Quyết định 564/QĐ-UBND

Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 564/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc Phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 2099/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 16/TTr-STTTT ngày 26/02/2019) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số 149/TTr-VP ngày 13/3/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06/6/2017, Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bDanh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC(2b), NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh: 41 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Bưu chính vin thông

1

Cấp giấy phép bưu chính

30 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông. ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tnh Qung Tr

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet

10.750.000 đồng

Luật Bưu chính số: 49/2010/QH.

Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP

Thông tư số :291 /2016/TT-BTC

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10 ngày

- Trường hợp mrộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

Luật Bưu chính số:49/2010/QH

Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP

Nghị định số: 150/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 291/2016/TT-BTC

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

10 ngày

10.750.000 đồng

Luật Bưu chính số: 49/2010/QH

Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP

Nghị định số: 150/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 291/2016/TT-BTC

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

7 ngày

1.250.000 đồng

Luật Bưu chính số: 49/2010/QH

Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP

Thông tư số: 291/2016/TT-BTC

5

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

10 ngày

- Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

Luật Bưu chính số: 49/2010/QH

Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP

Thông tư số: 291/2016/TT-BTC

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

7 ngày

Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 1.250.000 đồng

Luật Bưu chính số: 49/2010/QH

Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP

Thông tư số: 291/2016/TT-BTC

II. Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày

Bộ phận một cửa UBND cp huyện

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP .

Quyết định số 29/2014/QĐ- UBND ngày 09/7/2014.

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điu kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

-Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP .

Quyết định số 29/2014/QĐ- UBND ngày 09/7/2014.

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

-Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP .

Quyết định số 29/2014/QĐ- UBND ngày 09/7/2014.

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện t công cộng

5 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

-Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP .

Quyết định số 29/2014/QĐ- UBND ngày 09/7/2014.

5

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình ớc ngoài trực tiếp từ vệ tinh

15 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

-Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT

6

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

15

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP

Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT

7

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện ttổng hợp

10 ngày

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 150/2018/NĐ-CP

8

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện ttổng hợp

10 ngày

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

9

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

10 ngày

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

10

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện t tng hợp

10 ngày

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

11

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7 ngày

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

12

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuêy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện t G1 trên mạng

7 ngày

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

13

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

7 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

14

Thông báo thay đi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

5 ngày

 

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

15

Thông báo thay đi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện t (trên Internet), kênh phân phi trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thloại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

7 ngày

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

16

Thông báo thay đi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

7 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

III. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

-Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

- Tài liệu dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

- Tài liệu dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút

Luật Xuất Bn số: 19/2012/QH13

Nghị định số: 195/2013NĐ-CP

Thông tư số: 23/2014/TT- BTTTT

Thông tư số: 214/2016/TT-BTC

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15 ngày

Không

Luật Xuất Bản số: 19/2012/QH13

Nghị định số: 150/2018 NĐ-CP

Thông tư số: 23/2014/TT-BTTTT

Thông tư số: 214/2016/TT-BTC

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

7 ngày

Không

Luật Xuất Bản số: 19/2012/QH13

Nghị định số: 195/2013NĐ-CP

Thông tư số: 23/2014/TT-BTTTT

Thông tư số: 214/2016/TT-BTC

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

7 ngày

Không

Luật Xuất Bản số: 19/2012/QH13

Nghị định số: 195/2013NĐ-CP

Thông tư số: 23/2014/TT-BTTTT

Thông tư số: 214/2016/TT-BTC

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Không

Luật Xuất Bản số: 19/2012/QH13

Nghị định số: 195/2013NĐ-CP

Thông tư số: 23/2014/TT-BTTTT

Thông tư số: 214/2016/TT-BTC

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15 ngày

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

50.000 đồng/hồ sơ

Luật Xuất Bản số: 19/2012/QH13

Nghị định số: 195/2013NĐ-CP

Thông tư số: 23/2014/TT-BTTTT

Thông tư số: 214/2016/TT-BTC

7

Cấp giấy phép tổ chức trin lãm, hội chợ xuất bản phẩm

10 ngày

Không

Luật Xuất Bản số: 19/2012/QH13

Nghị định số: 195/2013NĐ-CP

Thông tư số: 23/2014/TT-BTTTT

Thông tư số: 214/2016/TT-BTC

8

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

7 ngày

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015

9

Cấp giấy phép hoạt động in

15 ngày

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

7 ngày

 

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

3 ngày

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

12

Thay đổi thông tin đăng hoạt động cơ sở in

3 ngày

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

5 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

5 ngày

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

IV. Lĩnh vực Báo chí

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

10 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012

Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014

2

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

30 ngày

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Luật báo chí s 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT 26/12/2018

3

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

15 ngày

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT 26/12/2018

4

Cho phép họp báo (trong nước)

24 giờ

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Luật báo chí số: 103/2016/QH13

5

Cho phép họp báo (nước ngoài)

2 ngày

Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích

- Qua mạng internet.

Không

Luật báo chí số: 103/2016/QH13

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 02 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thc hin

Cách thc thực hiện

Phí, Lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành

 

 

 

 

 

 

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

5 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sdịch vụ photocopy

5 ny

Bộ phận một ca UBND cấp huyện

- Thông qua hệ thống bưu chính công ích.

- Qua mạng internet.

Không

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP

Thông tư số: 03/2015/TT-BTTTT

Tổng cộng: 43 TTHC

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 564/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu564/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 564/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 564/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 564/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu564/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 564/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 564/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

         • 15/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực