Chỉ thị 03/2008/CT-UBND

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2007 - 2008 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Chỉ thị 03/2008/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2007 2008 Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 433/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 23/02/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/2008/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2007 2008 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2007 - 2008

Mùa khô năm 2006 - 2007, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các địa phương, đơn vị chủ rừng trong việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy rừng tỉnh và Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng các cấp của các địa phương, các đơn vị chủ rừng, hoạt động tích cực trong suốt các tháng mùa khô, cùng với sự tích cực phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân, nên mùa khô vừa qua trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra vụ cháy nào.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong mùa khô 2006 -2007 và sẵn sàng ứng phó với tình hình thời tiết có khả năng diễn biến phức tạp trong mùa khô 2007 - 2008; tiếp tục thực hiện Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Văn bản số 3148/BNN-KL ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006 - 2007; UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Giao Thường trực Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai (thành lập theo Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh) phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ huy phụ trách địa bàn, để kiểm tra chỉ đạo và điều hành công tác PCCCR. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND các huyện), Giám đốc các Ban Quản lý rừng phòng hộ, Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu và các chủ rừng khác củng cố Ban Chỉ huy theo từng cấp để triển khai công tác PCCCR.

2. Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt là BCH các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR tỉnh) chủ trì, cùng các thành viên trong Ban Chỉ huy thường xuyên tổ chức, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương và chủ rừng về công tác triển khai thực hiện phương án PCCCR. Xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở từng địa phương, chủ động chuẩn bị phương tiện, thiết bị và lực lượng sẵn sàng để chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm "Bốn tại chỗ", gồm: "Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ".

Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) rà soát quy chế, kế hoạch phối hợp chặt chẽ, tổ chức thường trực tại hiện trường ở những khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đối tượng không có phận sự vào rừng.

3. Giao Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng Thường trực BCH các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR tỉnh) thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện công tác PCCCR của các đơn vị chủ rừng, các đơn vị lâm nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hàng tháng có báo cáo tình hình cháy rừng về BCH các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR tỉnh, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, BCH các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR tỉnh có các giải pháp triển khai kịp thời, hiệu quả phương án PCCCR của các địa phương trong tỉnh, đề xuất xử lý nghiêm các chủ rừng, tổ chức và cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác PCCCR.

Tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng PCCCR cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Tổ chức dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn: Hợp đồng với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cung cấp số liệu khí tượng để kịp thời xác định cấp dự báo cháy rừng hàng ngày gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai thông báo, cảnh báo cho nhân dân, các chủ rừng, các địa phương trong tỉnh chủ động các biện pháp PCCCR phù hợp.

4. Giám đốc Sở Tài chính kịp thời giải quyết, đảm bảo kinh phí PCCCR theo kế hoạch cho các địa phương, các đơn vị chủ rừng của tỉnh và kiểm tra, thực hiện việc quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai tăng thời lượng đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm và chính quyền các cấp chủ động phối hợp thực hiện công tác PCCCR đạt hiệu quả cao nhất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng và hướng dẫn các biện pháp PCCCR.

6. Để chủ động trong công tác PCCCR và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra, yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, kể cả các đơn vị lâm nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số biện pháp sau:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời về nguy cơ cháy rừng, phát dọn băng cản lửa, xử lý hết vật liệu cháy, bố trí lực lượng tuần tra canh gác 24giờ/ngày để kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy rừng.

- Thực hiện đúng phương châm "Bốn tại chỗ"; khi có cháy xảy ra phải tổ chức chữa cháy kịp thời và có hiệu quả; sau mỗi vụ cháy phải điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy, xác định trách nhiệm cá nhân vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCCCR, đặc biệt chú trọng khu vực dân cư sống ven rừng; tăng cường kiểm tra quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, phát đốt rừng làm rẫy. Đối với những diện tích rừng xen kẽ với diện tích đất canh tác nông nghiệp, phải cử người trực và hướng dẫn người dân đốt dọn thực bì để canh tác nông nghiệp theo đúng quy định, không đốt lửa để cháy lan vào rừng và hạn chế tối đa việc đốt lửa trong các tháng cao điểm mùa khô.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện như: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Kiểm lâm, Văn hóa Thông tin... phối hợp với các lực lượng dân phòng, Ban PCCCR xã, ấp và lực lượng PCCCR của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tổ chức diễn tập chữa cháy rừng và tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Băng rôn, áp phích, khẩu hiệu và tuyên truyền lưu động bằng xe có loa phóng thanh...

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các thành viên BCH các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Giám đốc các đơn vị chủ rừng thuộc tỉnh và các đơn vị lâm nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/02/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/2008/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2007 2008 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/2008/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2007 2008 Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýAo Văn Thinh
        Ngày ban hành04/02/2008
        Ngày hiệu lực14/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/02/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 03/2008/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2007 2008 Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/2008/CT-UBND phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2007 2008 Đồng Nai