Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet của đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển đã được thay thế bởi Quyết định 40/2011/QĐ-UBND Quy định chi, mức chi để duy trì và phát triển và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 63/2006/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ MỨC CHI ĐỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 29/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 và Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 614/STC-HCSN ngày 14/4/2006 và ý kiến của Sở Tư pháp tại công văn số 46/BC-STP ngày 08/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời một số mức chi để duy trì và phát triển các trang thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 5136/QĐ-CT-UBT ngày 15/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Kim Nguyên

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

MỘT SỐ MỨC CHI ĐỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích nhằm xây dựng cơ sở pháp lý về kinh phí cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, phục vụ công tác lập kế hoạch, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí cho việc duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet (Website) của đơn vị mình sau khi được UBND tỉnh cho phép thực hiện và được Cục Báo chí thuộc Bộ Văn hóa Thông tin cấp Giấy phép.

- Nội dung công việc duy trì và phát triển trang thông tin điện tử bao gồm: duy trì tên miền, hosting, sửa chữa nâng cấp, thu thập thông tin, xử lý thông tin, biên tập, số hóa thông tin, cập nhật thông tin, quản trị trang thông tin điện tử.

Điều 2. Tất cả các công việc cho việc duy trì và phát triển các trang thông tin điện tử trên Internet và các kinh phí cần thiết do Ban Quản lý và Biên tập trang thông tin điện tử trên Internet hay thủ trưởng của đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm theo thực tế.

- Kinh phí duy trì và phát triển trang thông tin điện tử từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị hàng năm được Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương II

PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều 3. Quy định này được áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trang thông tin điện tử đã được UBND tỉnh cho phép xây dựng và được Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp Giấy phép.

Điều 4. Các định mức chi nêu tại Chương III Quy định này chỉ áp dụng cho việc duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet.

Khi có nhu cầu cải tiến, nâng cấp chất lượng về hình thức và nội dung, hoặc thay đổi cấu trúc và công nghệ của Website thì Ban Quản lý và Biên tập trang thông tin điện tử hay Thủ truởng các đơn vị có trách nhiệm lập phương án trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và tiến hành thực hiện đúng trình tự quy định.

Chương III

QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trang thông tin điện tử trên Internet (website) của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai trình bày các thông tin đã được số hóa dưới dạng chữ, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động và âm thanh. Nội dung thông tin cập nhật, cung cấp cho độc giả nhằm giới thiệu, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực quản lý, hoạt động trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị đã được quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung thông tin đăng tải, cập nhật trên website của các đơn vị được UBND tỉnh quy định cụ thể riêng.

Điều 6. Các loại chi phí phục vụ cho duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet gồm:

- Phí đăng ký duy trì tên miền: Thực hiện theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Phí thuê chỗ hosting trang thông tin điện tử trên Internet.

- Tiền nhuận bút cho tác giả về các bài viết, dịch thuật, ảnh chụp, phim, âm thanh.

- Chi phí biên tập thông tin.

- Chi phí xử lý kỹ thuật số hóa bằng các phần mềm chuyên dụng.

- Chi phí cập nhật thông tin.

- Chi phí kiểm duyệt thông tin.

- Chi phí quản trị trang thông tin điện tử: Phòng chống virus, hacker và các chương trình gián điệp để các trang thông tin điện tử trên Internet hoạt động ổn định.

- Chi phí quản lý khác.

Điều 7. Mức chi cho việc thu thập thông tin được tính cụ thể như sau:

1. Mức nhuận bút cho Ban Quản lý và Biên tập trang thông tin điện tử; nhuận bút các bài viết và hình ảnh được tạm thời áp dụng theo khung nhuận bút ban hành kèm theo Quyết định số 3421/QĐ.CT.UBT ngày 26 tháng 9 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Mức giá dịch thuật cho các loại ngôn ngữ, như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa được tạm thời áp dụng theo danh sách ban hành bảng giá dịch thuật tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài và ngược lại của Phòng Công chứng Nhà nước số 1 Đồng Nai kèm theo Quyết định số 203/QĐ.CT-UBT ngày 21/01/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay tiếng Hàn Quốc cũng khá phổ biến, tạm thời áp dụng theo giá dịch thuật tiếng Nhật trong bảng giá trên.

Nhuận bút cho thông tin dạng chữ được hình thành từ nghe, nhìn được tạm thời áp dụng theo bảng giá dịch thuật trên với hệ số là 1,5 tương ứng với từng ngôn ngữ.

3. Mức chi cho việc xây dựng các thể loại phim; thu phim; phát thanh... được tạm thời áp dụng theo Bảng đơn giá nhuận bút vượt định mức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ.CT.UBT ngày 18 tháng 6 năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 8. Mức chi cập nhật cho các loại thông tin, bao gồm : thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp thông tin, biên tập thông tin, hiệu đính thông tin, kiểm duyệt thông tin, số hóa thông tin, cập nhật thông tin lên trang Web và trình bày mỹ thuật cụ thể như sau:

1. Đối với công việc nhập dữ liệu thông tin được áp dụng theo Thông tư số 111/1998/TT-BTC ngày 03/08/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin.

2. Mức chi cập nhật các lọai phim: Giá cập nhật thông tin dạng phim được tính theo thời lượng, đơn giá cập nhật :

- Phim dưới 5 phút: 10.000đ/phim.

- Từ phút thứ 6 trở lên mỗi phút là 1.000đ/phút.

3. Mức chi cập nhật các thông tin âm thanh : Mức cập nhật thông tin dạng âm thanh được tính theo thời lượng. Đơn giá cập nhật là: 1.000đ/phút.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Thay đổi, sửa chữa, bổ sung quy định.

Trong quá trình thực hiện quy định này, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thay đổi, sửa chữa, bổ sung quy định khi cần thiết.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 63/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 63/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu63/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐặng Thị Kim Nguyên
       Ngày ban hành14/08/2006
       Ngày hiệu lực24/08/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 63/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2006/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức chi để duy trì và phát triển