Quyết định 812/QĐ-UBND

Quyết định 812/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực do Tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 812/QĐ-UBND Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NQ-HĐND ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Trên cơ sở Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 163/STP-KTVB ngày 05/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 69 văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay đã hết hiệu lực thi hành.

(Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Stt

Tên loại và số ký hiệu văn bản

Ngày tháng

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực 

1

Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND

16/8/2005

Về nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2005 - 2006

Theo thời gian

2

Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND

13/9/2006

Về nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2006 - 2007

Theo thời gian

3

Chỉ thị số 36/2007/CT-UBND

21/9/2007

Về nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2007 - 2008

Theo thời gian

4

Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND

22/10/2008

Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Đồng Nai năm học 2008 - 2009

Theo thời gian

5

Nghị quyết số

50/2005/NQ-HĐND

21/7/2005

Về việc thông qua biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2006

Theo thời gian

6

Nghị quyết số

52/2005/NQ-HĐND

21/7/2005

Nghị quyết về mục tiêu, giải pháp chương trình giảm nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

Theo thời gian

7

Nghị quyết số

74/2006/NQ-HĐND

19/7/2006

Về việc thông qua biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007

Theo thời gian

8

Nghị quyết số

92/2007/NQ-HĐND

25/7/2007

Về thu phí thẩm định cấp giấy phép, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần (điểm g khoản 2, Điều 2) do được thay thế bởi Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

9

Nghị quyết số

102/2007/NQ-HĐND

07/12/2007

Về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin vê đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần (điểm a khoản 2, Điều 2) do được thay thế bởi Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

10

Nghị quyết số

124/2008/NQ-HĐND

05/12/2008

Về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần (khoản 5, Điều 1: quy định về phí đấu giá và khoản 7, Điều 1: quy định về phí bảo vệ môi trường) do được thay thế bởi Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 và Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

11

Nghị quyết số

128/2008/NQ-HĐND

05/12/2008

Về điều chỉnh chuẩn nghèo, ban hành chuẩn cận nghèo và mục tiêu, giải pháp thuộc Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo thời gian

12

Nghị quyết số

127/2008/NQ-HĐND

05/12/2008

Về thực hiện chế độ thu hút và trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011

Được thay thế bởi Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

13

Nghị quyết số

142/2009/NQ-HĐND

16/7/2009

Về chuyển đổi trường bán công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sang trường công lập

Không còn đối tượng điều chỉnh

14

Nghị quyết số

147/2009/NQ-HĐND

10/11/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành

Không còn đối tượng điều chỉnh

15

Nghị quyết số

158/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về xây dựng trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

Hết hiệu lực một phần về chế độ phụ cấp đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông (điểm a, khoản 1, Mục IV Tờ trình số 9690/TTr-UBND ngày 25/11/2009 của UBND tỉnh) do bị hủy bỏ, thay thế bởi Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

16

Nghị quyết số

160/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần (Điều 3) do được thay thế bởi Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

17

Quyết định số

2584/QĐ.UBT

02/10/2000

Về việc điều chỉnh Biểu giá thu một phần viện phí theo Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ

Do được thay thế bởi Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

18

Quyết định số

2769/QĐ-UBND

01/9/2003

Ban hành các khoản phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần về quy định thu phí dự thi, dự tuyển do được thay thế bởi Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009

19

Quyết định số

1447/QĐ.CT.UBT

05/5/2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

20

Quyết định số

2135/2004/QĐ.UBT

04/6/2004

Về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và họat động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

21

Quyết định số

2332/2005/QĐ-UBND

29/6/2005

Về việc ban hành bản Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên khai thác đá Đồng Nai

Công ty này đã sáp nhập vào công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Vật liệu xây dựng Biên Hòa

22

Quyết định số

3962/2005/QĐ-UBND

11/11/2005

Về việc triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”

Theo thời gian

23

Quyết định số

740/2005/QĐ-UBND

02/3/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006

24

Quyết định số 2278/2005/QĐ-UBND

27/6/2005

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo

Được thay thế bởi Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

25

Quyết định số

2343/2005/QĐ-UBND

29/6/2006

Về việc ban hành Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 29/6/2010

26

Quyết định số

55/2006/QĐ-UBND

23/6/2006

Quy định về quy trình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 21/6/2012

27

Quyết định số

72/2006/QĐ-UBND

11/10/2006

Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 74/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012

28

Quyết định số

73/2006/QĐ-UBND

11/10/2006

Quy định khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không bắt buộc phải tiến hành thăm dò và các trường hợp không phải xin phép khai thác

Được thay thế bởi Quyết định số 74/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012

29

Quyết định số

79/2006/QĐ-UBND

06/11/2006

Về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh

30

Quyết định số

02/2007/QĐ-UBND

02/01/2007

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao cơ sở

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

31

Quyết định số

31/2007/QĐ-UBND

07/5/2007

Về giá đất thu tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

32

Quyết định số

55/2007/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần (khoản 12 Điều 1) được thay thế bởi Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

33

Quyết định số

08/2008/QĐ-UBND

18/01/2008

Về việc phân cấp việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp và tận thu bùn trấp trong một số trường hợp cho UBND cấp huyện

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

34

Quyết định số

12/2008/QĐ-UBND

12/8/2008

Về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

35

Quyết định số

19/2008/QĐ-UBND

11/3/2008

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản QPPL

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

36

Quyết định số

38/2008/QĐ-UBND

06/6/2008

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

37

Quyết định số

57/2008/QĐ-UBND

29/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

38

Quyết định số

72/2008/QĐ-UBND

30/10/2008

Ban hành Quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để ban nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do được thay thế bởi Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

39

Quyết định số

84/2008/QĐ-UBND

05/12/2008

Ban hành Quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do không phù hợp với Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 25/12/2011

40

Quyết định số

89/2008/QĐ-UBND

16/12/2008

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Do được thay thế bởi Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

41

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

12/02/2009

Về việc thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do được thay thế bởi Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

42

Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND

12/3/2009

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do được thay thế bởi Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

43

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

27/3/2009

Về việc quy định mức thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần do 80 dịch vụ được bãi bỏ bởi 46/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 (các dịch vụ theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006

44

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

31/3/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần (Điều 6) do được thay thế bởi Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012

45

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND

21/4/2009

Ban hành Quy định chế độ thu hút và trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009-2011

Do được thay thế bởi Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

46

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND

29/4/2009

Về việc phân cấp, ủy quyền trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do được thay thế bởi Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

47

Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

24/6/2009

Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Không phù hợp so với Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011

48

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

14/7/2009

Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thể bởi Quyết định số 77/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

49

Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND

14/9/2009

Ban hành Quy định bình chọn, xét thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

50

Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND

17/9/2009

Quy định về bảo vệ, khen thưởng, hỗ trợ người phát hiện tham nhũng, lãng phí

Hết hiệu lực một phần (nội dung về hình thức, quy trình, mức thưởng) do không phù hợp với Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTC ngày 06/5/2011

51

Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND

05/4/2010

Ban hành Quy định về các chính sách hỗ trợ và tiêu chuẩn, thủ tục xét tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

52

Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND

05/4/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

53

Quyết định số

33/2010/QĐ-UBND

14/6/2010

Về việc ban hành đơn giá Thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

54

Quyết định số

54/2010/QĐ-UBND

10/9/2010

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

55

Quyết định số

56/2010/QĐ-UBND

14/9/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

56

Quyết định số

64/2010/QĐ-UBND

20/10/2010

Về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

57

Quyết định số

66/2010/QĐ-UBND

08/11/2010

Quy định về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

Bị hủy bỏ bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

58

Quyết định số

76/2010/QĐ-UBND

10/12/2010

Về việc quy định mức thu một phần viện phí tại Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do được thay thế bởi Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

59

Quyết định số

02/QĐ-UBND

04/01/2011

Về việc phê duyệt “Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và đảm bảo chế độ, chính sách, trang phục cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Hết hiệu lực một phần (khoản 3 nội dung B Mục III phần hai) do bị thay thế bởi Quyết định bởi Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012

60

Quyết định số

01/2011/QĐ-UBND

11/01/2011

Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất bằng tiền thay thóc năm 2011

Theo thời gian

61

Quyết định số

09/2011/QĐ-UBND

29/01/2011

Ban hành Quy định về một số khoản chi cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực một phần (khoản 5, Điều 10 và điểm I, khoản 5, Điều 11) do bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

62

Quyết định số

13/2011/QĐ-UBND

14/02/2011

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012

63

Quyết định số

26/2011/QĐ-UBND

14/4/2011

Ban hành Quy chế về đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại một số mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do không phù hợp với Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

64

Quyết định số

29/2011/QĐ-UBND

19/4/2011

Ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

65

Quyết định số

50/2011/QĐ-UBND

09/8/2011

Về việc bổ sung quy định mức thu một phần viện phí tại các mục C1, C2.5.2, C2.7, C3.1, C3.7.3, C4.1, C4.2.5 của Bảng khung giá kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Do được thay thế bởi Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

66

Quyết định số

71/2011/QĐ-UBND

22/11/2011

Về việc ban hành Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Do được thay thế bởi Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

67

Quyết định số

72/2011/QĐ-UBND

22/12/2011

Về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012

Do được thay thế bởi Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

68

Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND

27/02/2012

Về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012

Theo thời gian

69

Quyết định số

55/2012/QĐ-UBND

01/10/2012

Về việc bổ sung Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012

Do được thay thế bởi Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 812/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu812/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2013
Ngày hiệu lực19/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 812/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 812/QĐ-UBND Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 812/QĐ-UBND Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu812/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýNguyễn Thành Trí
       Ngày ban hành19/03/2013
       Ngày hiệu lực19/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 812/QĐ-UBND Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 812/QĐ-UBND Danh mục văn bản HĐND UBND hết hiệu lực Đồng Nai

          • 19/03/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/03/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực