Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hết hiệu lực

Nội dung toàn văn Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Trên cơ sở Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 136/STP-KTVB ngày 27/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 74 văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay đã hết hiệu lực thi hành.

(Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên loại và số ký hiệu văn bản

Ngày tháng

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị quyết số 67/2004/NQ-HĐND

14/01/2004

Thông qua Đề án Vận động đóng góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em Đồng Nai giai đoạn 2004 -2010

Theo thời gian

2

Nghị quyết số 127/2008/NQ-HĐND

05/12/2008

Về chế độ thu hút và trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế giai đoạn 2009 - 2011

Theo thời gian

3

Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND

19/12/2008

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2009

Theo thời gian

4

Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2009

Theo thời gian

5

Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2009, điều chỉnh mức chi quản lý hành chính đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xây dựng dự toán thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách

Theo thời gian

6

Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về xây dựng trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

Được thay thế một phần bởi Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND

7

Nghị quyết số 169/2010/NQ-HĐND

02/7/2010

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010

Theo thời gian

8

Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND

15/12/2010

Về điều chỉnh bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010, xây dựng dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn, ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai 2011

Theo thời gian

9

Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND

15/12/2010

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2009

Theo thời gian

10

Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND

02/7/2010

Về việc điều chỉnh bổ sung một số quy định về phí xây dựng

Theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng CP về việc miễn phí xây dựng

11

Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND

15/7/2011

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2010

Theo thời gian

12

Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về điều chỉnh; bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011

Theo thời gian

13

Quyết định số 79/2010/QĐ-BND

24/12/2010

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011

Được thay thế bởi Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

14

Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

15

Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND

08/11/2010

Ban hành Quy định về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

16

Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND

07/10/2010

Về việc quy định thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011

17

Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND

21/5/2010

Ban hành Quy định về việc trợ giá cho các tuyến xe buýt từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011

18

Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

19

Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND

09/10/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

20

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND

30/7/2009

Quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011

21

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND

10/6/2009

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

22

Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND

09/6/2009

Về việc bổ sung quy định mức thu một phần viện phí tại Mục C2.7 của Bảng khung giá kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011

23

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

21/4/2009

Ban hành Đề án Phát triển năng suất chất lượng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

24

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND

24/3/2009

Ban hành Quy định về công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

25

Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND

30/12/2008

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

26

Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND

12/12/2008

Ban hành Quy định mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên được khai thác làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

27

Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND

05/12/2008

Ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do không còn phù hợp với Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011

28

Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND

03/10/2008

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

29

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND

18/8/2008

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

30

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

22/7/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do không còn phù hợp với Luật Thanh tra năm 2010

31

Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND

11/6/2008

Ban hành Định mức đơn giá, chi phí ca xe vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe đưa rước công nhân và học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

32

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

14/4/2008

Ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

33

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Ban hành Quy định về các khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

34

Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND

26/11/2007

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

Được thay thế bởi Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

35

Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND

10/9/2007

Ban hành Quy định về rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

36

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà được quy định tại Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007

Hết hiệu lực một phần quy định theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011

37

Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND

16/8/2007

Ban hành Quy định cho phép doanh nhân, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Được thay thế bởi Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009

38

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND

12/7/2007

Ban hành Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

39

Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND

06/6/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2011

40

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND

26/3/2007

Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010

41

Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND

28/02/2007

Ban hành Chương trình hành động phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và phòng, chống ma túy giai đoạn 2007 - 2010

Theo thời gian

42

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND

10/01/2007

Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

43

Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ

44

Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND

14/8/2006

Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi để duy trì và phát triển các trang thông tin điện tử của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011

45

Quyết định số 7423/QĐ-UBND

21/7/2006

Về việc ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

46

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND

28/6/2006

Về việc phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

47

Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND

09/6/2006

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 11/5/2011

48

Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND

08/6/2006

Ban hành Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010

49

Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

Ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị thay thế bởi Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

50

Quyết định số 7423/QĐ-UBND

21/7/2006

Ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

51

Quyết định số 5100/QĐ-UBND

24/5/2006

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010

52

Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND

22/5/2006

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011

53

Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND

15/5/2006

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Đề án thuộc “Chương trình hành động, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em” giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh

Theo thời gian

54

Quyết định số 6026/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

55

Quyết định số 4533/2005/QĐ-UBND

01/12/2005

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các Tổ chức phi Chính phủ

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

56

Quyết định số 3623/2005/QĐ-UBND

19/10/2005

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp

Được thay thế bởi Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

57

Quyết định số 2278/2005/QĐ-UBND

27/6/2005

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

58

Quyết định số 2181/2005/QĐ-UBND

15/6/2005

Về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống ma túy từ năm 2005-2010

Được thay thế bởi Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

59

Quyết định số 2160/2005/QĐ-UBT

07/6/2005

Về việc ban hành Quy định tạm thời thu phí dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

60

Quyết định số 246/2005/QĐ.UBT

24/01/2005

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011

61

Quyết định số 2769/QĐ-UBND

01/9/2003

Ban hành các khoản phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo)

Hết hiệu lực một phần do được thay thế bởi Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009

62

Quyết định số 2769/QĐ.UBT

01/9/2003

Về việc ban hành các khoản phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

63

Quyết định số 3168/2000/QĐ-UBT

16/11/2000

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010

64

Quyết định số 203/QĐ-CT.UBND

21/01/2000

Ban hành Bảng giá dịch thuật tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài và ngược lại của Phòng Công chứng Nhà nước số 1 Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

65

Quyết định số 2454/1998/QĐ.CT.UBT

07/7/1998

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

66

Quyết định số 2007/QĐ-UBND

26/8/1994

Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009

67

Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND

22/10/2008

Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Đồng Nai trong năm 2008 - 2009

Theo thời gian

68

Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND

04/02/2008

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2007 - 2008

Theo thời gian

69

Chỉ thị số 36/2007/CT-UBND

21/9/2007

Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2007 - 2008

Theo thời gian

70

Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND

23/5/2007

Về việc công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2007

Theo thời gian

71

Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND

10/01/2007

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006 - 2007

Theo thời gian

72

Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND

13/9/2006

Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2006 - 2007

Theo thời gian

73

Chỉ thị số 16/2006/CT.UBND

21/4/2006

Về việc công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2006

Theo thời gian

74

Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND

16/8/2005

Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2005 - 2006

Theo thời gian

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu665/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2012
Ngày hiệu lực08/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 665/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu665/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Thành Trí
       Ngày ban hành08/03/2012
       Ngày hiệu lực08/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai

           • 08/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực