Quyết định 62/2007/QĐ-UBND

Quyết định 62/2007/QĐ-UBND ban hành lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 62/2007/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 44/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 09/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2007/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 62/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII – Kỳ họp thứ 9 phê chuẩn phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định khoản lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Tên lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

2. Đối tượng nộp: Các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan thu phí: Sở Công nghiệp.

4. Mức thu:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1

Giấy phép tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát, và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện

Đồng/1 giấy phép

700.000

2

Giấy phép quản lý và vận hành nhà máy điện

Đồng/1 giấy phép

700.000

3

Giấy phép phân phối và kinh doanh điện

Đồng/1 giấy phép

700.000

4

Gia hạn giấy phép

Đồng/1 lần gia hạn

350.000

5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí:

- Cơ quan thu lệ phí được trích 75% trên tổng số tiền lệ phí thực thu để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo chế độ quy định. Nội dung chi thực hiện theo thông tư hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính (Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính). Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền lệ phí chưa chi hết trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. Số tiền còn lại 25% cơ quan thu lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

- Chứng từ thu phí: Thực hiện theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí và lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, các chuyên viên

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2007
Ngày hiệu lực20/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2007/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/2007/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành10/08/2007
        Ngày hiệu lực20/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 62/2007/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2007/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai