Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND về chế độ thu hút và trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND chế độ thu hút trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND chế độ thu hút trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 127/2008/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ THU HÚT VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2009 - 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Xét Tờ trình số 9834/TTr-UBND ngày 21/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút, chế độ trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án về chế độ thu hút, chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011 kèm theo Tờ trình số 9834/TTr-UBND ngày 21/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (có Tờ trình và Đề án của UBND tỉnh kèm theo) như sau:

1. Chính sách thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao về công tác tại Đồng Nai:

a) Đối tượng:

- Tuyến xã: Bác sĩ đa khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, cử nhân y tế về công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Tuyến huyện: Bác sĩ, dược sỹ, cử nhân y tế trở lên về công tác tại tất cả các cơ sở y tế khám, điều trị công lập, kể cả các Bệnh viện đa khoa khu vực.

- Tuyến tỉnh:

+ Bác sĩ, dược sỹ, cử nhân y tế về công tác tại bệnh viện chuyên khoa: Lao và Bệnh phổi, Da Liễu, Nhi, Y học Cổ truyền; các trung tâm: Y tế dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS, Giám định y khoa, Pháp y.

+ Bác sĩ, dược sĩ có trình độ sau đại học trở lên, các chuyên gia về công tác tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất.

+ Bác sĩ về công tác tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

b) Chế độ thu hút:

- Mức trợ cấp thu hút: Các đối tượng quy định tại Tiết a, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này khi được tuyển dụng sẽ được hưởng chế độ thu hút một lần. Mức trợ cấp thu hút căn cứ theo trình độ như sau:

+ Cử nhân y: 8.000.000 đồng.

+ Bác sĩ, dược sĩ: 10.000.000 đồng.

+ Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp I: 15.000.000 đồng.

+ Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II: 20.000.000 đồng.

+ Thạc sĩ y - dược: 30.000.000 đồng.

+ Tiến sĩ y - dược: 40.000.000 đồng.

- Các quyền lợi đi kèm:

+ Được hưởng trợ cấp thuê nhà bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế nơi được phân công, bố trí làm việc.

+ Đối tượng là nữ được trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.

+ Hàng tháng được hưởng thêm chế độ trợ cấp nếu đơn vị thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định và điều kiện tại khoản 2 điều này.

+ Được tiếp tục đào tạo theo yêu cầu công tác của đơn vị tiếp nhận và hưởng các chế độ trợ cấp đào tạo theo qui định.

c) Điều kiện:

- Độ tuổi: Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút phải còn trong độ tuổi quy định để đảm bảo thời gian phục vụ tối thiểu tại ngành y tế tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian phục vụ: Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút về các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải cam kết phục vụ công tác trong ngành với thời gian tối thiểu là 05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ).

- Các đối tượng hưởng trợ cấp thu hút khi được tuyển dụng không đang trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào.

d) Chế độ bồi thường: Trong trường hợp cán bộ, viên chức không thực hiện đúng cam kết, tự ý bỏ việc, nghỉ việc, xin chuyển công tác ra khỏi hệ thống y tế công lập của ngành y tế Đồng Nai, phải bồi thường toàn bộ số tiền trợ cấp thu hút đã được lĩnh.

e) Thời gian thực hiện chính sách thu hút là 03 năm (2009-2011). Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp thuê nhà và trợ cấp cho nữ là 03 năm, kể từ khi đối tượng thu hút được tuyển dụng chính thức.

2. Chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức của một số đơn vị của ngành y tế Đồng Nai:

a) Đối tượng áp dụng:

- Tuyến xã:

+ Cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn;

+ Nhân viên y tế thôn ấp, khu phố.

- Tuyến huyện: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị:

+ Bệnh viện đa khoa các huyện (06 huyện): Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Nhơn Trạch, Xuân Lộc.

+ Trung tâm y tế dự phòng các huyện và thành phố (09 huyện, thành phố): Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Nhơn Trạch.

- Tuyến tỉnh: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại:

+ Các bệnh viện: Đa khoa khu vực Định Quán, Da Liễu, Lao và Bệnh phổi.

+ Các trung tâm: Y tế Dự phòng tỉnh, Phòng chống Sốt Rét, Pháp Y, Giám định Y khoa, Phòng chống HIV/AIDS.

+ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai.

+ Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh Đồng Nai.

b) Điều kiện hưởng trợ cấp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp lệnh cán bộ công chức và qui chế của đơn vị, không có đơn phản ánh về y đức, không bị kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào.

c) Mức trợ cấp:

- Tuyến xã:

+ Đối với xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa: Cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên hiện đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút làm việc tại các trạm y tế xã, ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu.

+ Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: Cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở lên hiện đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút, làm việc tại các trạm y tế xã ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

+ Đối với nhân viên y tế thôn ấp, khu phố (là nhân viên y tế thôn, bản theo Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15/11/ 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế), ngoài số tiền hiện hưởng là 80.000 đồng theo quy định của Chính phủ, được trợ cấp hàng tháng thêm 70.000 đồng/nhân viên.

- Tuyến huyện: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị:

+ Bệnh viện đa khoa các huyện (06 huyện): Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Nhơn Trạch, Xuân Lộc.

+ Trung tâm Y tế Dự phòng các huyện và thành phố (09): Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Nhơn Trạch.

Ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách qui định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức luơng tối thiểu/người.

- Tuyến tỉnh: Cán bộ y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị:

+ Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

+ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống Sốt Rét, Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

+ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai;

+ Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh Đồng Nai.

Ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc, theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách qui định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu/người.

d) Thời gian thực hiện chế độ trợ cấp là 03 năm (2009-2011). Đối với các đối tượng thu hút về công tác tại các đơn vị được hưởng chế độ trợ cấp này, thì được hưởng chế độ trợ cấp kể từ khi được tuyển dụng chính thức đến tháng 12/2011.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

- Đối với phần kinh phí của ngân sách Nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế Đồng Nai trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh.

- Đối với phần kinh phí của Quỹ phát triển sự nghiệp: các đơn vị căn cứ theo đề án dự toán kinh phí phí thực hiện chính sách thu hút và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức hàng năm của đơn vị.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối hàng năm.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu127/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND chế độ thu hút trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND chế độ thu hút trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu127/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành05/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND chế độ thu hút trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND chế độ thu hút trợ cấp cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011