Quyết định 54/2014/QĐ-UBND

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 114/Tr-STP ngày 18/9/2014 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tạm thời chính sách đối với cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum;

2. Quyết định số 407/QĐ-UB ngày 31/3/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành chính sách tạm thời đối với cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum;

3. Quyết định số 04/1999/QĐ-UB ngày 05/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung một số chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

4. Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách do UBND tỉnh ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/09/2014
Ngày hiệu lực 05/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành 25/09/2014
Ngày hiệu lực 05/10/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Kon Tum

  • 25/09/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực