Quyết định 61/2019/QĐ-UBND

Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2014/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định s 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bsung một sđiều của Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mội số điu của Luật giá;

Căn cứ Quyết định s 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình s 114/TTr-SVHTTDL ngày 30/9/2019 và Báo cáo kết quả thẩm định tại văn bản số 1723/BC-STP ngày 19/9/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hp quản lý hoạt động kinh doanh du lch trên đa bàn tỉnh Ninh Thun ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Sở Công Thương:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, chủ trì, phối hp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị có liên quan trin khai thực hiện các quy định, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất-kinh doanh, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại nhằm phục vụ nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ cho du khách.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép hoạt động xúc tiến du lịch với hoạt động xúc tiến thương mại.

c) Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch theo phân cấp quản lý.”

2. Bãi bỏ khoản 6 Điều 6.

3. Bổ sung khoản 12 Điều 6 như sau:

“12. Cục Quản lý thị trường: chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, quy định về ghi nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng,...đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.”

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Những nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 6 Quy chế phối hp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL);
- Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương);
- Cục Kiểm tra văn b
n QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT và TT, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐVP, VXNV;
- Lưu: VT. My

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực20/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu61/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành10/10/2019
       Ngày hiệu lực20/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Ninh Thuận

          • 10/10/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực