Quyết định 544/QĐ-UBND

Quyết định 544/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 544/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
ỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUỴ PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TÌNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 18/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh) 04 Quyết định quy phạm pháp luật (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Các Sờ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức soạn thảo các Quyết định trên kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- TTTU, XT.HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT(D 18/3).

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Lợi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

1

Quyết định

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo cạn kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày và Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/2/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo cạn kiệt và rừng trồng hiệu quả thấp sang trồng rừng, trồng cây công nghiệp dài ngày ban hành kèm theo Quyết đinh số 60/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008. (các nội dung trong 02 Quyết định này không còn phù hợp)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý I/2014

2

Quyết định

Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban điều hành trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Phước. (Hình thức ban hành của Quyết định không phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2014

3

Quyết định

Ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2014

 

4

Quyết định

Ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh)

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2014

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 544/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu544/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 544/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 544/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 544/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu544/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Lợi
       Ngày ban hành19/03/2014
       Ngày hiệu lực19/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 544/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 544/QĐ-UBND 2014 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bình Phước

        • 19/03/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 19/03/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực