Quyết định 52/2007/QĐ-UBND

Quyết định 52/2007/QĐ-UBND quy định việc cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 52/2007/QĐ-UBND cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thẩm quyền quản lý UBND tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quản lý sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2007/QĐ-UBND cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thẩm quyền quản lý UBND tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 52/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 16 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC CHO PHÉP DOANH NHÂN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;
Căn cứ Thông tư 45/2006/QĐ-TTg">10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 1464/SKHĐT-HTĐT ngày 26/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC), như sau:

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xác nhận cấp thẻ ABTC

Giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, căn cứ Điều 6 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp nhận tham mưu cho UBND tỉnh xem xét đề nghị sử dụng thẻ ABTC, cụ thể như sau:

a) Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, xem xét trình UBND tỉnh các trường hợp đề nghị cấp thẻ ABTC của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, xem xét trình UBND tỉnh các trường hợp đề nghị cấp thẻ ABTC của doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã, đăng ký hoạt động trong các khu công nghiệp tập trung do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai quản lý, trừ các trường hợp doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, xem xét trình UBND tỉnh các trường hợp đề nghị cấp thẻ ABTC của doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã thuộc các địa bàn còn lại, trừ các trường hợp doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương.

d) Việc xác nhận cấp thẻ ABTC cho doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ xác nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 thàng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ xác nhận cấp thẻ ABTC

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC nộp tại các đơn vị tiếp nhận nêu tại mục 1 Điều 1 Quyết định này gồm:

a) Đối với công chức, viên chức:

- Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp công chức viên chức (các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa).

- Các giấy tờ liên quan thể hiện nhiệm vụ đi nước ngoài của công chức, viên chức phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 6, Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với các doanh nhân:

- Văn bản đề nghị sử dụng thẻ ABTC (theo mẫu). Doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về những nội dung đề nghị cấp thẻ.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (bản mới nhất).

- Bản sao các hợp đồng, văn bản thỏa thuận, hoặc các hồ sơ chứng minh quan hệ kinh tế với các nước thành viên APEC (nếu có).

3. Quy trình giải quyết hồ sơ xác nhận cấp thẻ ABTC

a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ cấp thẻ ABTC hợp lệ, các cơ quan nêu tại mục 1 Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm kiểm tra các nội dung liên quan và tham mưu bằng văn bản gửi UBND tỉnh xem xét quyết định.

b) Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của các cơ quan nêu tại mục 1 Điều 1 Quyết định này, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép sử dụng thẻ hoặc trả lời, nêu rõ lý do không chấp thuận cho phép sử dụng thẻ ABTC trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2007
Ngày hiệu lực 26/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2007/QĐ-UBND cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thẩm quyền quản lý UBND tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 52/2007/QĐ-UBND cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thẩm quyền quản lý UBND tỉnh Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Võ Văn Một
Ngày ban hành 16/08/2007
Ngày hiệu lực 26/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 52/2007/QĐ-UBND cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thẩm quyền quản lý UBND tỉnh Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2007/QĐ-UBND cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thẩm quyền quản lý UBND tỉnh Đồng Nai