Quyết định 433/QĐ-UBND

Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2009 công bố Danh mục văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực do Tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 433/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 70/STP-XDKTVB ngày 10 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 28 văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay đã hết hiệu lực thi hành.

(Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

 

DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên loại và số ký hiệu văn bản

Ngày tháng

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định số
887/QĐ.UBT

25/5/1993

Về việc quy định các điểm cấm quay phim, chụp hình, đi lại của người nước ngoài trên lãnh thổ tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008

2

Quyết định số
1302/1998/QĐ.UBT

16/4/1998

Về việc ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

3

Quyết định số
908/QĐ.UBT

16/3/1999

Về việc ban hành tiêu chí đánh giá phân loại chính quyền cơ sở hàng năm trong tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008

4

Quyết định số
2228/QĐ.CT.UBT

19/6/1999

Ban hành Quy định mức giá tối thiểu một số loại tài nguyên khai thác

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008

5

Quyết định số
1707/QĐ.CT.UBT

27/5/2002

Ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức hoạt động của Chi cục Quản lý Thị trường Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

6

Quyết định số
1447/QĐ.CT.UBT

05/5/2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Hết hiệu lực
do nội dung không còn phù hợp với Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008

7

Quyết định số
 2437/2004/QĐ.UBT

21/6/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Sở Nội vụ

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

8

Quyết định số 6894/QĐ.CT.UBT

30/12/2004

V/v ban hành Quy định một số mức chi tiêu phục vụ Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

9

Quyết định số
923/2005/QĐ.CT.UBT

03/3/2005

Về việc phê duyệt đề án phát triển và quản lý dịch vụ cho thuê nhà trọ giai đoạn 2004 - 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 02/01/2009

10

Quyết định số
2278/2005/QĐ-UBND

27/6/2005

V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Hết hiệu lực
do được thay thế bởi Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

11

Quyết định số
3061/2005/QĐ-UBND

30/8/2005

Quy định bổ sung về bồi thường đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

12

Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND

06/3/2006

V/v sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 3061/2005/QĐ-UBND ngày 30/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

13

Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND

26/5/2006

V/v ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do không phù hợp
với văn bản của
Trung ương

14

Quyết định số
03/2007/QĐ-UBND

02/01/2007

V/v ban hành đơn giá đo đạc lập lưới địa chính cấp I, II và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

15

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND

02/01/2007

V/v ban hành đơn giá đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008

16

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

10/01/2007

V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

17

Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND

17/4/2007

V/v ban hành quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, Thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008

18

Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND

28/8/2007

V/v ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, đăng ký thuế và cấp con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

19

Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

V/v ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

20

Quyết định số
23/2008/QĐ-UBND

24/3/2008

Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất bằng tiền thay thóc năm 2008

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

21

Quyết định số
51/2008/QĐ-UBND

05/9/2008

Về việc sửa đổi một số quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

22

Quyết định số
2987/QĐ-UBND

11/9/2008

Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hết hiệu lực
do bị thay thế bởi Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

23

Quyết định số
64/2008/QĐ-UBND

13/10/2008

Ban hành Quy định về chế độ chính sách, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc và kinh phí bảo đảm cho hoạt động của bảo vệ dân phố

Hết hiệu lực
do bị hủy bỏ bởi
 Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

24

Chỉ thị số
12/2007/CT-UBND

23/02/2007

Về công tác quản lý lao động nhập cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực
do không phù hợp
với Luật Cư trú

25

Chỉ thị số
36/2007/CT-UBND

21/9/2007

Về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2007 - 2008

Hết hiệu lực
theo thời gian

26

Chỉ thị số
03/2008/CT-UBND

04/02/2008

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2007 - 2008

Hết hiệu lực
theo thời gian

27

Chỉ thị số
08/2008/CT-UBND

08/4/2008

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh cúm A (H5N1) ở người của tỉnh Đồng Nai năm 2008

Hết hiệu lực
theo thời gian

28

Chỉ thị số
09/2008/CT-UBND

08/4/2008

Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh năm 2008

Hết hiệu lực
theo thời gian

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 433/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu433/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2009
Ngày hiệu lực23/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 433/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 433/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 433/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu433/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýHuỳnh Thị Nga
       Ngày ban hành23/02/2009
       Ngày hiệu lực23/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 433/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 433/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

           • 23/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực