Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh, chi ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2011/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011;

Trên cơ sở Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4509/TTr-UBND ngày 06/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước; bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2011 theo Tờ trình số 4509/TTr-UBND ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách Nhà nước từ 20.080.000 triệu đồng lên 22.598.810 triệu đồng.

Trong đó:

- Điều chỉnh tăng thu trong cân đối từ 19.580.000 triệu đồng lên 21.643.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng thu các khoản quản lý qua ngân sách từ 500.000 triệu đồng lên 955.810 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số I đính kèm).

2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương từ 7.240.382 triệu đồng lên 9.256.002 triệu đồng.

Trong đó:

- Điều chỉnh tăng thu trong cân đối NSĐP từ 6.740.382 triệu đồng lên 8.257.477 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng thu các khoản quản lý qua ngân sách từ 500.000 triệu đồng lên 998.525 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số I đính kèm).

3. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương từ 7.240.382 triệu đồng lên 8.839.933 triệu đồng.

Trong đó:

- Điều chỉnh tăng các khoản chi trong cân đối từ 6.740.382 triệu đồng lên 7.841.408 triệu đồng, gồm:

+ Tăng chi đầu tư phát triển 2.282.000 triệu đồng lên 2.792.203 triệu đồng.

+ Tăng chi thường xuyên từ 4.205.662 triệu đồng lên 4.796.485 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng các khoản chi quản lý qua ngân sách từ 500.000 triệu đồng lên 998.525 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số II đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2011
Ngày hiệu lực25/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành15/07/2011
        Ngày hiệu lực25/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước 2011

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước 2011