Quyết định 1101/QĐ-UBND

Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2011 về công bố danh mục văn bản pháp luật đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1101/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật đã hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 246/STP-KTVB ngày 25/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 51 văn bản pháp luật do Ủy ban nhân tỉnh ban hành đến nay đã hết hiệu lực thi hành. (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên loại và số ký hiệu văn bản

Ngày tháng

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định số 1669/2003/QĐ.CT-UBT

05/6/2003

Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh có vốn đầu tư trong nước, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể

Hết hiệu lực do căn cứ vào các văn bản Trung ương đã hết hiệu lực

2

Quyết định số 1221/2004/QĐ-UBND

20/4/2004

Về việc thành lập Ban Chỉ huy thống nhất phòng, chống gây rối bạo loạn, khủng bố tỉnh

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 17/7/2008

3

Quyết định số 4588/2004/QĐ-UBND

24/9/2004

Ban hành các định mức, đơn giá ca xe, chi phí ca xe đối với hoạt động vận tải hành khách

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 15/10/2007

4

Quyết định số 740/2005/QĐ-UBND

02/3/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006

5

Quyết định số 788/2005/QĐ-UBND

14/02/2005

Ban hành Quy định tổ chức quản lý vận tải chuyển hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007

6

Quyết định số 2294/QĐ-UBND

28/6/2005

Ban hành Quy định tạm thời phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

7

Quyết định số 2332/2005/QĐ-UBND

29/6/2005

Về việc ban hành Bản Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên khai thác đá Đồng Nai

Hết hiệu lực Công ty này đã sáp nhập vào Công ty TNHH 01 thành viên Xây dựng Vật liệu xây dựng Biên Hòa

8

Quyết định số 2942/2005/QĐ-UBND

17/8/2005

Điều chỉnh đơn giá, chi phí ca xe vận chuyển hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 15/10/2007

9

Quyết định số 2889/2005/QĐ-UBND

09/8/2005

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại và Du lịch

Hết hiệu lực được thay thế bởi Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

10

Quyết định số 2548/2005/QĐ-UBND

11/10/2005

Về việc giao biên chế hành chính sự nghiệp năm 2006

Hết hiệu lực do đã thực hiện xong việc giao biên chế năm 2006

11

Quyết địnhsố 3962/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Về việc triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”

Hết hiệu lực theo thời gian

12

Quyết định số 5632/2005/QĐ-UBND

22/12/2005

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thông tin tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

13

Quyết định số 5744/2005/QĐ-UBND

26/12/2005

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Nai

Ủy ban này hiện nay đã giải thể

14

Quyết định số 6026/2005/QĐ-UBND

29/12/2005

Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai

Hết hiệu lực được thay thế bởi Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

15

Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND

22/01/2006

Ban hành tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007; giai đoạn 2007 - 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

16

Chỉ thị số 05/2006/CT.UBND

27/01/2006

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 75/2005/CT-BNN ngày 15/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Hết hiệu lực theo thời gian

17

Chỉ thị số16/2006/CT.UBD

21/4/2006

Về việc công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2006

Hết hiệu lực theo thời gian

18

Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND

15/5/2006

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Đồng Nai

Nhập vào Ban Chỉ đạo Phòng, chống AID, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh

19

Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

Ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

20

Quyết định số 80/QĐ-UBND

06/01/2006

Về việc thu hồi đất xây dựng trụ sở dịch vụ công tại phường Trung Dũng,thành phố Biên Hòa

Hết hiệu lực do không còn đối tượng điều chỉnh

21

Quyết định số 2343/2005/QĐ-UBND

29/6/2006

Về việc ban hành bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai

Hết hiệu lực được thay thế bởi Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 29/6/2010.

22

Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND

19/10/2006

Về việc thành lập và ban hành tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

23

Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

Ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2007; giai đoạn 2007-2010

Hết hiệu lực theo thời gian

24

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND

16/01/2007

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý và bảo vệ môi trường tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010

25

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND

19/3/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010

Hết thời gian theo thời gian

26

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND

26/3/2007

Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010

27

Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND

16/4/2007

Ban hành Chương trình khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

28

Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND

16/4/2007

Về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

29

Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND

05/9/2007

Về việc phân cấp ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 3/12/2010

30

Chỉ thị số 23/2007/CT.UBND

23/5/2007

Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2007

Hết hiệu lực theo thời gian

31

Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND

07/5/2007

Về việc quy định một số tuyến đường giao thông bắt buộc đội mũ bảo hiểm

Hết hiệu lực theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007

32

Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND

10/01/2007

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2006 - 2007

Hết hiệu lực theo thời gian

33

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND

10/01/2007

Về việc quy định tạm thời về tổ chức quản lý Cụm công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

34

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

10/01/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, chính sách và tiêu chuẩn tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

35

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

10/01/2007

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, bồi thường di dời và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

36

Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND

15/10/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2942/2005/QĐ-UBND ngày 17/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá, chi phí ca xe vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 11/6/2008

37

Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND

12/7/2007

Ban hành Chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

Hết hiệu lực theo thời gian

38

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

28/01/2008

Về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

39

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

40

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

25/02/2008

Ban hành Quy định về một số khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

41

Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND

04/02/2008

Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2007 - 2008

Hết hiệu lực theo thời gian

42

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

14/4/2008

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do được thay thế bởi Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

43

Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

24/9/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

44

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND

24/9/2008

Về việc quy định diện tích và mức hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn ao liền kề trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

45

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

24/3/2009

Về việc sửa đổi Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

46

Nghị quyết số 142/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Về chuyển đổi trường bán công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sang trường công lập

Hết hiệu lực do đã thực hiện xong việc chuyển đổi năm 2010

47

Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND

18/9/2009

Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 11/8/2010

48

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND

10/6/2009

Ban hành về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

49

Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

50

Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND

23/12/2009

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

51

Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND

19/7/2010

Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1101/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1101/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2011
Ngày hiệu lực04/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1101/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1101/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật đã hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1101/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật đã hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1101/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýVõ Văn Một
       Ngày ban hành04/05/2011
       Ngày hiệu lực04/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1101/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật đã hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1101/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật đã hết hiệu lực

           • 04/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực