Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 -2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo Bình Dương 2014 2015 và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 40/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3521/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND-VHXH ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và
ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 -2015 như sau:

1. Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 800.000 đồng/người/tháng (từ 9.600.000 đồng/ người/năm) trở xuống là hộ nghèo;

2. Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.000.000 đồng/người/tháng (từ 12.000.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

Nơi nhận:  
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm công báo tỉnh; Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: ĐĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu40/2010/NQ-HĐND7
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành10/12/2010
       Ngày hiệu lực20/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương