Quyết định 51/2013/QĐ-UBND

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy định bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo bảo lưu hộ vừa thoát nghèo Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 65/2015/QĐ-UBND chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Bình Dương bảo lưu các hộ mới thoát nghèo và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo bảo lưu hộ vừa thoát nghèo Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ BẢO LƯU ĐỐI VỚI HỘ VỪA THOÁT NGHÈO TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII - Kỳ họp thứ 10 về việc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 188/TTr-SLĐTBXH ngày 25/21/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy định bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015 như sau:

1. Hộ nghèo ở nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 1.000.000 đồng/người/tháng (từ 12.000.000 đồng/người/năm) trở xuống;

2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.100.000 đồng/người/tháng (từ 13.200.000 đồng/người/năm) trở xuống;

3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.001.000 đồng đến 1.300.000 đồng/người/tháng;

4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.101.000 đồng đến 1.430.000 đồng/người/tháng;

5. Thực hiện bảo lưu các chính sách như hộ nghèo trong thời gian 02 năm đối với hộ vừa mới thoát nghèo kể từ khi được công nhận thoát nghèo

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 2/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 và Công văn số 120/UBND-VX ngày 13/01/2012 về việc thực hiện chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo giai đoạn 2011-2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, LĐTB&XH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, TTHĐND, TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Ban xây dựng Đảng tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy; ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các H, Tx, Tp;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực06/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo bảo lưu hộ vừa thoát nghèo Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo bảo lưu hộ vừa thoát nghèo Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành27/12/2013
       Ngày hiệu lực06/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo bảo lưu hộ vừa thoát nghèo Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo bảo lưu hộ vừa thoát nghèo Bình Dương