệ môi trường xung quanh khu công nghiệp.

2. Đại diện Nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị với Ban Quản lý những vấn đề về quản lý khu công nghiệp.

3. Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; vận động nhân dân trong địa bàn có khu công nghiệp chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp.

4. Kiểm tra trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại những trường hợp xây dựng không phép, trái phép và cố tình vi phạm quy hoạch, buộc khôi phục hiện trạng theo quy hoạch đảm bảo theo thẩm quyền.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Điều 23. Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang

1. Được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trong khu công nghiệp. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, định giá và cho thuê lại đất trong khu công nghiệp; xác định mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ khác trong khu công nghiệp; định giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và định mức phí dịch vụ.

2. Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong khu công nghiệp để bán hoặc cho thuê.

3. Thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu công nghiệp theo quy định.

4. Vận động thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các ngành chức năng có liên quan thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất và giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án.

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các ngành chức năng có liên quan thực hiện trình tự thủ tục kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trong khu công nghiệp.

7. Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách, đầu tư và quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật.

8. Đối với nguồn vốn huy động đầu tư khác thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao để đầu tư phát triển khu công nghiệp đúng theo quy hoạch được duyệt.

9. Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về các dự án đầu tư xây dựng thực hiện vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Điều 24. Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ trong khu công nghiệp

1. Quyền của doanh nghiệp

a) Được giao đất hoặc cho thuê đất trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà xưởng, công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ công nghiệp phù hợp với Giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh; được thuê lại đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng đã đầu tư, mua lại, thuê lại nhà xưởng của doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoặc các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ khác.

b) Được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận các công nghệ mới, tiên tiến từ các công trình nghiên cứu do Nhà nước đầu tư hoặc mua của nước ngoài.

c) Được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ và của tỉnh Hậu Giang theo quy định hiện hành.

d) Được góp vốn để xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp theo thỏa thuận với doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

đ) Được hỗ trợ và tạo điều kiện trong việc tuyển dụng và đào tạo lao động phục vụ yêu cầu sản xuất - kinh doanh theo chính sách của địa phương.

e) Trong thời gian hoạt động được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng phần đất, nhà xưởng và tài sản của mình trên đất thuê theo đúng các quy định của pháp luật.

g) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật liên quan.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

a) Triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được cấp phép đúng thời gian và tiến độ theo quy định.

b) Sử dụng đất được giao hoặc thuê theo đúng mục đích; đầu tư và thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ đúng với nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh được cấp.

c) Tuân thủ mọi quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh (như: các quy định về nghĩa vụ thuế, chính sách đối với người lao động, chế độ kế toán - thống kê, chế độ báo cáo, quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ…).

d) Xây dựng khu nhà ở cho công nhân (đối với những dự án có quy mô sử dụng đất lớn từ 10 ha trở lên), ảnh hưởng nhiều hộ dân (khu vực tập trung đông dân cư sinh sống), thu hút nhiều lao động (từ 1.000 lao động trở lên).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25 . Điều khoản thi hành

Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2016
Ngày hiệu lực08/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý Khu công nghiệp Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý Khu công nghiệp Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýLữ Văn Hùng
       Ngày ban hành29/12/2016
       Ngày hiệu lực08/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý Khu công nghiệp Hậu Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác quản lý Khu công nghiệp Hậu Giang

        • 29/12/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/01/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực