Quyết định 515/QĐ-TTg

Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2018 về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 515/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia) trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) và Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo 150), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Cục trưởng Cục Người có công/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Mời đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia

Ban Chỉ đạo quốc gia là tổ chức giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ.

2. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

4. Mở rộng hợp tác quốc tế trong triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5. Thành lập các Đoàn của Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng hoặc làm trái.

6. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

7. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia

1. Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo Quy chế hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia.

3. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5. Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia có Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia đặt tại Bộ Quốc phòng.

6. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của bộ, cơ quan mình.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Quốc phòng.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được Quyết định, các cơ quan, đơn vị có thành phần tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia gửi danh sách nhân sự về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 515/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu515/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo22/05/2018
Số công báoTừ số 609 đến số 610
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 515/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 515/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 515/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu515/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành10/05/2018
       Ngày hiệu lực10/05/2018
       Ngày công báo22/05/2018
       Số công báoTừ số 609 đến số 610
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 515/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 515/QĐ-TTg 2018 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

           • 10/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/05/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực