Quyết định 5353/QĐ-BCT

Quyết định 5353/QĐ-BCT năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5353/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 5353/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Công Thương;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5353/QĐ-BCT ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Ngày, tháng năm ban hành

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

1.

24/12/1998

Thông tư số 21/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 Thủ tướng Chính phủ;

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14/01/2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

 

2.

19/5/1999

Thông tư số 12/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

 

3.

01/9/1999

Thông tư số 28/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại ngày 24 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14/01/2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

 

4.

09/9/1999

Thông tư số 30/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước.

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

 

5.

30/6/2000

Quyết định số 0938/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Được thay thế bởi Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/8/2009 Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

6.

17/11/2003

Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu

 

7.

19/11/2003

Thông tư số 03/2003/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Hết hiệu lực do Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực được thay thế bởi Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

 

8.

29/6/2004

Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010 của Bộ Công Thương Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào

 

9.

17/02/2005

Quyết định số 244/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010 của Bộ Công Thương Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào

 

10.

29/3/2005

Thông tư số 02/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

 

11.

14/4/2006

Thông tư số 03/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

 

12.

24/4/2006

Thông tư số 04/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 về hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

 

13.

26/9/2006

Thông tư số 06/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22/01/2010 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

 

14.

16/10/2006

Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống điện quốc gia

Được thay thế bởi Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

 

15.

29/11/2006

Thông tư số 13/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nước ngoài quy định tại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Hết hiệu lực do Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ được thay thế bởi Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

 

16.

22/12/2006

Thông tư số 12/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất

Được thay thế bởi Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

 

17.

06/02/2007

Quyết định số 06/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt Nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29 tháng 6 năm 2004

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào

 

18.

28/02/2007

Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

 

19.

22/5/2007

Quyết định số 11/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Được thay thế bởi Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/2/2009 ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu

 

20.

29/8/2007

Thông tư số 001/2007/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

 

21.

19/02/2008

Thông tư số 02/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh Nitrat Amôn hàm lượng cao

Được thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

 

22.

01/4/2008

Thông tư 04/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

Được thay thế bởi Thông tư số 26/2010/TT-BCT ngày 14/6/2010 của Bộ Công Thương quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu

 

23.

16/5/2008

Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

 

24.

24/7/2008

Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2009/TT-BCT ngày 25/5/2009 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

 

25.

11/8/2008

Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

 

26.

09/10/2008

Quyết định số 35/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc cấp C/O đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/4/2009 của Bộ Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ

 

27.

12/12/2008

Thông tư số 17/2008/TT-BCT ngày Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

Được thay thế bởi Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

 

28.

20/02/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/5/2009 của Bộ Công Thương Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào

 

29.

26/02/2009

Thông tư số 05/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện

 

30.

08/01/2010

Thông tư số 01/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Được thay thế bởi Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5353/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5353/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2010
Ngày hiệu lực14/10/2010
Ngày công báo28/10/2010
Số công báoTừ số 609 đến số 610
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5353/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5353/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5353/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5353/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýLê Danh Vĩnh
       Ngày ban hành14/10/2010
       Ngày hiệu lực14/10/2010
       Ngày công báo28/10/2010
       Số công báoTừ số 609 đến số 610
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5353/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5353/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 14/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực