Quyết định 61/2010/QĐ-UBND

Quyết định 61/2010/QĐ-UBND về bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2010/QĐ-UBND bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính tại tờ trình liên ngành số 1840/TTLN-STNMT-STC ngày 26/10/2010 về việc đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa, chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tờ trình số 2292/TTr-STNMT ngày 22/12/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phần I. Thuyết minh và Quy định áp dụng Đơn giá;

Phần II. Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm:

a- Đơn giá Lập Lưới địa chính;

b- Đơn giá đo vẽ chi tiết bản đồ các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

c- Đơn giá Sổ hóa bản đồ địa chính và Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000 bản đồ địa chính các tỷ lệ: 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

d- Đơn giá Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính các tỷ lệ: 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

e- Đơn giá Trích đo địa chính thửa đất;

f- Đơn giá Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính;

g- Đơn giá Đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác;

h- Đơn giá Đo đạc tài sản gắn liền với đất nhưng không phải là nhà và các công trình xây dựng khác;

i- Đơn giá Mốc ranh.

Phần III. Đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Đơn giá được phê duyệt là cơ sở cho việc thanh quyết toán các công trình địa chính liên quan đến công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong chỉ tiêu kế hoạch được giao và thực hiện từ năm 2010; là căn cứ để lập dự toán và thanh quyết toán các công trình địa chính liên quan đến công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2010 và các năm tiếp theo. Khi lập dự toán và thanh quyết toán các công trình địa chính trong giai đoạn tiếp theo, nếu mức lương tối thiểu thay đổi sẽ được điều chỉnh các chi phí lao động kỹ thuật, chi phí chung và chi phí khác tăng theo tỷ lệ phần trăm tương ứng phù hợp với quy định hiện hành.

Phạm vi áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 12/06/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về việc phê duyệt bộ đơn giá công tác đo đạc lập bản và đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động thương binh xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà Nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cập nhật chính sách, quy định của pháp luật và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, điều chỉnh độ đơn giá cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài nguyên Môi trường (vụ Pháp chế);
- TTr tỉnh Ủy; TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT và UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Đài PT-TH; Báo BR-VT;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực10/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2010/QĐ-UBND bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 61/2010/QĐ-UBND bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu61/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành31/12/2010
       Ngày hiệu lực10/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 61/2010/QĐ-UBND bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2010/QĐ-UBND bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính