Quyết định 875/QĐ-UBND

Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2013 về sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm mua bán người tội phạm Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 503/QĐ-UBND 2014 sát nhập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội toàn dân bảo vệ an ninh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm mua bán người tội phạm Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SÁP NHẬP TIỂU BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI VÀ BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM THÀNH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định: 138/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm;

Căn cứ Quyết định số: 1427/QĐ-TTg ngày 19/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số: 187/QĐ-TTg ngày 18/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số: 981/CAT-PV11 ngày 22/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Mời Ông Nguyễn Duy So, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Phó Trưởng ban;

4. Ông Hoàng Văn Vượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên;

7. Ông Cao Sinh Hanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;

8. Ông Hoàng Đình Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

9. Ông Triệu Việt Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

10. Ông Nông Minh Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

11. Ông Triệu Văn Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên;

12. Ông La Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

13. Ông Trần Quốc Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

14. Ông Nông Văn Niệp, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

15. Ông Lý Văn Sạch, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Ủy viên;

16. Ông Đoàn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

18. Ông Ma Đình Việt, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ủy viên;

19. Bà Đoàn Thị Hạnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên.

* Mời đại diện lãnh đạo của một số ngành tham gia Ban Chỉ đạo:

20. Ông Bàn Văn Thạch, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy viên;

21. Ông Nông Hữu Thái, Phó Chánh án Tòa Án nhân dân tỉnh, Ủy viên;

22. Ông Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên

23. Ông Vũ Tiến Trì, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy viên;

24. Ông Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên;

25. Bà Nguyễn Thị Kim Thông, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên;

26. Ông Nông Bình Cương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh có Quy chế hoạt động riêng.

* Giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh là Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Văn phòng Công an tỉnh gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đình Sơn, Đội trưởng PV11, Công an tỉnh, Thành viên chuyên trách;

3. Ông Trần Minh Tuấn, Cán bộ PV11, Công an tỉnh, Thành viên chuyên trách;

4. Bà Đinh Thị Việt Chiều, Cán bộ PV11, Công an tỉnh, Thành viên chuyên trách;

5. Bà Nguyễn Thị Gia Luyên, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên kiêm nhiệm.

6. Bà Lương Thị Niềm, Phó Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp PC45 - Công an tỉnh, Thành viên kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số: 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số: 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số: 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số: 48-CT/TW; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm trong từng năm, từng thời kỳ, từng giai đoạn của tỉnh. Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, kinh tế, môi trường nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng.

4. Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ và theo chuyên đề; xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất trình Ban Chỉ đạo 138/CP.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và văn bản quy định về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Bãi bỏ các Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, Quyết định thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm mua bán người và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 875/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu875/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 875/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm mua bán người tội phạm Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm mua bán người tội phạm Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu875/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm mua bán người tội phạm Bắc Kạn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 875/QĐ-UBND 2013 sáp nhập Tiểu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm mua bán người tội phạm Bắc Kạn