Quyết định 49/2010/QĐ-UBND

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 51/2013/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo bảo lưu hộ vừa thoát nghèo Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 06/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2010/QĐ-UBND chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 49/2010/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND7 ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII - kỳ họp thứ 18 về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 147/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 10 năm 2010 về chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương áp dụng cho giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015 như sau:

1. Khu vực nông thôn: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 800.000 đồng/người/tháng (từ 9.600.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

2. Khu vực thành thị: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.000.000 đồng/người/tháng (từ 12.000.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009- 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, LĐTB&XH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TTHĐND, TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, N, TH, HCTC;
- Trung tâm công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2010/QĐ-UBND chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2010/QĐ-UBND chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Hoàng Sơn
       Ngày ban hành22/12/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 49/2010/QĐ-UBND chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2010/QĐ-UBND chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương