Quyết định 62/2012/QĐ-UBND

Quyết định 62/2012/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn thành tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2012/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2012/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1799/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành tỉnh Ninh Thuận, gồm 5 Chương, 21 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế các Quyết định số 265/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 212/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 265/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về dạy thêm, học thêm có thu tiền bao gồm: điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tổ chức dạy thêm, học thêm; hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

2. Văn bản này áp dụng đối với người dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.

3. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 Điều này tổ chức.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dạy thêm học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khoá; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

6. Thực hiện theo quy định về thời gian tổ chức dạy thêm học thêm:

a) Thời gian thực hiện dạy thêm, học thêm trong ngày được quy định từ 7 giờ đến không quá 20 giờ;

b) Không được dạy thêm học thêm trong các ngày lễ, ngày tết; các kỳ kiểm tra học kỳ, các kỳ thi.

Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm, học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề trong địa bàn tỉnh không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khoá khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Chương II

TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 5. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

1. Học sinh có nguyện vọng học thêm phải có đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký vào đơn xin học thêm và có trách nhiệm thực hiện cam kết.

2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.

3. Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công; đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

4. Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khoá biểu, bố trí cơ sở vật chất, … tổ chức thực hiện kế hoạch dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.

Điều 6. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

1. Cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khoá biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm;

đ) Danh sách học sinh học thêm.

Điều 7. Điều kiện bảo đảm chất lượng dạy thêm học thêm

1. Đối với người dạy thêm phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tín nhiệm;

b) Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt trình độ chuẩn trở lên (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học), được cơ quan quản lý xếp loại chuyên môn khá, tốt hoặc là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

c) Có ít nhất 3 năm dạy môn, khối lớp đó;

d) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác, được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép.

Đối với người dạy thêm là cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu, ngoài các điều kiện trên (đã có trước khi nghỉ hưu), phải có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khoẻ để đảm bảo giảng dạy.

2. Đối với cơ sở tổ chức hoạt động dạy thêm phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

a) Có người dạy thêm bảo đảm đúng quy định tại khoản 1 Điều 7;

b) Người tổ chức dạy thêm có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7; có đủ sức khoẻ; không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

- Về diện tích phòng học đảm bảo diện tích ít nhất (1m2/học sinh), đủ ánh sáng, thoáng mát;

- Bàn, ghế, bảng đúng quy cách, có các phương tiện, trang thiết bị cần thiết khác phục vụ cho việc dạy học;

- Địa điểm dạy thêm, học thêm thuận lợi cho việc đi lại của người học, có vị trí để xe đạp, không làm ảnh hưởng an ninh trật tự công cộng của khu dân cư nơi tổ chức dạy thêm học thêm;

- Bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

Điều 8. Thu và quản lý tiền học thêm

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Thu tiền học thêm để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm;

b) Mức thu tiền học thêm do thoả thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường;

c) Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Mức thu tiền học thêm do thoả thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm;

b) Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền thu từ dạy thêm, học thêm.

Chương III

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 9. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là trung học cơ sở.

Điều 10. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 7 Quy định này;

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm (đối với cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục đơn phải có xác nhận của lãnh đạo đơn vị; đối với các cá nhân khác đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt địa điểm dạy thêm học thêm), trong đó cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thực hiện các quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy định này;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng các đơn vị giáo dục hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (đối với người ngoài ngành hoặc giáo viên nghỉ hưu);

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Tổ chức, cá nhân (trong và ngoài ngành giáo dục, kể cả giáo viên đã về hưu) xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Điều 10 Quy định này; gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

Điều 12. Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhiều nhất là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu).

2. Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện như cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lần đầu.

3. Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và xử lý vi phạm tại Điều 21 của Quy định này.

4. Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm nếu giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đã hết thời hạn quy định mà chưa hoàn tất thủ tục gia hạn.

5. Cấp có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thì có thẩm quyền gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 13. Những trường hợp miễn cấp giấy phép, tạm ngừng hoạt động dạy thêm học thêm

1. Những trường hợp miễn cấp giấy phép dạy thêm, học thêm:

a) “Các hoạt động dạy học được bố trí trong các buổi học tại trường nhưng không thu tiền”;

b) “Tổ chức, cá nhân mở các nhóm, lớp dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không thu tiền (phải thông báo với chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp)”.

2. Trường hợp xin tạm ngừng dạy thêm: các cơ sở, tổ chức, các nhân dạy thêm học thêm đã được cấp phép nhưng trong quá trình thực hiện nếu không đảm bảo những điều kiện như quy định hoặc không đáp ứng được nhu cầu của người học thì phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp phép đề nghị tạm ngừng để củng cố hoặc chấm dứt hoạt động dạy thêm, học thêm. Sau thời gian củng cố (nếu giấy phép còn hạn) thì tổ chức, cá nhân phải có văn bản đề nghị cơ quan cấp phép thẩm định và đồng ý cho phép hoạt động trở lại.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các cá nhân, tổ chức liên quan biết và thực hiện đúng quy định. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Thực hiện việc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm hiệu lực của quy định về dạy thêm, học thêm trong toàn ngành; phát hiện nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

3. Thông báo, công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và thiết lập điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm để quản lý.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm của ngành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học hoặc trường hợp đột xuất (nếu có).

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Chịu trách nhiệm quản lý đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn: có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy định này; hỗ trợ quản lý an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường; có trách nhiệm tham gia cùng ngành giáo dục kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phát hiện và đề xuất xử lý sai phạm theo quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn; phổ biến, hướng dẫn các trường, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, các quy định tại văn bản này về dạy thêm, học thêm. Thực hiện việc cho phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường; hoặc cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cho tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực của quy định về dạy thêm, học thêm đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở; phát hiện nhân tố tích cực, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

3. Thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và thiết lập điện thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phản ánh về dạy thêm, học thêm để có biện pháp quản lý.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện dạy thêm, học thêm của huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc mỗi học kỳ và báo cáo những trường hợp đột xuất (nếu có).

Điều 17. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục (gọi chung là thủ trưởng đơn vị cơ sở)

1. Tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm.

2. Quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khoá, đảm bảo các nguyên tắc dạy thêm, học thêm quy định tại Điều 3 Quy định này; quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu đối với người dạy thêm theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy định này nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

3. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm các quyết định về dạy thêm, học thêm.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cấp quản lý Nhà nước về giáo dục, định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm với cơ quan quản lý.

Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

1. Thực hiện các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, các quy định tại văn bản này về dạy thêm, học thêm và các quy định khác của Luật Giáo dục.

2. Quản lý và tôn trọng quyền lợi của người học. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Trực tiếp tổ chức quản lý, lưu giữ hồ sơ (về danh sách giáo viên, người học), sổ sách, chứng từ về thu - chi theo các quy định hiện hành.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cấp quản lý Nhà nước về giáo dục, định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm với cơ quan quản lý.

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên tham gia thực hiện dạy thêm

1. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, các quy định tại văn bản này về dạy thêm, học thêm và các quy định khác của Luật Giáo dục.

2. Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khoá. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm.

3. Không có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh phải tham gia học thêm.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra

Hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục và của chính quyền các cấp.

Điều 21. Xử lý vi phạm

1. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định./.

Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Ninh Thuận, ngày               tháng             năm 20       

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM HỌC THÊM
NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Kính gửi:.................................................................

Tên tổ chức, cá nhân:........................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:.........................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định có hiệu lực thi hành về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chúng tôi đề nghị xin được cấp giấy phép dạy thêm.

Tên cơ sở dạy thêm:..........................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................

Số phòng học:...................................................................................................

Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số..................

/QĐ-UBND ngày / /2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Giáo viên (có danh sách kèm theo)

Thực hiện dạy thêm học thêm ngoài nhà trường như sau:

Lớp (Nhóm)

Môn…………………..

Số lớp

Số tiết/tuần

Số học sinh

 

 

 

 

Học phí:........................................................................................................... đồng/tiết học/học sinh

Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành.

 

Xác nhận của cơ quan quản lý hoặc
 Ủy ban nhân dân xã, phường

(ký và đóng dấu)

Tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

Ý kiến của đơn vị cấp giấy phép dạy thêm, học thêm

 

Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Ninh Thuận, ngày               tháng             năm 20       

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(dành cho giáo viên đương nhiệm tại các cơ sở giáo dục)

Kính gửi: Ban Giám hiệu (hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý GD)...................................

Họ và tên:..........................................................................................................

Năm sinh:..........................................................................................................

Hiện đang công tác, giảng dạy tại:.......................................................................

Địa chỉ nơi cư trú:..............................................................................................

Số điện thoại liên lạc:.........................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định có hiệu lực thi hành về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi đăng ký được tham gia dạy thêm trong tuần theo lịch sau:

Thứ

Môn dạy

Thời gian dạy
(từ........ - đến....... )

Địa điểm dạy thêm

Đối tượng học thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành.

Ghi chú: giáo viên giữ 01 bản, nộp cho đơn vị quản lý 01 bản và nộp cho người quản lý nơi dạy thêm.

 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

(ký và đóng dấu)

 

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN HỌC THÊM

Kính gửi: Thầy (cô)............................................................

Tôi tên là:..........................................................................................................

Nghề nghiệp:.....................................................................................................

Hiện ngụ tại:......................................................................................................

Là (cha, mẹ hay người đỡ đầu).............................. của học sinh:.........................

Hiện đang học lớp:............................ tại trường:................................................

Làm đơn này xin đăng ký cho:...................................................... được học thêm

- Theo chương trình nội dung, môn, lớp:..............................................................

- Do thầy (cô):..................................................................................... phụ trách.

- Tại địa điểm học là:..........................................................................................

- Thời gian: + Số buổi/tuần:.............................        + Số tiết/buổi:.......................

+ Thời khoá biểu trong tuần như sau:

* Thứ               từ............... giờ................... đến............... giờ...........................

* Thứ               từ............... giờ................... đến............... giờ...........................

+ Học phí:                  đồng/01 tiết thực học (hay theo tháng).

Hiện tại đã đăng ký học thêm các môn khác là:....................................................

STT

Môn học

Số buổi học/tuần

Thầy (cô) phụ trách

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Tôi xin cam kết thực hiện và tạo điều kiện để cháu thực hiện đúng quy định về học thêm của ngành Giáo dục và Đào tạo.

 

 

............. , ngày......... tháng......... năm 20       

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2012
Ngày hiệu lực01/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2012/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 62/2012/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu62/2012/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
      Người kýNguyễn Đức Thanh
      Ngày ban hành22/10/2012
      Ngày hiệu lực01/11/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật12 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 62/2012/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2012/QĐ-UBND Quy định dạy học thêm