Quyết định 599/QĐ-UBND

Quyết định 599/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 599/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2014 Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Đề án tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 311/SNV-CCHC ngày 04 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính cho Bộ Nội vụ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua, tạo cơ sở vững chắc hoàn thành mục tiêu Đề án tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và tiến tới hoàn thành mục tiêu CCHC giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, năm 2014, công tác tuyên truyền CCHC của tỉnh tập trung vào những trọng tâm sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên trong công tác CCHC, tăng cường nhận thức của các tầng lớp nhân dân về CCHC.

- Tiếp tục duy trì tuyên truyền CCHC dưới hình thức cổ động trực quan, sân khấu hóa; đưa phương châm: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước” và khẩu hiệu “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật” thành mục tiêu hành động, thực hiện nhiệm vụ CCHC thường xuyên của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

- Cơ chế xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về CCHC của tổ chức và công dân tiếp tục được củng cố, hoàn thiện; tiếp nhận, xử lý những vi phạm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

- Góp phần đạt mục tiêu CCHC của tỉnh năm 2014: Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 75%, đối với sự phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 75%.

- Góp phần phát huy vai trò tư vấn, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy chế, quy định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ; đồng thời góp phần phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.

II. YÊU CẦU

- Khai thác và kết hợp hài hòa, hiệu quả các nội dung hình thức, kênh tuyên truyền, phát huy tác dụng tích cực, tổng hợp, chú trọng thời điểm đưa tin và tính kịp thời của thông tin CCHC để thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, người nghe.

- Xác định, lựa chọn những nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến về CCHC phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt chú ý những vấn đề liên quan mật thiết đến nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền CCHC trong hoạt động chuyên môn, phong trào của các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn tuyên truyền CCHC với công tác thanh niên, công tác dân vận chính quyền.

- Tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia quá trình CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.

III. CÁC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CHUNG

- Tuyên truyền, phổ biến tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.

- Phổ biến các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm CCHC của Trung ương, của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và năm 2014; công tác trọng tâm trong thực hiện CCHC năm 2014 của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phổ biến tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình CCHC của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Giới thiệu chung các quy trình, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt đối với các lĩnh vực trọng điểm tại Kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2014.

- Phổ biến cách thức kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, thủ tục hành chính, hành vi, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thông tin, giới thiệu về các biện pháp nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Những giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp, công dân tích cực tham gia cải cách hành chính; hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, nghiêm túc chấp hành pháp luật.

- Các nội dung quan trọng khác xét thấy cần thiết.

IV. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CỤ THỂ

1. Đối với công dân, tổ chức, doanh nghiệp:

a) Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền những nội dung CCHC liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu. Tập trung tuyên truyền về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, bảo vệ môi trường; xây dựng; thuế; hải quan; bảo hiểm xã hội; các quy định, chính sách mới về ưu đãi, thu hút đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

- Giới thiệu về mô hình một cửa liên thông hiện đại và phổ biến, hướng dẫn cách thức truy cập, gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên.

- Thông tin cách thức kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

b) Hình thức và biện pháp tuyên truyền:

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các buổi đối thoại với lãnh đạo địa phương, gửi phiếu khảo sát... Nghiên cứu mở rộng kênh và hình thức lấy ý kiến của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong đó, chú trọng hình thức đối thoại trực tiếp song song với việc tổ chức tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh thông qua Trang (Cổng) thông tin điện tử và tiếp nhận kiến nghị bằng văn bản. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Hải quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp để tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, kể cả các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, chậm trễ của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức...

Sau khi đối thoại, phải có văn bản chỉ đạo xử lý rõ ràng, cụ thể, thông báo đến tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị và báo cáo cơ quan cấp trên; cần thiết thì thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiểm tra xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, bộ phận đã được phân công nhưng không chấp hành hoặc chậm trễ, làm không đúng chỉ đạo. Đối với vấn đề vượt quá thẩm quyền phải nhanh chóng báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền theo hình thức cổ động trực quan bằng pano, áp phích, xe loa tuyên truyền, tranh cổ động, biểu diễn văn nghệ...

Các Sở, ngành, địa phương có nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Cục Hải quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện) chủ động ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động tuyên truyền CCHC theo hình thức sân khấu hóa; xây dựng, lựa chọn nội dung trọng tâm, những tình huống, kịch bản sân khấu về các chủ đề CCHC phù hợp với lĩnh vực, ngành mình quản lý, phối hợp các đơn vị văn hóa, văn nghệ để tổ chức dàn dựng, biểu diễn phục vụ nhân dân.

- Lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã; qua tổ chức các cuộc họp ở thôn, bản..., tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền một cách dễ hiểu, thiết thực.

c) Cơ quan thực hiện:

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia, phối hợp tuyên truyền.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2014.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Nội dung tuyên truyền:

- Phổ biến kiến thức về CCHC liên quan đến ngành, lĩnh vực đang công tác;

- Phổ biến về đạo đức công vụ, quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức; triển khai những nội dung mới của quy định, chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Giới thiệu những tiện ích công nghệ mới trong quản lý, điều hành, chỉ đạo CCHC, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tin, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong CCHC, các mô hình, sáng kiến đã tham gia cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ” năm 2013 của tỉnh;

- Trách nhiệm tham gia CCHC của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Hình thức và biện pháp tuyên truyền:

- Quán triệt các nội dung CCHC trong các hội nghị, hội thảo chuyên đề CCHC, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị;

- Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC...;

- Thông qua báo chí, đài truyền hình, Cổng (trang) thông tin điện tử của tỉnh, Sở, ngành, đơn vị, địa phương;

- Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan, qua phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác thanh niên;

- Thông qua khảo sát, lấy ý kiến; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Cơ quan thực hiện:

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Các tổ chức đoàn thể tham gia, phối hợp tuyên truyền.

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung định hướng tại Mục III, IV Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch tuyên truyền CCHC, gửi về Sở Nội vụ tổng hợp. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các cơ quan thông tin đại chúng để cung cấp thông tin hoạt động CCHC có liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền CCHC. Hướng dẫn tuyên truyền CCHC dưới hình thức sân khấu hóa cho các Sở, ngành, địa phương khi có yêu cầu.

- Phụ trách tuyên truyền thống nhất trên địa bàn tỉnh về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án thành lập Cổng thông tin CCHC tỉnh Khánh Hòa để phục vụ cho việc cung cấp thông tin, dịch vụ, cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về CCHC.

- Nghiên cứu việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh của tổ chức, công dân về thái độ, hành vi tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Sở Tư pháp phụ trách thống nhất trên địa bàn tỉnh về cải cách thể chế, văn bản pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC gắn với nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (chú ý hình thức trợ giúp pháp lý lưu động), tuyên truyền thông qua Trang phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa (www.phapluatkhanhhoa.vn).

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách tuyên truyền về tình hình, kết quả hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chất lượng tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại, gặp mặt các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách tuyên truyền thống nhất trên địa bàn tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tổ chức phổ biến về việc triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trực tuyến qua mạng tin học ở mức độ 3.

6. Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách tuyên truyền về đẩy mạnh triển khai, áp dụng ISO trong các cơ quan, đơn vị.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tiếp tục có biện pháp bố trí việc phát sóng các chuyên mục về CCHC vào thời điểm thuận lợi hơn để đưa thông tin đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Nghiên cứu, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng thí điểm chuyên mục hỏi - đáp những nội dung CCHC.

8. Báo Khánh Hòa tiếp tục duy trì thường xuyên chuyên mục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tin bài và đổi mới hình thức một số chuyên mục nhằm tạo sự chú ý, thu hút sự tham gia tích cực của độc giả; tập trung phân tích, giới thiệu chuyên sâu các lĩnh vực và giải pháp CCHC, những mô hình, cách làm mới trong CCHC.

9. Trường Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ nâng cao chất lượng nội dung đào tạo, bồi dưỡng về CCHC nhà nước; bảo đảm giảng dạy có chất lượng, hiệu quả cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

10. Đề nghị các huyện, thị, thành ủy và cấp ủy cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với công tác CCHC, lấy kết quả, hiệu quả CCHC là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý.

Quán triệt để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tích cực tuyên truyền về quyết tâm và giải pháp CCHC của tỉnh khi giao tiếp, giải quyết công việc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; lấy kết quả, hiệu quả giải quyết công việc và cách thức, thái độ phục vụ, giao tiếp làm cơ sở để tuyên truyền một cách thiết thực nhất.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thường xuyên phối hợp tham gia tuyên truyền CCHC; lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

12. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi cho hoạt động tuyên truyền CCHC thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính, các văn bản hướng dẫn liên quan. Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí thực hiện tuyên truyền CCHC trong ngân sách cơ quan, đơn vị theo phân cấp; đồng thời có biện pháp huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách theo quy định pháp luật để hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuyên truyền CCHC.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh căn cứ Kế hoạch để chủ động triển khai, phối hợp thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu và yêu cầu Kế hoạch./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 599/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu599/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 599/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 599/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2014 Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 599/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2014 Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu599/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 599/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2014 Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 599/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2014 Khánh Hòa

         • 14/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực