Quyết định 579/2006/QĐ-UBND

Quyết định 579/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 579/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ xử lý vướng mắc thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 873/QĐ-UBND 2008 tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 14/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 579/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ xử lý vướng mắc thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:579/2006/QĐ-UBND

Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO NHIỆM VỤ XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4000/2004/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trên địa bàn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng UBND tỉnh trong việc tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trên địa bàn:

1. Tiếp nhận và giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Yêu cầu và đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế xử lý dứt điểm, kịp thời, đúng hạn và đúng thẩm quyền những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

3. Phát hiện, nghiên cứu giúp UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế xử lý dứt điểm những thủ tục hành chính mà cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tùy tiện đặt thêm gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

4. Chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp khi xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

5. Chủ động tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế nghiên cứu những kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

6. Định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối mỗi quý tổng hợp tình hình và kết quả xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế trong việc tiếp nhận, xử lý vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính:

1. Trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận và xử lý dứt điểm những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thời hạn các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

3. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

4. Tổ chức việc nghiên cứu những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

5. Định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối mỗi quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình và kết quả xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.          

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TTg CP (để BC)
- Văn phòng CP;
- Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 579/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu579/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2006
Ngày hiệu lực27/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/04/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 579/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 579/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ xử lý vướng mắc thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 579/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ xử lý vướng mắc thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu579/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành27/02/2006
        Ngày hiệu lực27/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/04/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 579/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ xử lý vướng mắc thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 579/2006/QĐ-UBND nhiệm vụ xử lý vướng mắc thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế