Quyết định 503/QĐ-UBND

Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm” thành “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 503/QĐ-UBND 2014 sát nhập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội toàn dân bảo vệ an ninh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN CHỈ ĐẠO “THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ CÁC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM; PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM” THÀNH “BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM; TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;

Căn cứ Chương trình phối hợp số: 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/9/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;

Căn cứ Công văn số: 3075/BCĐ-V28 ngày 12/8/2013 của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp số: 09/CTr-BCA-MTTW;

Căn cứ Công văn số: 4488/BCĐ ngày 14/11/2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về việc hướng dẫn bổ sung kiện toàn Ban chỉ đạo theo Văn bản số: 3075/BCĐ-V28 ngày 12/8/2013;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số: 459/CAT-PV11 ngày 28/2/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các Ban chỉ đạo: phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm” thành “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Bắc Kạn gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Ban Chỉ đạo gồm:

* Trưởng ban Chỉ đạo: Ông Triệu Đức Lân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

* Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh.

* Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Hoàng Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

2. Ông Đồng Phúc Hình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Ông Hoàng Văn Vượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Cảnh sát;

4. Ông Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

5. Mời Ông Nguyễn Duy So, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia.

* Các Ủy viên:

1. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

2. Ông Cao Sinh Hanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

3. Ông Nguyễn Văn Minh, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

4. Ông Nông Minh Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài Chính;

5. Ông Triệu Việt Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6. Ông Quách Văn Dực, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

7. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

8. Ông Trần Quốc Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

9. Ông Nông Văn Niệp, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

10. Ông Lý Văn Sạch, Phó Giám đốc Sở Công thương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường;

11. Ông Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

12. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

13. Ông Ma Đình Việt, Giám đốc Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh;

14. Bà Phùng Thị Mỵ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn;

* Mời đại diện lãnh đạo của các ngành sau tham gia Ban Chỉ đạo:

15. Ông Nông Hữu Thái, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

16. Ông Hoàng Văn Tuân, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

17. Ông Nông Bình Cương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

18. Ông Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn;

19. Bà Trần Thị Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

20. Ông Vũ Tiến Trì, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

21. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

22. Bà Hoàng Thị Dịnh, Phó Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh có Quy chế hoạt động riêng.

II. Phân công các ngành làm thường trực từng lĩnh vực cụ thể

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Đặt tại Công an tỉnh và giao cho Văn phòng Công an tỉnh phụ trách chung.

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm thường trực về các lĩnh vực: Phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống tội phạm mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Sở Y tế chịu trách nhiệm thường trực về công tác phòng, chống AIDS.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thường trực về công tác phòng, chống mại dâm và công tác cai nghiện ma tuý.

2. Thành lập Tổ giúp việc gồm Lãnh đạo cấp phòng thuộc các Sở, Ngành sau.

* Công an tỉnh:

1. Ông Trịnh Đình Hậu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh - Tổ trưởng;

2. Ông Trần Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh - Tổ phó;

3. Ông Triệu Quốc Kỳ, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh - Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh - Tổ viên;

5. Ông Phạm Văn Thu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh - Tổ viên;

6. Ông Hoàng Văn Kính, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh - Tổ viên;

7. Ông Hà Văn Tân, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh - Tổ viên;

8. Ông Thạch Văn Lương, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh - Tổ viên;

* Sở Y tế:

9. Ông Bế Ngọc Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế Tổ viên;

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

10. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổ viên;

* Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh:

11. Mời Bà Nguyễn Thị Phương Nga, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia - Tổ viên.

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh quyết định quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Văn phòng Công an tỉnh; Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh và Ban Phong trào - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh có nhiệm vụ:

1. Giúp UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số: 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số: 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Chỉ thị số: 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình hành động phòng, chống mại dâm và công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chương trình nêu tại Mục 1 Điều 3 Kế hoạch này trong từng năm, từng thời kỳ, từng giai đoạn của tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành; tổ chức mình và những nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình nêu tại Mục 1 Điều 3 Kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Trưởng ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Công an tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo).

4. Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ và theo chuyên đề; xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất gửi Ban Chỉ đạo 138/CP; Ban Chỉ đạo 130/CP; Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đúng thời gian quy định.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và số cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu thường trực ở Văn phòng Công an tỉnh được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và văn bản quy định về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người; Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình hành động phòng, chống mại dâm và công tác cai nghiện ma tuý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1204/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số: 875/QĐ-UBND ngày 16/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Kạn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 503/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu503/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2014
Ngày hiệu lực27/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 503/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 503/QĐ-UBND 2014 sát nhập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội toàn dân bảo vệ an ninh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 503/QĐ-UBND 2014 sát nhập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội toàn dân bảo vệ an ninh Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu503/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành27/03/2014
       Ngày hiệu lực27/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 503/QĐ-UBND 2014 sát nhập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội toàn dân bảo vệ an ninh Bắc Kạn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 503/QĐ-UBND 2014 sát nhập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội toàn dân bảo vệ an ninh Bắc Kạn

        • 27/03/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 27/03/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực