Quyết định 5123/QĐ-BCT

Quyết định 5123/QĐ-BCT năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5123/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5123/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2011 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5123/QĐ-BCT ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

1. Quyết định

1.

22/3/2006

Quyết định số 14/2006/QĐ-BTM ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy định các mẫu ấn chỉ và việc sử dụng, quản lý ấn chỉ của Quản lý thị trường.

Được thay thế bởi Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công thương quy định về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường.

 

2.

16/10/2006

Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Được thay thế bởi Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối.

 

3.

26/12/2006

Quyết định số 47/2006/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN 14 - 06 - 2006”

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 2 năm 2011 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.

 

4.

31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương.

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương.

 

2. Thông tư

1.

19/11/2003

Thông tư số 03/2003/TT-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Hết hiệu lực do Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

 

2.

26/9/2006

Thông tư số 06/2006/TT-BCN ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

 

3.

25/11/2008

Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

 

4.

20/01/2009

Thông tư số 01/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương.

Được thay thế bởi Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương.

 

5.

25/6/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

 

6.

12/02/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010.

Được quy định hết hiệu lực tại văn bản

 

7.

24/02/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về giá điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện.

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.

 

8.

17/5/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương về ban hành danh mục hàng tiêu dùng phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng tiêu dùng để xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

 

9.

20/5/2010

Thông tư số 23/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định việc nhập khẩu muối.

Được quy định hết hiệu lực tại văn bản

 

10.

16/6/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 34/2009/TT-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.

Được quy định hết hiệu lực tại văn bản

 

11.

26/7/2010

Thông tư số 30/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan lần thứ 2 năm 2010.

Được quy định hết hiệu lực tại văn bản

 

3. Thông tư liên tịch

1.

28/02/2007

Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12 tháng 5 năm 2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Công an hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5123/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5123/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2011
Ngày hiệu lực06/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5123/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5123/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5123/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5123/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHồ Thị Kim Thoa
       Ngày ban hành06/10/2011
       Ngày hiệu lực06/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5123/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5123/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 06/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực